eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją skweru przy ul. Mostowej/Trynitarskiej, w ramach projektów budżetu obywatelskiego pn.: "Kieszonkowy Park sąsiedzki na Kazimierzu"Ogłoszenie z dnia 2022-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją skweru przy ul. Mostowej/Trynitarskiej, w ramach projektów budżetu obywatelskiego
pn.: „Kieszonkowy Park sąsiedzki na Kazimierzu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją skweru przy ul. Mostowej/Trynitarskiej, w ramach projektów budżetu obywatelskiego
pn.: „Kieszonkowy Park sąsiedzki na Kazimierzu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba764c86-cb80-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00143801

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018518/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.27 Roboty budowlane w zakresie wykonania zadania pn. Kieszonkowy park sąsiedzki na Kaziemierzu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem:
przetargi@zzm.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 8) SWZ: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ: Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NP.26.2.23.22.JC1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 144055,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją skweru przy ul. Mostowej/Trynitarskiej, w ramach projektów budżetu obywatelskiego
pn.: „Kieszonkowy Park sąsiedzki na Kazimierzu”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.23.22.JC1.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w między innymi roboty ogólnobudowlane wraz z zakupem lub wykonaniem, dostawą i montażem elementów małej architektury, wykonaniem nawierzchni oraz nasadzeniami roślinnymi, przedstawione w treści SWZ i jej załącznikach, w szczególności w załączonej
do SWZ dokumentacji projektowej z załącznikami.
1.3 Miejsce wykonywania robót budowlanych obejmuje działki ewidencyjne
nr 69/5, 70 obręb 15, jednostka ewidencyjna Śródmieście.
1.4 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje prace związane z rewitalizacją skweru przy ul. Mostowej/Trynitarskiej. W ramach zadania „Kieszonkowy Park sąsiedzki na Kazimierzu” należy wykonać zagospodarowanie terenu skweru zlokalizowanego pomiędzy kwartałami zabudowy.
1.5 Zakres prac przewiduje między innymi roboty budowlanego oraz zakup, dostawę i montaż elementów małej architektury, jak i nasadzenia zieleni, tj.:
1.5.1 Ławka z oparciem – 2 szt., Ławka bez oparcia– 1 szt., Kosz na śmieci– 2 szt.,
1.5.2 Demontaż i likwidację istniejących elementów małej architektury, tj. Ławka z oparciem – 2szt., Tablica informacyjna - 1 szt., Karmnik -1 szt.,
1.5.3 Wymiana wierzchniej nawierzchni betonowych płyt, pozostawiając wszystkie warstwy podbudowy,
1.5.4 Wywóz i utylizacja rozebranych elementów,
1.5.5 Budowa nawierzchni mineralnej typu hansegrande, ścieżka zaprojektowana z zatokami pod ławki,
1.5.6 Przy nawierzchni oraz pomiędzy rabatami a trawnikiem budowa obrzeża stalowego,
1.5.7 Adaptacja i przesadzenie istniejącej zieleni, lokalizacja grup krzewów i bylin przeznaczonych do przesadzenia załączona w projekcie (Rys. 15 Schemat przesadzenia krzewów i byli z ul. Mostowej na teren projektowanego skweru),
1.5.8 Nasadzenia zaprojektowanej zieleni, czyli drzew – robinia akacjowa – 4 szt., krzewów soliterowych – lilak pospolity ‘Miss Ellen Willmont’ – 6 szt., krzewów sadzonych w grupach – jaśminowiec ‘Schneestsum’ – 62 szt., żywopłotów – grab pospolity – 99 szt., bylin i roślin okrywowych – kopytnik pospolity – 989 szt., liliowiec ‘Crimson Pirate’ – 157 szt., liliowiec ‘Ed Murray’ – 105 szt.
1.5.9 Przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz wyłożenie kory pod nasadzeniami.
1.5.10 Uwaga: Byliny do wysadzenia oznaczone na schemacie kolorem pomarańczowym, zostaną przesadzone do wysadzenia w inną lokalizację wskazaną przez Zamawiającego.
1.5.11 Po zakończonych pracach teren należy uporządkować i opracować kompleksową dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną, w wersji umożliwiającej import do aplikacji GreenSpaces.
