eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ustrzyki Dolne › Nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych Powiatu Bieszczadzkiego cz 1-8.Ogłoszenie z dnia 2023-03-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych Powiatu Bieszczadzkiego cz 1-8.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bieszczadzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370439953

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bełska

1.5.2.) Miejscowość: Ustrzyki Dolne

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134712500

1.5.8.) Numer faksu: 134611073

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bieszczadzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych Powiatu Bieszczadzkiego cz 1-8.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a37ec00a-c72a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143288

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072775/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nazwa nadana zamówieniu: Nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych Powiatu Bieszczadzkiego. cz 1-8

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/bieszczadzki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/bieszczadzki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień
publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/bieszczadzki
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania
do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania.
7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po
zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę
zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym
górnym rogu Systemu.
Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Starosta Bieszczadzki
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres
iod@bieszczadzki.pl
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych Powiatu Bieszczadzkiego, cz 1-8
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o
udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym
wykonawca składa w ofercie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.
8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności
samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji
o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu
zamówienia.
9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.272.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego Powiatu Bieszczadzkiego:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+000-1+704 w miejscowości Hoszowczyk”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium I - „Cena” w zł:

1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

C = (M / B) x 60,00

gdzie:

a) C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;

b) M - cena w ofercie z najniższą ceną;

c) B - cena w ofercie ocenianej.

Kryterium II - „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

P = B / M x 40,00

gdzie:

D- liczba punktów w kryterium
B - liczba pobytów w ofercie badanej
M- największa zaoferowana liczba pobytów z pośród złożonych ofert

Minimalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 2 pobyty w ciągu tygodnia
Maksymalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 5 pobytów w ciągu tygodnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego Powiatu Bieszczadzkiego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień- Jałowe- Bandrów Narodowy w km 6+019-6+460 i 6+720-8+700 w miejscowości Bandrów Narodowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium I - „Cena” w zł:

1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

C = (M / B) x 60,00

gdzie:

a) C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;

b) M - cena w ofercie z najniższą ceną;

c) B - cena w ofercie ocenianej.

Kryterium II - „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

P = B / M x 40,00

gdzie:

D- liczba punktów w kryterium
B - liczba pobytów w ofercie badanej
M- największa zaoferowana liczba pobytów z pośród złożonych ofert

Minimalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 2 pobyty w ciągu tygodnia
Maksymalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 5 pobytów w ciągu tygodnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego Powiatu Bieszczadzkiego: „Remont drogi powiatowej nr 2305R Smolnik-Zatwarnica w km 9+250-9+860 w miejscowości Chmiel”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium I - „Cena” w zł:

1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

C = (M / B) x 60,00

gdzie:

a) C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;

b) M - cena w ofercie z najniższą ceną;

c) B - cena w ofercie ocenianej.

Kryterium II - „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

P = B / M x 40,00

gdzie:

D- liczba punktów w kryterium
B - liczba pobytów w ofercie badanej
M- największa zaoferowana liczba pobytów z pośród złożonych ofert

Minimalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 2 pobyty w ciągu tygodnia
Maksymalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 5 pobytów w ciągu tygodnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego Powiatu Bieszczadzkiego: „Remont drogi powiatowej nr 2293R Olszanica-Ropienka Wojtkówka (działki o nr ewid. 750; 708/1; 726) od km 7+890 do 8+026 w miejscowości Ropienka”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium I - „Cena” w zł:

1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

C = (M / B) x 60,00

gdzie:

a) C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;

b) M - cena w ofercie z najniższą ceną;

c) B - cena w ofercie ocenianej.

Kryterium II - „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

P = B / M x 40,00

gdzie:

D- liczba punktów w kryterium
B - liczba pobytów w ofercie badanej
M- największa zaoferowana liczba pobytów z pośród złożonych ofert

Minimalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 2 pobyty w ciągu tygodnia
Maksymalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 5 pobytów w ciągu tygodnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego Powiatu Bieszczadzkiego:
„Remont drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate-Łodyna (działka o nr ewid. 105/1) od km 5+309 do 5+540 w miejscowości Leszczowate”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium I - „Cena” w zł:

1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

C = (M / B) x 60,00

gdzie:

a) C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;

b) M - cena w ofercie z najniższą ceną;

c) B - cena w ofercie ocenianej.

Kryterium II - „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

P = B / M x 40,00

gdzie:

D- liczba punktów w kryterium
B - liczba pobytów w ofercie badanej
M- największa zaoferowana liczba pobytów z pośród złożonych ofert

Minimalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 2 pobyty w ciągu tygodnia
Maksymalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 5 pobytów w ciągu tygodnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego Powiatu Bieszczadzkiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne (działka o nr ewid. 260/4) od km 10+140 do 10+194 w miejscowości Łodyna”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium I - „Cena” w zł:

1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

C = (M / B) x 60,00

gdzie:

a) C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;

b) M - cena w ofercie z najniższą ceną;

c) B - cena w ofercie ocenianej.

