eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › 安iadczenie ca這dobowej us逝gi ochrony fizycznej os鏏 i mienia w Muzeum Regionalnym w KutnieOg這szenie z dnia 2023-03-21


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie ca這dobowej us逝gi ochrony fizycznej os鏏 i mienia w Muzeum Regionalnym w Kutnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Muzeum Regionalne w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001261748

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Pl. Marsz. J. Pi連udskiego 20

1.5.2.) Miejscowo嗆: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 505019890

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@muzeumkutno.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: muzeumkutno.com

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - pa雟twowe i samorz康owe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie ca這dobowej us逝gi ochrony fizycznej os鏏 i mienia w Muzeum Regionalnym w Kutnie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-57300c72-c7e8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00145135

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-21

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-57300c72-c7e8-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia. Zaleca si stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”.
W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj Wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia, Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: ratusz@muzeumkutno.com (UWAGA!! nie dotyczy sk豉dania ofert).
Zwracanie si do Zamawiaj帷ego o wyja郾ienie tre軼i SWZ:
Zaleca si zadawanie pyta do SWZ za po鈔ednictwem poczty elektronicznej:
e-mail: ratusz@muzeumkutno.com
Wykonawca ma obowi您ek 郵edzi informacje na Platformie e-Zam闚ienia. Podstawowym 廝鏚貫m informacji jest platforma e-Zam闚ienia, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomoc poczty e-mail obci捫one s ryzykiem b喚d闚 zwi您anych z dzia豉niem serwer闚 pocztowych, na kt鏎ych dzia豉nie zamawiaj帷y nie ma wp造wu.
Pe軟a informacja o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dotycz帷ych korespondencji elektronicznej zawarta zosta豉 w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z tre軼i art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, Muzeum Regionalne w Kutnie informuje, 瞠:
1) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawc jest Zamawiaj帷y: Muzeum Regionalne w Kutnie z siedzib w Kutnie, Plac Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego 20, Regon: 001261748. Inspektorem ochrony danych w Muzeum Regionalnym w Kutnie jest Pani Agnieszka W鎩kowska-Pawlak, e-mail: rodo@muzeumkutno.com
2) Dane osobowe przetwarzane s w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn. „安iadczenie ca這dobowej us逝gi ochrony fizycznej os鏏 i mienia w Muzeum Regionalnym w Kutnie”
3) Podstaw prawn przetwarzania danych stanowi przepisy art. 6 ust. 1 lit c RODO w zwi您ku z art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2021 r. poz. 305 z p騧n. zm.).
4) Odbiorcami danych osobowych udost瘼nionych Zamawiaj帷emu przez Wykonawc mog by podmioty 鈍iadcz帷e pomoc prawn, us逝gi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne, jak r闚nie inne podmioty, je瞠li obowi您ek taki b璠zie wynika z przepis闚 prawa oraz osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z p騧n. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
10) W przypadku gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.
11) Wyst徙ienie z 膨daniem, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego
Pe軟a informacja RODO zawarta zosta豉 w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie ca這dobowej us逝gi ochrony fizycznej os鏏 i mienia w Muzeum Regionalnym w Kutnie, obejmuj帷ego kompleks nowo powsta貫go Pa豉cu Saskiego, pawilonu wystawienniczego oraz Ratusza przy Placu Marsz. J. Pi連udskiego 20 w Kutnie.
2. Us逝ga obejmuje:
a) sta陰, bezpo鈔edni ochron fizyczn 24h na dob przez 7 dni w tygodniu, wykonywan w systemie 12h, przez dw鏂h pracownik闚 ochrony w godzinach: I zmiana 7:00 –19:00, II zmiana 19:00 – 7:00.
b) sta造 doz鏎 sygna堯w przesy豉nych, gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych systemach alarmowych, tj. 24-godzinny monitoring systemu sygnalizacji w豉mania i napadu z mo磧iwo軼i natychmiastowej reakcji patrolu interwencyjnego w przypadku stanu zagro瞠nia, sygnalizowanego przez pracownika ochrony, pracownika muzeum lub elektroniczny system alarmowy. Zamawiaj帷y posiada dwie centrale systemu sygnalizacji w豉mania i napadu mieszcz帷e si na poddaszu Pa豉cu Saskiego oraz w serwerowni - piwnicy w Ratuszu. Koszt pod陰czenia tor闚 monitorowania system闚 sygnalizacji za pomoc dwustopniowego toru transmisji (radiowego, tel. 陰cze) wraz z urz康zeniami Zamawiaj帷ego do stanowiska monitorowania Wykonawcy nale篡 wliczy cen us逝gi monitorowania.
3. Szczeg馧owy Opis Przedmiotu Zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie os鏏 wyznanczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w ww. zakresie;
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada aktualn koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia, o kt鏎ej mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995) wydan przez ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych.
Uwaga: W przypadku z這瞠nia oferty przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zamienia powy窺zy warunek zostanie spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spe軟i warunek je郵i wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na kwot nie mniejsz ni 500.000 z (s這wnie: pi耩set tysi璚y z這tych),
