eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wisła › Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Wisła w roku 2023 oraz mechaniczne koszenie trawników, poboczy i nieużytków na terenie Miasta Wisła w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Wisła w roku 2023 oraz mechaniczne koszenie trawników, poboczy i nieużytków na terenie Miasta Wisła w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wisła

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac B. Hoffa 3

1.5.2.) Miejscowość: Wisła

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-460

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.wisla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wisla.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Wisła w roku 2023 oraz mechaniczne koszenie trawników, poboczy i nieużytków na terenie Miasta Wisła w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a8cb4a7-c70d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144065

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017860/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Wisła w roku 2023 oraz mechaniczne koszenie trawników, poboczy i nieużytków na terenie Miasta Wisła w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a8cb4a7-c70d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”) lub za pomoca poczty elektronicznej. Za ich pośrednictwem odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i
zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone zaufanym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy
wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza), natomiast za pośrednictwem maila maksymalnie 30 MB.
Pozostałe zapisy w Rozdziale VI SWZ
Składanie ofert:
1. 1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” oraz dodatkowo za pomocą formularza ofertowego - załącznik SWZ-1. Pokrywające się informacje winny być tożsame zarówno w interaktywnym formularzu jak i w formularzu SWZ-1. W przypadku gdy informacje są rozbierzne jako wiążące przyjmie się wartości ujęte w formularzu SWZ-1. W przypadku braku złożenia formularza SWZ-1 wiążące są zapisy interaktywnego formularza elektronicznego, w przypadku braku formularza interaktywnego wiżąca jest treść formularza SWZ-1.
2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do
zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji
dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić
pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie Zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać
odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia.
Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się
na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie
dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
Pozostałe zapisy w Rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”oraz zgodnie z ustawą PZP (t.j Dz.U. 2022 poz 1710 ze zmianami) , informuję, że:
§  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła, z siedzibą: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa, tel. (33) 855 24 25 , e-mail: um@wisla.pl
§ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.wisla.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RGŚ.271.8.2023.JP:
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Wisła w roku 2023 oraz mechaniczne koszenie trawników, poboczy i nieużytków na terenie Miasta Wisła w roku 2023
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;  
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGŚ.271.8.2023.JP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Wisła w roku 2023:
mechaniczne koszenie trawnika, wiosenne grabienie trawników,jesienne grabienie trawników, nawadnianie trawnika, pielęgnacja krzewów liściastych (rododendrony), utrzymanie i pielęgnacja donic z iglakami, utrzymanie oraz pielęgnacja rabat (bratki), utrzymanie oraz pielęgnacja rabat (begonie), utrzymanie oraz pielęgnacja rabat (skalniaki), utrzymanie oraz pielęgnacja rabat z różami, utrzymanie i pielęgnacja kwiatów w 2 wieżach kwiatowych H2000, pielęgnacja żywopłotów, utrzymanie rabat z krokusami, wykonanie obsady wiosennej w rabatach kwiatowych, wykonanie obsady wiosennej w 15 donicach na ul. 1 Maja, wykonanie obsady letniej w rabatach kwiatowych, pielęgnacja krzewów liściastych i iglastych, pielegnacja krzewów liściastych i iglastych skwer przy ul. Willowej, pielęgnacja drzew, dosiewanie lub darniowanie zniszczonych miejsc w trawnikach, uzupełnienie iglaków w rabatach, przygotowanie podłoża pod nasadzenia, utrzymanie i pielęgnacja kwiatów w 3 donicach przy pomniku „Źródeł Wisły”, utrzymanie ronda, pielęgnacja oczka wodnego wraz z terenem przyległym, utrzymanie i pielęgnacja kwiatów w 15 donicach na ul. 1 Maja, wykonanie obsady wiosennej w 3 donicach przy pomniku „Źródeł Wisły”, wykonanie obsady letniej w 2 wieżach kwiatowych H2000, wykonanie obsady letniej w 3 donicach przy pomniku „Źródeł Wisły”, wykonanie obsady letniej w 15 donicach na ul. 1 Maja, wykonanie obsady letniej w donicach z iglakami, wykonanie obsady jesiennej w 15 donicach na ul. 1 Maja, wykonanie obsady wiosennej (do 01.05), letniej, jesiennej (do 11.11) donic przy ul. Konopnickiej, utrzymanie oraz pielęgnacja krzewów przed halą (tawuła, pięciornik, kosodrzewina)
- Teren „Pod Dębem” koszenie trawnika przy budynku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wiśle Centrum, pielęgnacja i utrzymanie rabat kwiatowych przy budynku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wiśle
- Jonidło – teren rekreacyjny w Wiśle przy ul. Wyzwolenia, utrzymanie czystości oczka wodnego ( w tym: pielęgnacja i utrzymanie ogrodu roślin wodnych) wraz z terenem przyległym, koszenie trawnika wokół oczka, pielęgnacja i utrzymanie rabat kwiatowych, koszenie trawnika na terenie przed oczkiem wodnym, pielęgnacja i utrzymanie rabat kwiatowych na terenie przed oczkiem wodnym, pielęgnacja krzewów liściastych na terenie przed oczkiem wodnym, pielęgnacja drzewek i krzewów iglastych na terenie przed oczkiem wodnym, pielęgnacja i utrzymanie rabat z iglakami
- Teren przy PKP, mechaniczne koszenie trawnika, pielęgnacja rododendronów, utrzymanie oraz pielęgnacja rabat z różami, utrzymanie oraz pielęgnacja rabat z krzewami (m.in. tawuła, pięciornik, berberys)
- Plac zabaw przy ul. Wyzwolenia-mechaniczne koszenie trawnika, utrzymanie oraz pielęgnacja rabat (skarpa od strony ul. Wyzwolenia: irgi, berberysy), utrzymanie oraz pielęgnacja rabat,

