eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sicienko › Zagospodarowanie terenu przy SP w Kruszynie - utworzenie przestrzeni sensoryczno-edukacyjnej oraz małej architekt. ogrodowej i nasadzeń roślin na działce 75/8 .Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu przy SP w Kruszynie - utworzenie przestrzeni sensoryczno-edukacyjnej oraz małej architekt. ogrodowej i nasadzeń roślin na działce 75/8 .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SICIENKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mrotecka

1.5.2.) Miejscowość: Sicienko

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-014

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 31 17 431/432

1.5.8.) Numer faksu: 52 31 17 400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@sicienko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sicienko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu przy SP w Kruszynie - utworzenie przestrzeni sensoryczno-edukacyjnej oraz małej architekt. ogrodowej i nasadzeń roślin na działce 75/8 .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78179a26-c7f9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060156/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Zagospodarowanie terenu przy SP w Kruszynie polegającej na utworzeniu przestrzeni sensoryczno-edukacyjnej na dz. nr 75/8 w Kruszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78179a26-c7f9-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów
elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się
jako załączniki.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
„Formularza do komunikacji”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator Danych Osobowych (ADO)
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Sicienko
2. Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Krzysztof Dziemian
3. Cel przetwarzania:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego i ewentualnego zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w razie wyboru Państwa oferty
jako najkorzystniejszej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019
roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) (ustawa Pzp), związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
4. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku zawarcia umowy i jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) Przysługuje Państwu
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00118060 z dnia 2023-03-02
2023-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2) Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Odbiorcy danych:
1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
2) właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3) firmy świadczące usługi na rzecz Administratora, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom
wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego;
4) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są
przetwarzane poza obszarem EOG.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.33.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 354827,49 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kruszynie polegając na utworzeniu przestrzeni sensoryczno-edukacyjnej oraz małej architektury ogrodowej i nasadzeń roślin do istniejącego krajobrazu i charakteru budynku na działce 75/8 w miejscowości Kruszyn”
2. Zakres zamówienia obejmuje następujące zakresy:

1/ wykonanie zaprojektowanych nawierzchni, ścieżek połączonych z układem komunikacji zewnętrznej:
a) nawierzchnia darniowana,
b) nawierzchnia gruntowa klepiskowa,
c) nawierzchnia z płyt betonowych chodnikowych w trawie,
d) nawierzchnia z deski chodnikowej betonowej,

2/ obsadzenie terenu zielenią wg. założeń projektowych oraz wykonanie nawierzchni trawiastej:
a) drzewa
b) krzewy
c) byliny,
d) pnącza,

Na Wykonawcy spoczywał będzie obowiązek pielęgnacji roślin w okresie udzielonej gwarancji. W zakresie pielęgnacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zgodnie z zasadami agrotechniki i w odpowiednich terminach agrotechnicznych odchwaszczania, nawożenia, usuwania odrostów korzeniowych, poprawiania misek, okopczykowania roślin jesienią, rozgarnięcia kopczyków i uformowania misek wiosną, wymiany uschniętych lub uszkodzonych nasadzonych roślin, wymiany zniszczonych palików i wiązadeł, cięć pielęgnacyjnych i formujących. Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonywania podlewania i koszenia trawy. Częstotliwość tych zbiegów zostanie ustalona przez Wykonawcę a Zamawiający dokona ich zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać nasadzenia w trakcie terminu realizacji zamówienia tj. 12 tygodni od dni podpisania umowy z uwzględnieniem okresu zapewniającego odpowiednie warunki agrotechniczne i optymalne warunki pogodowe.
3/ wykonanie i montaż elementów małej architektury w tym:
a) altana z tablicą do rysowania, dzwonkami i trójkątami,
b) pergola z płotkami z tkaniny,
c) równoważnia zygzak,
d) ścieżka z drewna z wzorami,
e) bębny,
f) tablica memory,
g) karuzela z drewna akacjowego,
h) karmnik - domek heski,
i) ławki z prefabrykatów,
j) pojemniki na deszczówkę
k) hotel dla pszczół,
l) tablica informacyjno - edukacyjna,
m) ścieżka sensoryczna,
n) ogród warzywny,

4/ prace dendrologiczne – karczowanie drzew, pielęgnacja istniejących drzew oraz przygotowanie terenu do prowadzenia prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie
zgodnie z wzorem stanowiącym załączniki 2 do SWZ oraz wykażą, że:
a) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.
posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym
wyszczególnieniem:
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz która spełnia warunek określony w art.
37c ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
będącego instytucją kultury).
Osoba wymieniona w niniejszym rozdziale pkt 2 p.pkt 4) lit. a) powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 8318) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza
się kwalifikacje równoważne do w/w zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo
budowlane.
b) dysponują sprzętem i narzędziami niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego Wykonawca powinien
dysponować na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną koparką, jedna spycharką, jednym środkiem transportu do 3,5
t, elektronarzędziami oraz ewentualnie innym sprzętem w ocenie Wykonawcy niezbędnym w celu właściwej realizacji
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej,
Wzór oświadczenia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, oświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
Wzór wykazu zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
3) wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.
Wzór wykazu zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj.: Bank
Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko, Nr rachunku: 57 8142 1046 0000 0127 5000 0013, wpisując w tytuł przelewu nazwę
zadania na jakie jest wnoszone.
6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data
wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, wykonawca przekaże zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
dokumentu, poprzez dołączenie do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały określone w Rozdziale VII
pkt 2 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 1), pkt 2) lit. b i c, pkt 3) i 4), ust. 2-4 uPzp oraz
w wskazanym projekcie umowy, który stanowi załączniki nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamowienia.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 08:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.