eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sędziejowice › Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach.Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SĘDZIEJOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934594

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wieluńska 6

1.5.2.) Miejscowość: Sędziejowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-160

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 677 16 93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminasedziejowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminasedziejowice.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1afea63-c7b6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042687/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sedziejowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sedziejowice
i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia@gminasedziejowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Wym. tech. i org. wysył. i odbierania dok. elektr., elektr. kopii dok. i oświadczeń oraz inf. przekazy. przy ich użyciu opisane zostały w Reg. Inter.Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. korzystania https://platformazakupowa.pl/ i są dostępne przy każdym postęp.na platformie, regulamin platformy znajduje się w stopce strony lub pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. 2)Za datę przek. oferty, zawiadomień, dok. elektr., oświadczeń lub elektr. kopii dok. lub oświadczeń oraz innych inf. przyjmuje się datę ich przekazania na https://platformazakupowa.pl/ i otrzy. komunikatu potwierdzającego. 3)Formaty plików wyk. przez Wyk. powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 list. 2017r. ws. ogł. jedn. tekstu rozp. Rady Ministrów ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, min. wym. dla rejestrów publi. i wymiany inf. w postaci elektr. oraz min. wym.dla systemów teleinfor.”. 4)Zam. rek. wyk. formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wsk. na .pdf 5)W celu ewentualnej kompresji danych Zama. rek. wyk. jednego z formatów: .zip, .7Z. 5)Wśród formatów powszechnych a NIE występ. w rozporz. występ: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dok. złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.6)Zam. zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym-maks 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego-max 5MB. 7)Zalecenia Zam. odnośnie
kwalifikowanego podpisu elektr: dla dok. w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PadES, dok. w formacie innym niż „pdf” zaleca
się podpisywać formatem XadES, Wyk. powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dok.podpisywanym,do składania podpisu zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższy).8)Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zam. zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.9)Jeśli wyk. pakuje dok. np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.10)Zam. rek. wykorz. podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.11)Zam. zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich. Może to skutkować brakiem integralności
plików.12)Zam. zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.13)Komunikacja za pośrednictwem platformy zakupowej wymaga założenia konta Użytkownika.14)W celu założenia konta Użytkownika na platformie zakupowej, koniecznym jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektr. Korzystanie z
platformy zakupowej przez Wyk. jest bezpłatne.15)Zam.,zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn 30 grudnia
2020r. ws. sposobu sporządzania i przekazywania inf. oraz wym. techn. dla dok.elektr. oraz środków kom. elektr. w postęp. o udzielenie zam.publicz. lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wym.sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
komputer kl PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden
z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna, inna niż Internet
Explorer, przeglądarka internet., włączona obsługa JavaScript,zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3, Ozn. czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokal.serwera synchronizowanego z zegarem Gł. Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 – 160 Sędziejowice
tel. 43 / 677 10 02
fax. 43 / 677 10 06
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sędziejowice można kontaktować się za pomocą adresu iod@gminasedziejowice.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach wraz z wyposażeniem”, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach”, znak postępowania RW.VI.271.15.2022 prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RW.VI.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach” w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach”.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, wybudowania i wyposażenia punktu zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU), stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w następujących ilościach:
i. projekt budowlany – 5 egzemplarzy,
ii. projekt wykonawczy – 5 egzemplarzy,
iii. przedmiar robót – 2 egzemplarze,
iv. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egzemplarze.
v. kosztorys – 2 egzemplarze,
b. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
c. w ramach prac budowlanych przewidywany zakres obejmuje:
i. montaż wagi najazdowej,
ii. budowę nowego ogrodzenia,
iii. uzupełnienie obszaru utwardzonego wraz z remontem istniejącego utwardzenia,
iv. budowę boksów (magazynów) w konstrukcji stalowej,
v. budowę murowanych magazynów,
vi. wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz trawy,
vii. wykonanie niezbędnego powierzchniowego odwodnienia terenu oraz obiektów,
viii. wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej,
ix. wykonanie instalacji oświetlenia i monitoringu terenu,
x. zakup i ustawienie stanowisk z kontenerami (pojemnikami) – wszystkie kontenery (pojemniki) wykonane wg normy.
d. w ramach prac rozbiórkowych przewidywany zakres obejmuje:
i. rozbiórkę rampy żelbetowej,
ii. rozbiórkę istniejących garaży blaszanych,
iii. rozbiórkę płotu (przęsła betonowe) od strony południowej działki,
e. wyposażenie boksu 1 na odpady nadające się do ponownego użycia:
i. szafki/stojaki z relingami (do wieszania ubrań) min. 4 szt. o całkowitej długości wieszania nie mniejszej niż 8 m
ii. kosze stalowe, siatkowe – 5 szt. (do magazynowania), na kółkach, poj. min. 0,4 m3,
iii. stół warsztatowy z półką dolną – 1 szt.
f. wyposażenie boksu 2 na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
i. kosze stalowe, siatkowe o pojemności ok. 1 m3 – 2 szt. na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
ii. 3 pojemniki na odzież i tekstylia
g. wyposażenie – pojemniki i kontenery w magazynach i na placu:
i. kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe niepalne typ A (do 5t) - 5 szt.
ii. kontener typ D (do 5t) na odpady zielone (kompostujący) - 1 szt.
iii. pojemnik kontener na kółkach na odpady niepalne, poj. 1,1 m3 typ B i M (do 0,5 t) - 4 szt. (2B+2M)
iv. kontener na odpady palne typ K i H (do 5t) - 6 szt. (5K+1H)
