eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego w formie 11-dniowego turnusu (kolonii) dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskiej w Polsce.Ogłoszenie z dnia 2023-03-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego w formie 11-dniowego turnusu (kolonii) dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskiej w Polsce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: ROPS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531584375

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Głogowska 25C

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-315

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: (77) 44 15 250

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rops@rops-opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops-opole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Polityka społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego w formie 11-dniowego turnusu (kolonii) dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskiej w Polsce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6cbf3cf-c7bd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144129

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004785/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Organizacja wypoczynku dla dzieci z pieczy zastępczej - usługi biur podróży

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6cbf3cf-c7bd-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 7.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub przez maila rops@rops-opole.pl
7.3 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
7.4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
9.1. Ofertę składa się przez Platformę e-Zamówienia
9.4. Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9.5. Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę ma być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy; w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Podano w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Podano w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UZP.4011.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2 Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego w formie 11-dniowego turnusu (kolonii) dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskiej w Polsce w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej- III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
3.3 Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, ponieważ 60 dzieci stanowi jedna grupa dzieci i podział na części byłby nieuzasadniony organizacyjnie, technicznie i podrażał koszty wykonania np. poprzez zwiększenie ilości opiekunów.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 6 – do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55243000-5 - Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Strony ustalają, iż kolonia letnia, o której mowa w § 1 ust. 1 odbędzie się w przypadku, gdy akces udziału w niej zadeklaruje min. 75% liczby osób zaplanowanych do jej odbycia tj.: 45 osób.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany:
a) zmniejszenie liczby uczestników wypoczynku, do minimalnej liczby 23 dzieci, co może być spowodowane brakiem zgłoszeń w prowadzonym procesie rekrutacji, jak również przypadkami losowymi w szczególności choroby osoby, która zadeklarowała udział
w kolonii letniej, w przypadku tej zmiany proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie także wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 6 ust. 1, jednak zmianie nie ulegnie kwota za udział 1 osoby w kolonii letniej, o której mowa § 6 ust. 2,

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ tj.:
a) Cena – waga 60/100 pkt
b) Rok budowy (obiektu/infrastruktury), lub rok generalnego remontu (obiektu/infrastruktury) i zakup nowego wyposażenia w obiekcie wybudowanym przed 2017 r., w którym będą przebywać dzieci podczas wypoczynku waga 20/100 pkt
c) Doświadczenie wychowawców wypoczynku – waga 20/100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok budowy (obiektu/infrastruktury), lub rok generalnego remontu (obiektu/infrastruktury) i zakup nowego wyposażenia w obiekcie wybudowanym przed 2017 r., w którym będą przebywać dzieci podczas wypoczynku

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wychowawców wypoczynku

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
5.1.1 na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
5.1.2 na podstawie art. art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).
5.1.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.

5.2 Określenie warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w tym posiadają:
Określenie warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
posiadający uprawnienia do świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2022r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2022 poz. 511 ze zm.).

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.2.3 sytuacji finansowej:
Określenie warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy znajdujący się sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy posiadający środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie
w wysokości co najmniej 80 000,00 zł brutto.

W sytuacji składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się
o udzielenie zamówienia, a także w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, ocena spełnienia warunku, o którym mowa
w niniejszym punkcie odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów.

5.2.4 zdolności zawodowej:
Określenie warunku: o przedmiotowe zamówienie, mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie w należytym wykonaniu (organizacji i przeprowadzeniu), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), min. 1 usługi rozumianej jako wypoczynek dzieci i młodzieży dla łącznej grupy min. 60 uczestników w jednym czasie (na jednym turnusie) o wartości tej usługi na min. 80 000,00 zł brutto.

W sytuacji składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, a także w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, warunek musi być spełniony przez jeden podmiot, chyba, że uczestnicy konsorcjum wspólnie realizowali wykazane doświadczenie.

2. O przedmiotowe zamówienie, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy będą dysponować min. 7 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1) min. 1 osobą tj.: kierownikiem wypoczynku spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 poz. 2230 ze zm.) w art. 92p ustawy;
2) min. 5 osobami tj.: wychowawcami wypoczynku spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 poz. 2230 ze zm.) w art. 92p ustawy i posiadającymi każdy doświadczenie jako opiekun podczas wypoczynku dzieci i młodzieży w ilości min. 3 pobytów.
3) min. 1 psychologiem dziecięcym z doświadczeniem w pracy z dziećmi
z problemami społecznymi i/lub wychowawczymi

W sytuacji składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, a także w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, ocena spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszym punkcie odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
6.5 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu tj.:
6.5.1 wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2022 poz. 511).

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 6.5.1, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w ofercie.

6.5.2 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

6.5.3 wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór w zał. nr 4 do SWZ);

6.5.4 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór w zał. nr 5 do SWZ).

6.6 W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
6.7 Forma dokumentów: Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ i rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym e-dowodem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

6.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
6.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.4 Przedmiotowe środki dowodowe: w celu potwierdzenia, że oferowane usługi tj.: standard obiektu, w którym będzie zrealizowany wypoczynek odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - zawartym w zał. 6 do SWZ, zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą folderu/folderów ośrodka lub fotografii lub inne podobne materiały przedstawiające w jednoznaczny sposób opisany standard ośrodka/obiektu
w punktach w ofercie pod, których treścią widnieje zapis „Prezentacja wizualna (…) zawarta w folderze str. nr … / na zdjęciu nr …..
Zamówienie skierowane jest do Wykonawców, którzy dysponują ośrodkiem
o standardzie zapewniającym komfort i estetykę lat obecnych (zaktualizowany standard w okresie ostatnich 6 lat).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
na podstawie art. art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835). Oświadczenie zawarte jest w zał. nr 2 do SWZ (na podstawie art. 125 Pzp)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Opisano bezpośrednio pod warunkami udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczenie znaków w ogłoszeniu podano w zał. nr 6 do SWZ w szczególności w § 15.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania i adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://bip.rops-opole.pl/?page_id=3033

Ofertę składa się przez Platformę e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.