eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pysznica › "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brandwica, Bąków i Jastkowice - etap I"Ogłoszenie z dnia 2023-03-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brandwica, Bąków
i Jastkowice - etap I"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PYSZNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409117

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 322

1.5.2.) Miejscowość: Pysznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-403

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 841 00 04

1.5.8.) Numer faksu: 15 841 00 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brandwica, Bąków
i Jastkowice - etap I"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfac1f9d-c7e7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019048/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brandwica, Bąków i Jastkowice - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pysznica.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pysznica.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Podłączenie do Internetu : min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
b) Komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
c) Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Fire – fox, Google Chrome lub MS Edge;

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) Zainstalowaną bezpłatną wersję oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0 202 lub użycie JAVA w wersji oprogramowania OpenJDK wydanej na licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępną na stronie https://adoptopenjdk.net;
b) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę;
c) Certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie „Osobisty”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych jest:
Wójt Gminy Pysznica, ul. Wolności 322 37-403 Pysznica
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail: iod@pysznica.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w celu/celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia;
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności: z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.II.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z „Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastkowice i Brandwica”.
Przedmiot inwestycji:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastkowice i Brandwica:
a) Zlewnia PJ 1
 Rurociągi grawitacyjne :
• roboty ziemne,
• montaż rurociągów i studzienek rewizyjnych,
W zakresie tego odcinka zgodnie z projektem budowlanym do wykonania jest odcinek rur o średnicy DN 160[mm] o długości ok. L-118,9[m] oraz
DN 200[mm] o długości ok. L-655,40[m] wraz z pozostałym oprzyrządowaniem i wyposażeniem.
 Rurociągi tłoczne PE:
• roboty ziemne,
• montaż rurociągów, studni rewizyjnych i odpowietrzających,
• wykonanie pompowni ścieków,
• roboty ziemne i montażowe,
• wykonanie ogrodzenia pompowni ścieków,
• montaż rur ochronnych: montaż rur ochronnych PE oraz dwudzielnych na skrzyżowaniach z infrastrukturą podziemną( skrzyżowania z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi oraz kanalizacją sanitarną).
• wykonanie zasilania przepompowni zgodnie z opracowanymi projektami zgodnie ze standardami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A
RE Stalowa Wola.
W zakresie tego odcinka zgodnie z projektem budowlanym do wykonania jest odcinek rur o średnicy DN 90[mm] o długości ok. L - 45,0[m] wraz z pozostałym oprzyrządowaniem i wyposażeniem.
 Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w drogach:
• utwardzenie pobocza wraz z doprowadzeniem drogi do stanu pierwotnego tj. odtworzenie poszczególnych warstw podbudowy wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej w miejscach gdzie ta nawierzchnia występowała.
b) Zlewnia PBr1
 Rurociągi grawitacyjne:
• roboty ziemne,
• montaż rurociągów i studzienek rewizyjnych,
W zakresie tego odcinka zgodnie z projektem budowlanym do wykonania jest odcinek rur o średnicy DN 160[mm] o długości ok. L-17,9[m] oraz
DN 200[mm] o długości ok. L-392,8[m] wraz z pozostałym oprzyrządowaniem i wyposażeniem.
Odcinek kanalizacji za studnią S-15 w stronę S-21, S-22, S-23, S-126, S-130.1, S-132 zostaje wyłączony z wykonania w prowadzonym postępowaniu przetargowym i nie wchodzi w w/w zakres wykonania. Studnię S-15 należy wykonać w ramach prowadzonego postępowania.
 Rurociągi tłoczne PE:
• roboty ziemne,
• montaż rurociągów, studni rewizyjnych i odpowietrzających,
• wykonanie pompowni ścieków,
• roboty ziemne i montażowe,
• wykonanie ogrodzenia pompowni ścieków,
• montaż rur ochronnych: montaż rur ochronnych PE oraz dwudzielnych na skrzyżowaniach z infrastrukturą podziemną( skrzyżowania z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi oraz kanalizacją sanitarną).
• wykonanie zasilania przepompowni zgodnie z opracowanymi projektami zgodnie ze standardami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A
RE Stalowa Wola.
W zakresie tego odcinka zgodnie z projektem budowlanym do wykonania jest odcinek rur o średnicy DN 90[mm] o długości ok. L - 773,0[m] wraz
z pozostałym oprzyrządowaniem i wyposażeniem.
 Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w drogach:
• utwardzenie pobocza wraz z doprowadzeniem drogi do stanu pierwotnego tj. odtworzenie poszczególnych warstw podbudowy wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej.
Trasę kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej na odcinku od punktu S122 do punktu włączenia do projektowanej kanalizacji tłocznej należy wykonać zgodnie z trasą: od punktu S-122, S-18, S-17, S-16, S-15, S-14, PBr1 – włączenie do proj. ks. tłocznej. Projekt trasy opracowany odrębnym opracowaniem wykonanym przy projekcie budowy DW 855.
