eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białaczów › Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Remiza OSP w WąglanachOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Remiza OSP w Wąglanach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Białaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 12

1.5.2.) Miejscowość: Białaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-307

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@bialaczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bialaczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11f3aa97-a7a4-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Ochotnicza Straż Pożarna w Wąglanach

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Remiza OSP w Wąglanach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11f3aa97-a7a4-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033051/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Remiza OSP w Wąglanach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087218

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia realizacja zadania pn.
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Remiza OSP w Wąglanach”.

5.2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
− demontaż starych drewnianych okien i montaż nowych z PCV,
− termomodernizację budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wraz z wyprawą elewacyjną, docieplenie stropów zewnętrznych granulatem z wełny mineralnej,
− zmianę systemu ogrzewania oraz c.w.u. na wysokotemperaturową powietrzną pompę ciepła o minimalnych parametrach zgodnych z załącznikiem nr 5 do SWZ.
− obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez montaż (na dachu) instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20 kW o minimalnych parametrach zgodnych z załącznikiem nr 5 do SWZ wraz z opracowaniem projektu i uzyskaniem opinii rzeczoznawcy ds. ppoż,
− częściowa wymiana drzwi zewnętrznych,
− wymiana parapetów zewnętrznych(blacha) i wewnętrznych (konglomerat),
− wszelkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu zamówienia w tym, m.in.: demontaż krat, demontaż/montaż klimatyzatorów, wymiana niezbędnych obróbek blacharskich
Należy przewidzieć, że podczas prac termomodernizacyjnych mogą wystąpić niezbędne roboty towarzyszące do wykonania prac termomodernizacyjnych.
UWAGA:
1. Wykonawca ma obowiązek wygrodzić teren budowy niezbędny do prowadzenia wyżej wymienionych robót, w sposób umożliwiający organizowanie zaplanowanych wcześniej imprez okolicznościowych z możliwością korzystania z pomieszczeń wewnątrz budynku oraz bezpiecznego wejścia do budynku.
2. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy w taki sposób aby zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z placu zabaw, który zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku remizy.
Realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z Audytem energetycznym budynku stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

42511110-5 - Pompy grzewcze

09332000-5 - Instalacje słoneczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień 28.02.2023 r., godz. 10:00, wpłynęły cztery oferty. Cena najniższej oferty, złożonej przez WOJCIECH POPECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Sitowa 54A, 26-300 Opoczno, wynosi 408 649,05 zł brutto.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 378 723,26 zł brutto.
Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 408649,05

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 656717,00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.