1.5.12 Teren powstałej inwestycji należy oznaczyć tabliczką z dibondu
(1 szt.) z informacją o realizacji projektów ze środków budżetu obywatelskiego. Instrukcja wykonania projektu tabliczki znajduje się w Załączniku do SWZ. Zatwierdzoną przez Zamawiającego tabliczkę należy umiejscowić przy wejściu do skweru. Oznakowanie należy wliczyć do ceny oferty.
1.6 Przyjęty zakres prac należy zrealizować w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentacjach projektowych, stanowiących załącznik do niniejszego postępowania.
1.7 Integralną częścią SWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SWZ, a w szczególności dokumentacje projektowe wraz z uzgodnieniami, przedmiary robót, tabele elementów wytworzonych, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, wzory protokołów, książka obiektu i protokoły z okresowych kontroli obiektów budowlanych i inne stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ (1 plik w formacie zip).
1.8 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja postępowania.
1.9 Zamawiający zaznacza, iż w wycenie oferty należy uwzględnić specyfikę terenu, jego ukształtowanie oraz należy założyć, iż część robót należy wykonać
w sposób ręczny zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową
oraz z uwzględnieniem wytycznych innych jednostek miejskich oraz właścicieli sieci uzbrojenia terenu.
1.10 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 5) SWZ
i Załączniku nr 9 do SWZ.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ, a wraz z ofertą musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
4.1 foldery lub karty katalogowe lub karty produktowe lub karty charakterystyki lub karty materiałowe lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia itp.
wraz z zwymiarowanymi rysunkami technicznymi, kolorowymi zdjęciami lub wizualizacjami, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia,
w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) elementów,
tj. ławka z oparciem, ławka bez oparcia, kosz na śmieci, spełnia wymagania opisane w SWZ (w szczególności techniczne, funkcjonalne, technologiczne, architektoniczne, użytkowe, estetyczne, materiałowe, kolorystyczne, konstrukcyjne, dotyczące bezpieczeństwa itp.), wraz
z jednoznacznym podaniem marki/typu/modelu/ symbolu itp. oraz producenta/ów pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych poszczególnych urządzeń i elementów.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, jeżeli Wykonawca ich nie złożył lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Zamawiający odstępuje od wezwania, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
6. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39113600-3 - Ławki

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45451000-3 - Dekorowanie

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, albo na innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (na przykład ogródki jordanowskie, place zabaw, parki, tereny leśne będące w zarządzie lub utrzymaniu ZZM w Krakowie), do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, w tym w aspekcie budowy nawierzchni, elementów i urządzeń małej architektury, zagospodarowania i rekultywacji terenu, wraz z nasadzeniami zieleni oraz jej pielęgnacją.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na całość zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia na całość zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt 15) SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
2.3.1 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto),
2.3.2 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 150.000,00 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych brutto).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli:
2.4.1.1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, spełniającą warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), oraz w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 710 z późn. zm.), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz zaświadczenie o odbytej praktyce na terenach zabytkowych obejmujące okres 18 miesięcy, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i obiektami małej architektury w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót drogowych, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.3 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót ogrodniczych, posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności architekt krajobrazu, ogrodnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie, a także posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót ogrodniczych oraz doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej dwoma zakończonymi pracami w zakresie zagospodarowania terenów zieleni w przestrzeni publicznej w zakresie odpowiadającym posiadanemu wykształceniu, a także posiadającą zaświadczenie o odbytej co najmniej 9 miesięcznej praktyce w pracach konserwatorskich lub restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami lub innego rodzaju zielenią wpisaną do rejestru zabytków, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 282 z późn. zm) art. 37b.
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób przeznaczonych do nadzorowania i kontrolowania budowy przy realizacji zamówienia w powyższych branżach i specjalnościach, w przypadku posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla określonych funkcji.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.), mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. między innymi w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 1646) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1117 z późn. zm.),
2.4.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę urządzeń zabawowych i nasadzenia zieleni o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi
na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
1.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.3 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
1.4 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
1.5 dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ, a wraz z ofertą musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
4.1 foldery lub karty katalogowe lub karty produktowe lub karty charakterystyki lub karty materiałowe lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia itp.
