eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstancin-Jeziorna › usługa nadzoru inwestorskiego - ,,Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie"Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługa nadzoru inwestorskiego - ,,Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142013120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wierzejewskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Konstancin-Jeziorna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-510

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227119048

1.5.8.) Numer faksu: 227119002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inswestycje@stocer.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stocer.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługa nadzoru inwestorskiego - ,,Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5de130a-c7ca-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000866/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 usługa: inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - zadanie inwestycyjne ,,Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego w Pruszkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/stocer

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/stocer

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę podpisuje (składa) osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca może złożyć uwierzytelnioną notarialnie kopię pełnomocnictwa. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ.
b. złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/
c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

WAŻNE!!! Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikami do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikami do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP 22/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługi:
inspektora nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego ,,Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie”
zgodnie z załącznikami do SWZ tj. m.in. OPZ, dokumentacja, wzór umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena
doświadczenie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz spełniający minimalne warunki określone w SWZ przez Zamawiającego w oparciu o przepisy z art. 112 – art. 117 p.z.p.
2. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o przedmiotowe zamówienie Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, przestępstwa, o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2021, poz. 1745), przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, przestępstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

3. Ponadto Zamawiający wykluczy z ubiegania się o przedmiotowe zamówienie Wykonawcę:

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
b) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
d) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

A/ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
B/ uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
C/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
D/ zdolności technicznej lub zawodowej.

Ad.A. Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Ad.B. Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Ad.C. Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Ad. D. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia/umowy oraz przez cały okres jej realizacji:
1) dla Zadania nr 1 - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji co najmniej 1 zakończonej budowy/roboty budowlanej w czynnych obiektach szpitalnych o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót;
2) dla Zadania nr 2 - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji co najmniej 1 zakończonej budowy/roboty budowlanej w czynnych obiektach szpitalnych o wartości co najmniej 750 000,00 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót;
3) dla Zadania nr 3 - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 1 zakończonej budowy/roboty budowlanej w czynnych obiektach szpitalnych o wartości co najmniej 750 000,00 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót.

UWAGA:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy z Zamawiającym.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedłożenia mu kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta w wyniku badania i oceny ofert została najwyżej oceniona, przedstawienia poniżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych o których jest mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 (Dz.U.2020, poz. 2415):
A/ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z załącznikiem do SWZ.
B/ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do
(....)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta w wyniku badania i oceny ofert została najwyżej oceniona, przedstawienia poniżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych o których jest mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 (Dz.U.2020, poz. 2415):
A/ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z załącznikiem do SWZ.
B/ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do
(....)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy, załączniki do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

UWAGA:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy z Zamawiającym.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedłożenia mu kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stocer

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.