c) Zlewnia PBr 3
 Rurociągi grawitacyjne:
• roboty ziemne,
• montaż rurociągów i studzienek rewizyjnych,
W zakresie tego odcinka zgodnie z projektem budowlanym do wykonania jest odcinek rur o średnicy DN 160[mm] o długości ok. L-83,6[m] oraz
DN 200[mm] o długości ok. L-551,1[m] wraz z pozostałym oprzyrządowaniem i wyposażeniem.
 Rurociągi tłoczne PE:
• roboty ziemne,
• montaż rurociągów, studni rewizyjnych i odpowietrzających,
• wykonanie pompowni ścieków,
• roboty ziemne i montażowe,
• wykonanie ogrodzenia pompowni ścieków,
• montaż rur ochronnych: montaż rur ochronnych PE oraz dwudzielnych na skrzyżowaniach z infrastrukturą podziemną( skrzyżowania z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi oraz kanalizacją sanitarną).
• wykonanie zasilania przepompowni zgodnie z opracowanymi projektami zgodnie ze standardami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A
RE Stalowa Wola.
W zakresie tego odcinka zgodnie z projektem budowlanym do wykonania jest odcinek rur o średnicy DN 90[mm] o długości ok. L - 392,0[m] wraz z pozostałym oprzyrządowaniem i wyposażeniem
 Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w drogach:
• utwardzenie pobocza wraz z doprowadzeniem drogi do stanu pierwotnego tj. odtworzenie poszczególnych warstw podbudowy wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej.
d) Zlewnia PBr 5
 Rurociągi tłoczne PE:
• roboty ziemne,
• montaż rurociągów, studni rewizyjnych i odpowietrzających,
• wykonanie pompowni ścieków,
• roboty ziemne i montażowe,
• wykonanie ogrodzenia pompowni ścieków,
• montaż rur ochronnych: montaż rur ochronnych PE oraz dwudzielnych na skrzyżowaniach z infrastrukturą podziemną( skrzyżowania z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi oraz kanalizacją sanitarną).
• wykonanie zasilania przepompowni zgodnie z opracowanymi projektami zgodnie ze standardami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A
RE Stalowa Wola
 Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w drogach:
• utwardzenie pobocza wraz z doprowadzeniem drogi do stanu pierwotnego tj. odtworzenie poszczególnych warstw podbudowy wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej.
W skład wykonania prac danej zlewni wchodzi wykonanie wszystkich prac związanych
z przedmiotem inwestycji w taki sposób aby infrastruktura sieciowa była kompletna i możliwa do uruchomienia. Prace które nie zostały ujęte w projekcie budowlanym oraz SWZ należy przewidzieć
i wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w tym zakresie tak aby wykonany obiekt był kompletny
i gotowy do użytkowania.
W zakresie odtworzenia pasa drogowego należy utwardzić, zagęścić warstwami teren wraz
z wykonaniem poszczególnych warstw podbudowy z warstwami konstrukcyjnymi jezdni. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać jezdnię asfaltową na szerokość istniejącej jezdni zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującą w tym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów, przypisując im odpowiednią wagę:
Lp. Opis kryterium oceny Waga kryterium (%)
1. Cena całkowita oferty brutto (C) 60 %
2. Długość okresu rękojmi i gwarancji jakości (G) 40 %
Razem: 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia (roboty budowlane) polegające na budowie, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości robót brutto co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowania za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 500 000,00
zł (dwa miliony złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 1 000 000,00 zł (jeden
milion złotych).
5) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
wykaże, że dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia budowlane:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – kierownik budowy;
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń – kierownik robót elektrycznych
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej – kierownik robót drogowych
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t. j. z dnia 20.12.2021 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.1646 t.j. z dnia 2021.09.08).

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ.
1.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
1.4. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a w przypadku kierownika budowy również z informacjami na temat doświadczenia zawodowego o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt 4b SWZ, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykaz robót
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Do oferty Wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy):
3.1. Pełnomocnictwo
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2022.2080 t.j. z dnia 2022.10.11).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg Oddział Nisko; nr rachunku 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 z dopiskiem
„Wadium – nr postępowania RI.II.271.7.2023”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Pysznica, 37– 403 Pysznica, ul. Wolności 322.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej: https://pysznica.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 7 USTAWY Z DNIA 13
KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej ustawą) – stanowiącej
regulację prawa powszechnie obowiązującego, która statuuje wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych /
określonych dyspozycją tego aktu prawnego – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień
publicznych – wskazuje się, iż na gruncie niniejszego postępowania, obok podstaw wykluczenia odwołujących się do
przepisów art. 108 i 109 ustawy PZP, zastosowanie z mocy prawa mają również sankcje określone tą regulacją szczególną.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.