eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług hotelarskich obejmujących usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków oraz obejmujące zapewnienie sal konferencyjnych na terenie Warszawy.Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług hotelarskich obejmujących usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków oraz obejmujące zapewnienie sal konferencyjnych na terenie Warszawy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWE CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

1.3.) Oddział zamawiającego: ZDROWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010266871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: DERENIOWA 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-776

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kcpu@kcpu.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kcpu.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług hotelarskich obejmujących usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków oraz obejmujące zapewnienie sal konferencyjnych na terenie Warszawy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05f6f9cf-c7f5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131017/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług hotelarskich obejmujących usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków oraz obejmujące zapewnienie sal konferencyjnych na terenie Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05f6f9cf-c7f5-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy e-zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy e-zamówienia.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się tytułem wiadomości i znakiem sprawy: „Świadczenie usług hotelarskich obejmujących usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków oraz obejmujące zapewnienie sal konferencyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom” znak sprawy: DP/2/2023.

Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

Dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SWZ (podmiotowe środki dowodowe), należy przekazywać w sposób wskazany w pkt. 6.1 SWZ. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.


Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3 SWZ, Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

Informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne dokumenty inne niż wymienione w pkt. 6.3 SWZ (np. wyjaśnienia w zakresie wyliczenia ceny, wyjaśnienia treści oferty, wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych, oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, zgoda Wykonawcy na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą) należy przekazywać w sposób wskazany w pkt. 6.1 SWZ. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

Informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6 SWZ, Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 6.1 SWZ, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości osoby przekazującej informacje, dokumenty lub składającej oświadczenie woli.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Ofertę składa się zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 11 SWZ.

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:

1) Marta Oleszczuk, e-mail: marta.oleszczuk@kcpu.gov.pl,
2) Dominika Gołaska, e-mail: dominika.golaska@kcpu.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DP/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług hotelarskich obejmujących usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków oraz obejmujące zapewnienie sal konferencyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

4.2.5.) Wartość części: 106700 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyjmuje się, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, że 1% wagi kryterium
= 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników spotkania (w tym korzystających z usługi noclegu i wyżywienia)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług hotelarskich obejmujących usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków oraz obejmujące zapewnienie sal konferencyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

4.2.5.) Wartość części: 110000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przyjmuje się, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wskazania ostatecznej liczby uczestników spotkania (w tym korzystających z usługi noclegu i wyżywienia)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące:

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

Sytuacji ekonomicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

Zdolności technicznej lub zawodowej:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi, z których każda musi spełniać następujące warunki:
a. zakresem przedmiotu każdej z usług była kompleksowa organizacja spotkania lub szkolenia lub warsztatu lub konferencji,
b. każda z usług była wykonana przez okres co najmniej 2 dni,
c. każda z usług była wykonana dla co najmniej 30 osób (uczestników),
d. była lub jest świadczona na rzecz 1 podmiotu.

Przez kompleksową organizację 1 spotkania/szkolenia/warsztatu/konferencji Zamawiający rozumie projekt polegający na wykonaniu usługi polegającej na co najmniej: świadczeniu usługi hotelarskiej i gastronomicznej i udostępnieniu i/lub przygotowaniu sali na spotkanie/szkolenie/warsztat/konferencję.

Standard obiektu: obiekt kategorii minimum 3 gwiazdki w rozumieniu przepisów § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

Położenie obiektu: obiekt musi znajdować się w Warszawie w odległości nie większej niż 4 km od Dworca Centralnego w Warszawie. Zamawiający zweryfikuje ww. odległość mierząc najkrótszą drogę do przejścia pieszo według Map Google.

W przypadku zakwaterowania uczestników wydarzenia w dwóch obiektach (lub w większej ilości) lub w przypadku zakwaterowania uczestników w innym obiekcie, niż tym, w którym znajdować się będzie sala konferencyjna, odległość pomiędzy obiektami wynosić może maksymalnie 500 metrów. Zamawiający zweryfikuje ww. odległość mierząc najkrótszą drogę do przejścia pieszo według Map Google.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączaniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7.2 SWZ i niepodleganiu wykluczeniu, aktualne na dzień złożenia, Wykonawca sporządza w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. 7.2.4 SWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie. Powyższe zasady stosuje się również w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. Każdy z Wykonawców musi samodzielnie wykazać, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust, 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wzór oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 9.1.2 – 9.1.3 SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy.
2. Zmiana Umowy, w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego obejmującego przedmiot Umowy, oprócz sytuacji wskazanej w § 4, dopuszczalna jest jedynie w następujących przypadkach i zakresie:
1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację świadczenia,
2) zmiany przepisów prawa w oparciu o które realizowana będzie umowa.
3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.
4. Zmiany umowy nie stanowią:
1) zmiana osób, o których mowa w § 6 ust. 3 oraz 4,
2) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy,
3) zmiana danych teleadresowych Stron,
4) zmiana danych rejestrowych Stron
– przy czym zaistnienie powyższych okoliczności wymaga niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma E-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.