wraz z zwymiarowanymi rysunkami technicznymi, kolorowymi zdjęciami lub wizualizacjami, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia,
w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) elementów,
tj. ławka z oparciem, ławka bez oparcia, kosz na śmieci, spełnia wymagania opisane w SWZ (w szczególności techniczne, funkcjonalne, technologiczne, architektoniczne, użytkowe, estetyczne, materiałowe, kolorystyczne, konstrukcyjne, dotyczące bezpieczeństwa itp.), wraz
z jednoznacznym podaniem marki/typu/modelu/ symbolu itp. oraz producenta/ów pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych poszczególnych urządzeń i elementów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

5. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, jeżeli Wykonawca ich nie złożył lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Zamawiający odstępuje od wezwania, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
3.2 przedmiotowe środki dowodowe, tj. foldery lub karty katalogowe lub karty produktowe lub karty charakterystyki lub karty materiałowe lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia itp. wraz z zwymiarowanymi rysunkami technicznymi, kolorowymi zdjęciami lub wizualizacjami, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia, w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) urządzeń i elementów, tj. ławka z oparciem, ławka bez oparcia, kosz na śmieci, spełnia wymagania opisane w SWZ (w szczególności techniczne, funkcjonalne, technologiczne, architektoniczne, użytkowe, estetyczne, materiałowe, kolorystyczne, konstrukcyjne, dotyczące bezpieczeństwa itp.), wraz z jednoznacznym podaniem marki/typu/modelu/ symbolu itp. oraz producenta/ów pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych poszczególnych urządzeń i elementów,
3.3 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3.4 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
3.5 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji),
3.6 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Zgodnie z zapisami ujętymi SWZ: w pkt 29) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami pkt. 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 442 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania umowy, natomiast zaznacza, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp bez względu na jej wartość. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość zaliczek przekracza 20% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy.
8. Zaliczka może zostać udzielona na wniosek Wykonawcy, który występuje
do Zamawiającego informując o chęci otrzymania zaliczki. We wniosku Wykonawca musi określić wysokość zaliczki wraz ze wskazaniem prac wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym zaznaczyć należy, iż w przypadku zmiany harmonogramu po udzieleniu zaliczki, czynnikiem determinującym do jej rozliczenia jest termin wskazany przez Wykonawcę we wniosku o zaliczkę. Wskazane prace muszą wynikać z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającego z danego roku kalendarzowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego wniosku, Wykonawca składa Zamawiającemu fakturę zaliczkową. W przypadku, w którym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczą zakresu prac, na które pobrana została zaliczka, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wystąpienia do Zamawiającego
o wyrażenie zgody na zmianę terminu jej rozliczenia wraz z podaniem przyczyny zmiany, przy czym stosowne pismo powinno być złożone przed upływem terminu zakończenia prac, na które została udzielona zaliczka.
9. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem,
że Wykonawca wykaże, że wykonał przedmiot umowy w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki do form zabezpieczenia zaliczki, wysokości zabezpieczenia oraz sposobu wniesienia i zwrotu zabezpieczenia stosuje się przepisy § 12 niniejszej umowy.
10. Zaliczka lub kolejna zaliczka zostanie zapłacona na podstawie stosownej faktury, przy czym w przypadku gdy wartość danej zaliczki lub nierozliczonych zaliczek wyniesie co najmniej 20% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy, to zaliczka zostanie wypłacona dopiero po dostarczeniu bezwarunkowej, nieodwołalnej gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, ważnej co najmniej przez okres dłuższy niż 30 dni liczonych od daty końcowej wykonania zamówienia wskazanej w umowie lub ważnej do rozliczenia zaliczki w całości w ramach wykonanego określonego zakresu zamówienia. Zapisy gwarancji muszą stosownie do okoliczności odpowiadać treści dotyczących wymagań związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, opisanych w SWZ. Wszelkie koszty gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej związanej z zaliczką ponosi Wykonawca. Zamawiający dopuszcza wypłacenie Wykonawcy zaliczki do końca III kwartału danego roku kalendarzowego. Jeżeli zachodzi potrzeba wypłaty zaliczki w IV kwartale za wyjątkiem miesiąca grudnia danego roku kalendarzowego, Wykonawca jest zobligowany złożyć zabezpieczenie na pełną wartość wypłacanej zaliczki przed jej otrzymaniem. Niedochowanie wymagań opisanych
w zdaniach poprzednich spowoduje nieprzyjęcie lub odesłanie danej faktury zaliczkowej przez Zamawiającego, a tym samym niedokonanie ewentualnej płatności z tym związanej.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określa treść projektowanych postanowień umowy, w szczególności § 15, przedstawionych w pkt 7) SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Adres skrzynki ePUAP: /ZZMKrakow/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.