Kryterium II - „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

P = B / M x 40,00

gdzie:

D- liczba punktów w kryterium
B - liczba pobytów w ofercie badanej
M- największa zaoferowana liczba pobytów z pośród złożonych ofert

Minimalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 2 pobyty w ciągu tygodnia
Maksymalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 5 pobytów w ciągu tygodnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego Powiatu Bieszczadzkiego:

„Remont drogi powiatowej nr 2303R Droga przez wieś Lipie (działki o nr ewid. 217/2; 215/2; 466/3; 213/8; 213/10) od km 1+302 do 1+364 w miejscowości Lipie”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium I - „Cena” w zł:

1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

C = (M / B) x 60,00

gdzie:

a) C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;

b) M - cena w ofercie z najniższą ceną;

c) B - cena w ofercie ocenianej.

Kryterium II - „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

P = B / M x 40,00

gdzie:

D- liczba punktów w kryterium
B - liczba pobytów w ofercie badanej
M- największa zaoferowana liczba pobytów z pośród złożonych ofert

Minimalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 2 pobyty w ciągu tygodnia
Maksymalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 5 pobytów w ciągu tygodnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego Powiatu Bieszczadzkiego:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa- Daszówka- Czarna w km 1+800-2+790 w m-ci Łobozew Dolny”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium I - „Cena” w zł:

1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

C = (M / B) x 60,00

gdzie:

a) C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;

b) M - cena w ofercie z najniższą ceną;

c) B - cena w ofercie ocenianej.

Kryterium II - „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);

2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium:

Ocena według poniższego wzoru.

Wzór obliczania liczby punktów:

P = B / M x 40,00

gdzie:

D- liczba punktów w kryterium
B - liczba pobytów w ofercie badanej
M- największa zaoferowana liczba pobytów z pośród złożonych ofert

Minimalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 2 pobyty w ciągu tygodnia
Maksymalna wartość jaką może zaoferować Wykonawca to 5 pobytów w ciągu tygodnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Liczba pobytów inspektora na budowie w ciągu tygodnia”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla części 1.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1 000 000,00 złotych;

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

dysponuje osobą/ami, która/e będzie/będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającą/ymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:

- drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.1186 ze zm.) min. 1 osoba, z co najmniej z pięcioletnim stażem pracy

oraz

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję inspektora nadzoru w min. jednym zadaniu w zakres, którego wchodziła budowa lub przebudowa dróg o wartości min. 1 000 000,00 zł


Dla części 2.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1 000 000,00 złotych;

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

dysponuje osobą/ami, która/e będzie/będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającą/ymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:

- drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.1186 ze zm.) min. 1 osoba, z co najmniej z pięcioletnim stażem pracy

oraz

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję inspektora nadzoru w min. jednym zadaniu w zakres, którego wchodziła budowa lub przebudowa dróg o wartości min. 1 000 000,00 zł

Dla części 3.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 450 000,00 złotych;

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

dysponuje osobą/ami, która/e będzie/będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającą/ymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:

- drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.1186 ze zm.) min. 1 osoba, z co najmniej z pięcioletnim stażem pracy

oraz

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję inspektora nadzoru w min. jednym zadaniu w zakres, którego wchodziła budowa lub przebudowa dróg o wartości min. 400 000,00 zł

Dla części 4.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 300 000,00 złotych;

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

dysponuje osobą/ami, która/e będzie/będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającą/ymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:

- drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.1186 ze zm.) min. 1 osoba, z co najmniej z pięcioletnim stażem pracy

oraz

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję inspektora nadzoru w min. jednym zadaniu w zakres, którego wchodziła budowa lub przebudowa dróg o wartości min. 300 000,00 zł

Dla części 5.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 240 000,00 złotych;

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

dysponuje osobą/ami, która/e będzie/będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającą/ymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:

- drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.1186 ze zm.) min. 1 osoba, z co najmniej z pięcioletnim stażem pracy

oraz

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję inspektora nadzoru w min. jednym zadaniu w zakres, którego wchodziła budowa lub przebudowa dróg o wartości min. 200 000,00 zł

Dla części 6.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 100 000,00 złotych;

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

dysponuje osobą/ami, która/e będzie/będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającą/ymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:

- drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.1186 ze zm.) min. 1 osoba, z co najmniej z pięcioletnim stażem pracy

oraz

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję inspektora nadzoru w min. jednym zadaniu w zakres, którego wchodziła budowa lub przebudowa dróg o wartości min. 100 000,00 zł

Dla części 7.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 180 000,00 złotych;

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

dysponuje osobą/ami, która/e będzie/będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającą/ymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:

- drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.1186 ze zm.) min. 1 osoba, z co najmniej z pięcioletnim stażem pracy

oraz

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję inspektora nadzoru w min. jednym zadaniu w zakres, którego wchodziła budowa lub przebudowa dróg o wartości min. 100 000,00 zł

Dla części 8.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 1 000 000,00 złotych;

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

dysponuje osobą/ami, która/e będzie/będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającą/ymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:

- drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.1186 ze zm.) min. 1 osoba, z co najmniej z pięcioletnim stażem pracy

oraz

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję inspektora nadzoru w min. jednym zadaniu w zakres, którego wchodziła budowa lub przebudowa dróg o wartości min. 1 000 000,00 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

oraz

Oświadczenie dotyczące wykluczenia związanego z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - składane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wykaz stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

oraz

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wykaz stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zamiany postanowień umowy zostały opisane w załączniku do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Smart PZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.