Uwaga: W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego warunek zostanie uznany za spe軟iony je瞠li wykonawcy spe軟i go razem.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠”:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona (wykonuje) przez okres co najmniej 12 miesi璚y, co najmniej 2 (dwie) us逝gi, w ramach odr瑿nych um闚, bezpo鈔edniej ochrony fizycznej os鏏 i mienia w obiektach u篡teczno軼i publicznej lub w budynkach zamieszkania zbiorowego, o warto軼i brutto ka盥ej z nich nie mniejszej ni 170 000,00 z,
b) dysponuje co najmniej jedn grup interwencyjn – zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji z dnia z dnia 21 pa寮ziernika 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunk闚 przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 992).
c) dysponuje co najmniej 3 (trzema) pracownikami ochrony, co do kt鏎ych nie jest wymagany wpis na list kwalifikowanych pracownik闚 ochrony, posiadaj帷ymi co najmniej zawodowe wykszta販enie oraz co najmniej roczne do鈍iadczenie w pracy jako pracownik ochrony realizowanej w formie bezpo鈔edniej sta貫j ochrony fizycznej os鏏 i mienia w obiektach u篡teczno軼i publicznej lub w budynkach zamieszkania zbiorowego.
Uwaga: Zamawiaj帷y wymaga w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, aby warunek dotycz帷y zdolno軼i technicznej lub zawodowej opisany w ust. 1 pkt 4) lit. a) niniejszego rozdzia逝, spe軟ia co najmniej jeden z Wykonawc闚 samodzielnie.
Warto軼i podane w dokumentach potwierdzaj帷ych spe軟ianie warunku w walutach innych ni wskazane przez Zamawiaj帷ego wykonawca przeliczy wg 鈔edniego kursu NBP na dzie zawarcia um闚 o ich wykonanie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w ust. 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w:
▪ art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
▪ art. 109 ust. 1 pkt 8), 9) i 10) ustawy Pzp,
▪ art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain̨ oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) – Za陰cznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:
a) koncesja na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia, zgodnie z ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie os鏏 i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995) wydana przez w豉軼iwy organ;
b) dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez Zamawiaj帷ego,
c) wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y – w zakresie informacji okre郵onych w Za陰czniku nr 7 do SWZ „Do鈍iadczenie Wykonawcy”.
d) wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wz鏎 wykazu os鏏 stanowi Za陰cznik nr 8 do SWZ.
UWAGA: Okresy wyra穎ne w latach lub miesi帷ach, o kt鏎ych mowa wy瞠j, liczy si wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego. Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez Zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.
2. W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej:
a) ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie musi z這篡 wraz z ofert o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale 8 ust. 1 SWZ w zakresie,
w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝
w post瘼owaniu oraz o鈍iadczenie o braku podstaw wykluczenia.
b) wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale 8 ust. 1 lit. a) SWZ.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, kt鏎ych oferta wsp鏊na zostanie najwy瞠j oceniona, s oni zobowi您ani na wezwanie Zamawiaj帷ego z這篡 podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 8 ust. 2 SWZ, przy czym podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 1) SWZ sk豉da odpowiednio wykonawca/wykonawcy, kt鏎y/kt鏎zy wykazuje/- spe軟ienie warunku, podmiotowe 鈔odki dowodowe wskazane Rozdziale 8 ust. 2 pkt 2) SWZ sk豉da ka盥y z nich osobno.
4. W przypadku wyboru oferty wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia, zgodne z kt鏎ymi realizowane b璠zie niniejsze zam闚ienie publiczne, w tym informacje o przewidywanych zmianach s zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, kt鏎y stanowi za陰cznik Nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-04 09:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia (https://ezamowienia.gov.pl).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zgodnie z art. 131 ust. 2 oraz art. 281 ust. 2 pkt. 12 ustawy Pzp. Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia oferty po odbyciu wizji lokalnej w budynkach Muzeum Regionalnego w Kutnie przy Placu Marsz. J. Pi連udskiego 20 w Kutnie, pod rygorem odrzucenia oferty (art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.). Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej przez Wykonawc stanowi Za陰cznik Nr 2 do SWZ.
a) Przedstawiciel (przedstawiciele) Wykonawcy zg豉szaj sw鎩 udzia w wizji lokalnej telefonicznie do Zamawiaj帷ego tel. 505019890 lub e-mailowo: ratusz@muzeumkutno.com - podaj帷 dat i godzin (wybieraj帷 z dost瘼nych termin闚 poni瞠j) odpowiadaj帷 Wykonawcy oraz dane do kontaktu (numer telefonu) w celu potwierdzenia terminu wizji.
b) Obowi您kowa wizja lokalna w budynkach Muzeum Regionalnego w Kutnie przy Placu Marsz. J. Pi連udskiego 20 w Kutnie mo磧iwa jest w nast瘼uj帷ych dniach roboczych:
24 marca 2023 r. oraz 27 marca 2023 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00.
c) Przed rozpocz璚iem wizji lokalnej przedstawiciele Wykonawc闚 obowi您ani b璠 potwierdzi swoj to窺amo嗆 poprzez przedstawienie dokumentu ze zdj璚iem.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.