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia
1.1. Przez usługi podobne Zamawiający rozumie usługi, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.
1.2. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może dotyczyć:
1.2.1. zwiększenia ilości, zakresu, krotności poszczególnych usług oraz ewentualnego wydłużenia świadczenia usługi na dalsze okresy- dla wszystkich części.
1.3. Zamówienia dotyczące usług wskazanych w punkcie 1.2 zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem.
1.4. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na usługi wskazane w pkt 1.3, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu na wykonanie interwencyjne każdej z usług

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu na wykonanie usługi związanej z mechanicznym koszeniem trawników

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dla jesiennego grabienia liści

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2. Mechaniczne koszenie trawników, poboczy i nieużytków na terenie Miasta Wisła w roku 2023: Mechaniczne koszenie trawników, poboczy i nieużytków, jesienne grabienie, mechaniczne koszenie brzegów rzeki Wisły (plaża z obu stron rzeki przy Bulwarze Słonecznym do Jawornika i od Jawornika do ul. Żwirowej), mechaniczne koszenie brzegów rzeki Wisły (od mostu na Oazie, do sklepu „Kupiec”), Mechaniczne koszenie brzegów rzeki Wisły (od mostu przy „Gołębiewskim”, do mostu na Oazie), mechaniczne koszenie terenu na Jonidle, rekultywacja terenów, frezowanie korzeni, mechaniczne koszenie nieużytków o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, mechaniczne koszenie łąki kwiatowej (Jawornik).

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia
1.1. Przez usługi podobne Zamawiający rozumie usługi, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.
1.2. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może dotyczyć:
1.2.1. zwiększenia ilości, zakresu, krotności poszczególnych usług oraz ewentualnego wydłużenia świadczenia usługi na dalsze okresy- dla wszystkich części.
1.3. Zamówienia dotyczące usług wskazanych w punkcie 1.2 zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem.
1.4. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na usługi wskazane w pkt 1.3, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu na wykonanie interwencyjne każdej z usług

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu na wykonanie usługi związanej z mechanicznym koszeniem trawników

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu na wykonanie letnich oraz wiosennych nasadzeń

