eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu "Aktywny senior w Gminie Gniezno"_postepowanie_2Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno”_postepowanie_2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNIEZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 424 57 50

1.5.8.) Numer faksu: 61 424 57 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.gniezno.idsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywny senior w Gminie Gniezno”_postepowanie_2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb2aa1b1-9098-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145343

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007564/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Prowadzenie zajęć kulturalno-sportowych w ramach projektu Aktywny senior w Gminie Gniezno (WRPO)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Aktywny senior w Gminie Gniezno” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne; projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii Covid-19

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GR.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczący usługę wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zamówienia:
Warsztaty sportowe ( nordic walking, fitnes dla seniorów) – zamawiający będzie posiadał kijki, piłki, materace, itp. przyrządy gimnastyczne
Zajęcia odbywać się będą w dwóch Klubach zlokalizowanych w m. Mnichowo i Wierzbiczany na terenie gminy Gniezno. Świadczący usługę nie ponosi kosztów wynajęcia sali.
Szacunkowa ilość godzin zajęć kalkulowana do oferty przedstawia się następująco ( łącznie dla dwóch klubów):
Warsztaty sportowe ( nordic walking, fitnes dla seniorów) - 8 godzin/miesiąc x 2 kluby = 16 godz/miesiąc.
Uwagi ogólne


Termin realizacji całego zamówienia: 290 dni od dnia podpisania umowy .

Zajęcia winny odbywać się w godzinach pomiędzy 08:30 a 12:30 we wtorki, środy i czwartki w lokalach Klubów za wyjątkiem warsztatów sportowych które mogą odbywać się, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, na świeżym powietrzu.
W każdym Klubie liczba uczestników nie przekroczy 40 osób. W przypadku zajęć komputerowych i warsztatów sportowych zamawiający przewiduje podział uczestników na mniejsze grupy.
Zamawiający zastrzega, ze w jednym dniu nie mogą odbyć się więcej niż jedna zajęcia jednego typu w jednym Klubie. Jednostką zajęć jest 1 godzina – 60 minut. Płatność nastąpi za faktycznie zrealizowaną usługę.
Harmonogram zajęć wspólnie zostanie ustalony przez Zamawiającego i Wykonawcę i podlegać będzie zmianom tylko w przypadku zgody obu stron.
Szczególy opisano w przedmiocie zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZKOŁA JOGI Jolanta Komornicka-Dąbek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP5951022222

7.3.3) Ulica: ul. ks. mjr. Mateusza Zabłockiego 11F

7.3.4) Miejscowość: Gniezno

7.3.5) Kod pocztowy: 62-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 290 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.