v. pojemnik kontener na kółkach na odpady palne typ E,F,G,R (do 0,5t) - 8 szt. (2E+2F+2G+2R)
vi. plastikowe skrzynio-palety na akumulatory - 2 szt.
vii. pojemniki na baterie - 2 szt.
viii. pojemniki na leki - 3 szt.
ix. pojemniki na świetlówki (lampy i freony) - 2 szt.
x. beczki na chemikalia z wannami (płynne niebezpieczne) - 8 szt.
xi. pojemniki na sorbent (podwójne) - 2 szt.
xii. pojemnik na odzież i tekstylia, poj. 1100 l (zlokalizowany w magazynie C) - 3 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60%,
Gwarancja – 40%,
2. Punkty przyznane w ramach kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
C=C_min/C_b ×60pkt
gdzie:
C – liczba punktów, którą uzyskała badana oferta w kryterium „Cena”,
Cmin – cena (cena ofertowa brutto) najtańszej oferty spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena (cena ofertowa brutto) badanej oferty spośród ofert nieodrzuconych.
Maksymalnie można uzyskać 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
3. Punkty przyznane w ramach kryterium „Gwarancja” (G) zostaną przyznane według wzoru:
G=G_z/G_max ×40pkt
gdzie:
G – liczba punktów, którą uzyskała badana oferta w kryterium „Gwarancja”,
Gz – okres gwarancji zadeklarowany w ocenianej ofercie,
Gmax – najdłuższy możliwy okres gwarancji (60 miesięcy).
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA:
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 60 miesięcy.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w przedziale od 36 do 60 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie uwzględniony w umowie.
Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres gwarancji (60 miesięcy) otrzyma maksymalną ilość punktów – 40 punktów.
Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres gwarancji (36 miesięcy) - otrzymuje 0 pkt.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to przy ocenie oferty brany będzie pod uwagę najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert – 60 miesięcy.
Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów (G) obliczoną wg powyższego wzoru.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczona zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
gdzie:
P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,
C – liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena”,
G – liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium „Gwarancja”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający określa w powyższym zakresie następujące warunki:
a. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bez ograniczeń,
b. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, co najmniej w ograniczonym zakresie,
c. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ.
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy i 00/100 złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu :
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli o/ Sędziejowice
Nr konta bankowego: 67 9279 0007 0050 3413 2000 0320
z dopiskiem „Wadium – Budowa PSZOK”;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.
5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
6. Uwaga! Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, lub gwarancjach ubezpieczeniowych, musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 1 i ust. 6 ustawy.. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, w szczególności poprzez rozumienie terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela jako terminu ważności gwarancji i poręczeń. Terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela musi dawać możliwość realnego zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z Gwarancji lub Poręczenia w przypadku zaistnienia w terminie związania ofertą któregokolwiek z przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 i 6 ustawy. Termin ten musi uwzględniać w szczególności czas niezbędny na dostarczenie pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego do Gwaranta lub Poręczyciela.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w dziale XXI pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie.
3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
a. konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
b. konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – w zakresie wynagrodzenia oraz zakresu robót.
4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
a. wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń, za które nie odpowiada Wykonawca
b. opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy;
c. zawieszenie lub przerwanie robót przez Zamawiającego;
d. wystąpienie wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych i temperatur otoczenia, nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,
e. wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego o charakterze wyjątkowym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Siłą wyższą̨ nie są̨ w szczególności: deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja tych czynników.
5. Zmiana umowy w zakresie terminów jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania przeszkody.
6. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy
7. W przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
lub usługi;
8.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ww. ust.7 Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających odpowiednio stawkę podatku od towarów i usług, wysokość minimalnego wynagrodzenia o pracę, zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne bądź zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać za pośrednictwem Formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sedziejowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy pkt 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia :9.W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wniosek powinien zawierać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 10.Wniosek, o którym mowa w ww. ust. 8, może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ww. ust. 7. Ponadto, zmiana wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.11.W sytuacji wzrostu lub zmniejszenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 10% w stosunku do cen materiałów i kosztów wskazanych w kosztorysie ofertowym / kosztorysie sporządzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. 12.W sytuacji, o której mowa w ust. 11, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1. W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
13.Wniosek, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca może złożyć nie wcześniej niż od 1 stycznia 2024r. (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).
14.Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ww. ust. 7 i 11, na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia dowodów potwierdzających, że koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy będą wyższe co najmniej o tyle ile wynosi wskaźnik. 15.Wykonawca, któego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ww. ust. 11, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:a. przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;b. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.