eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Modernizacja drogi powiatowej nr 1018D pomiędzy m. Dalków - Kurów Wielki wraz zprzebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1018D, 1151D i 1153DOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi powiatowej nr 1018D pomiędzy m. Dalków - Kurów Wielki wraz zprzebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1018D, 1151D i 1153D

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390688630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 767299264

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdp.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogi publiczne, powiatowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi powiatowej nr 1018D pomiędzy m. Dalków - Kurów Wielki wraz zprzebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1018D, 1151D i 1153D

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4db8b377-c729-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043855/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja drogi powiatowej nr 1018D pomiędzy m. Dalków - Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1018D, 1151D i 1153D

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4db8b377-c729-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały opisane w Rozdziale XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące obowiązku informacyjnego są zawarte w Rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZDP. 254.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Modernizacja drogi powiatowej nr 1018D pomiędzy m. Dalków – Kurów Wielki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1018D, 1151D i 1153D
2. Na realizację zadania Powiat Polkowicki uzyskał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/3625/PolskiLad.
3. Przedmiot zamówienia, jak w ust. 1 obejmuje w szczególności:
A. Droga 1018D od km 0+000 do km 0+988
1. Poszerzeniem jezdni do 6 m szerokości wraz – 1.500 m2, o konstrukcji poszerzenia:
- grunt rodzimy – nasyp z materiału sypkiego niewysadzinowego G1,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej cementem C5/6, o grubości 20 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowana mechanicznie C90/3 (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) o grubości 20 cm,
2. Remont nawierzchni jezdni – 1.500 m2,
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową,
- siatka łącząca o szer. 1 m,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6 cm,
- wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej,
- warstwa ścieralna z SMA11 o grubości 4 cm,
3. Przebudowa lewostronnego pobocze – 1.000 m2 (pobocze gruntowe, wzmocnione kruszywem z dodatkowym miałowaniem i skropieniem emulsją lub wzmocnione rozdrobnionym destruktem); pobocze prawostronne pozostaję poboczem gruntowym (realizacja w części nr 2),
4. Przebudowa zjazdów o nawierzchni bitumicznej (lewa strona) – 4 szt., (zjazdy prawostronne – realizacja w części nr 2),
5. Budowa kanalizacji deszczowej w zakresie:
- komory KD1, KD2, KD3, KD4, KD5
- rurociągi: rura żelbetowa ø 800 – 15 m, rura żelbetowa ø 500 – 107,5 m, rura żelbetowa ø 400 – 11,5 m, rura PCV ø 200 – 9,5 m oraz studzienki ściekowe WP1, WP2
6. Zabudowa dna rowu i skarp – 11 miejsc – ok 70 m2
7. Profilowanie rowu – 700 m
B. Przebudowa skrzyżowanie dróg powiatowych 1018D, 1151D i 1153D na typu rondo
1. Jezdnia 2.800 m2
2. Nawierzchnia z kostki betonowej – 330 m2
3. Nawierzchnia z kostki kamiennej (wyspa centralna, pola buforowe, wyspy kanalizujące) – 200 m2; kostka kamienna – materiał Zamawiającego, do przewiezienia z bazy technicznej, ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków,
4. Krawężniki: betonowe – 200 m i granitowe – 170 m
5. Obrzeża – 190 m
6. Oświetlenie drogowe
długość linii – 220 m, lampy – 9 szt.
7. Kanał technologiczny – 440 m, studzienki – 6 szt.
8. Wzmocnienie rowu płytami – 50 m
C. Roboty uzupełniające
9. Stała organizacja ruchy:
- oznakowanie pionowe 22 znaki,
- oznakowanie poziome grubowarstwowe – 90 m2
10. Przestawienie punktów osnowy geodezyjnej – 2 szt.
11. Przestawienie obiektu małej architektury – 1 szt.
4. Szczegóły sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 11 do SWZ – dokumentacja projektowa, opracowana przez: UNI PROFFICE Jarosław Pluskota, z/s ul. Samorządowa 3A/8, 59-225 Chojnów, zawierająca: projekty budowlane, projekty techniczne, projekty wykonawcze, STWiOR, docelową organizację ruchu, czasową organizację ruchu, opinię o geotechnicznych warunkach podłoża.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45247110-4 - Budowa kanałów

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 420 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia w przypadku konieczności wykonania powtórzenia podobnych do udzielonych robót budowlanych. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane zostały określone w umowie podstawowej, w szczególności: w zakresie okresów gwarancji, wysokości kar umownych i obowiązków stron pod warunkiem, że wystąpi potrzeba ich realizacji, a Zamawiający będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi na ich wykonanie. Cena za wykonanie robót podobnych zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie kosztorysu szczegółowego wynagrodzenia ryczałtowego przedstawionego przez Wykonawcę i/lub kosztorysu robót podobnych przedstawionego przez Wykonawcę

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (PKD dla robót drogowych) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
A. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na drogach kategorii: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, obejmującą swym zakresem wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej o powierzchni nie mniejszej niż 3.000 m2 każda.(Załącznik nr 9 do SWZ). Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
B. dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobą na stanowisko kierownika budowy. Proponowana osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy do kierowania robotami drogowymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (Załącznik nr 10 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 25.000,00 zł .
Szczegóły dotyczące wadium zostały zawarte w Rozdziale XVI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały podane w Rozdziale XII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w załączniku nr 12 do SWZ - Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie e-Zamówienia. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.