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej :
dla części 1: realizowali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, związaną z utrzymaniem terenów zielonych, obejmującą obsadę rabat kwiatowych w ilości min. 700 m2, a wartość całej (w tym obsadę rabat) usługi nie może być mniejsza 140.000,00 zł brutto, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym tj co najmniej kosiarką samojezdną, kosiarką mechaniczną, dmuchawą mechaniczną, wykaszarką ręczną, nożycami mechanicznychnymi do żywopłotów, pilarką do drzew, samochodem/pojazdem (umożliwiający wywóz skoszonej trawy, gałęzi itp.) samochódem/pojazdem bądź innym sprzętem umożliwiający mechaniczne podlewania rabat
dla części 2: realizowali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. koszenie trawników lub poboczy lub nieużytków o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym tj co najmniej kosiarką samojezdną, kosiarką bijakową, dmuchawą mechaniczną, wykaszarką ręczną, pilarką do drzew, samochodem/pojazdem (umożliwiający wywóz skoszonej trawy, gałęzi itp.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda żadnych dokumentów – dla wszystkich części

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych dokumentów – dla wszystkich części

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę winno składać się: Interaktywny „Formularz ofertowy”, formularz ofertowy SWZ-1; kosztorysy SWZ-1a i/lub SWZ-1b, oświadczenie wstępne o nie podleganiu wykluczeniu odpowiednio oferenta, oferentów przy wspólnym składaniu oferty, podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy; oświadczenia wstępne o spełnieniu warunków udziału odpowiednio oferenta, oferentów przy wspólnym składaniu oferty, podmiotu trzeciego-jeżeli dotyczy; zobowiązanie podmiotu trzeciego-jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia pod warunkami z art 117 ust 2 i/lub 3 – oświadczenie o którym mowa w art 117 ust 4 ustawy, pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - jeżeli dotyczy, dokument z którego będzie wynikać ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ustawy Pzp- jeżeli dotyczy, wykaz części zamówienia, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom ich realizację-jeżeli dotyczy, Informacja jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia projektów umów zapisano w załącznikach SWZ-3a i 3b
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian w treści umowy w następującym zakresie-dla wszystkich części:
2.1. zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, tj.
2.1.1. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec (w szczególności warunki atmosferyczne np intensywne opady deszczu, opady śniegu, niska temperatura),
2.1.2. konieczność wprowadzenia zmian w związku z sytuacją epidemiologiczną, (wymaga się, aby wystąpienie lub możliwość wystąpienia wpływu epidemii COVID-19 na wykonanie umowy było udowodnione, strona powołująca się na tę okoliczność musi przedstawić oświadczenia i dokumenty to potwierdzające) a w szczególności:
2.1.2.a) nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji umowy,
2.1.2.b) decyzje wydane przez służby inspekcji sanitarnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
2.1.2.c) polecenia wydane przez wojewodów lub decyzje wydane przez Prezesa Rady Ministrów związane z przeciwdziałaniem COVID-19,
2.1.2.d) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy
2.1.2.e) wskazane wyżej okoliczności w odniesieniu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2.2. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem przesunięcia terminu związanym z wystąpieniem okoliczności wymienionych w pkt. 2.1,
2.3. zmiana sposobu spełnienia świadczenia, jego zakresu, zmiana wynagrodzenia:
2.3.1. zmiana spowodowana koniecznością zrealizowania usługi przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SWZ, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań spowodować mogłoby niewykonanie bądź wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
2.3.2. rezygnacja z wykonania części usług - zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, w przypadku wystapienie sytuacji epidemii; w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy wartość usług wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o faktyczną ilośc dni świadczonej usługi. W takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wartości, maksymalna wartośc zmniejszenia to 30%.
2.3.3. waloryzacja cen przewidziana i opisana w projektach umowy SWZ-3a i 3b.
2.4. zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w następujących przypadkach:
2.4.1. śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2.4.2. pisemnej rezygnacji tych osób z wykonania swoich obowiązków,
2.4.3. nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy.
2.5. zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.
2.6. Zmian dotyczących podwykonawstwa.
2.7. Zmian o których mową w art 455 ust 1 i 2 ustawy PZP
3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Obligatoryjne podstawy wykluczenia na podstawie art 108 ust 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Poz. 835)-dla wszystkich części

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.