eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie wykonawcy na dostawę ściany wizyjnej (videowall) wraz z niezbędnym wyposażeniem, konfiguracją, montażem, instalacją, wdrożeniem i szkoleniem dla potrzeb NCPS SOLARIS.Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyłonienie wykonawcy na dostawę ściany wizyjnej (videowall) wraz z niezbędnym wyposażeniem, konfiguracją, montażem, instalacją, wdrożeniem i szkoleniem dla potrzeb NCPS SOLARIS.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gołębia 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miroslaw.wolak@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie wykonawcy na dostawę ściany wizyjnej (videowall) wraz z niezbędnym wyposażeniem, konfiguracją, montażem, instalacją, wdrożeniem i szkoleniem dla potrzeb NCPS SOLARIS.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc3a3f5a-c723-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.49.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest na wyłonienie wykonawcy na dostawę ściany wizyjnej (videowall) wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb NCPS SOLARIS. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca wykona także niezbędne prace konfiguracyjne, montażowo-instalacyjne oraz wdrożeniowe ze szkoleniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymagań/parametrów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, wymaganej gwarancji oraz opisem niezbędnych prac, o których mowa powyżej, zawiera opis przedmiotu zamówienia – załącznik A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237260-9 - Wsporniki do montowania monitorów na ścianie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Opis techniczny sporządzony przez wykonawcę, odnoszący się do zaoferowanego przedmiotu zamówienia, w szczególności do zaoferowanych urządzeń/akcesoriów, ich typów/rodzajów/modeli/cech/konfiguracji/ parametrów/funkcjonalności i wyposażenia.
2. Wykonawca przy sporządzaniu opisu technicznego, o którym mowa z ust. 1 powyżej, może skorzystać ze wzoru tj. z opisu przedmiotu zamówienia – załącznik A do SWZ i wypełnić kolumnę tabeli zatytułowaną „Potwierdzenie spełniania wymagania/parametrów lub zaoferowane parametry przez wykonawcę” lub sporządzić własny/e opis/y techniczny/e.
3. Przedmiotowe środki dowodowe tj. opis techniczny, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, musi pozwalać na ocenę zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z minimalnymi wymaganiami/parametrami określonymi przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik A do SWZ.
4. W przypadku, gdy zaproponowane przez wykonawcę przedmiot zamówienia w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w dokumentacji postępowania, w tym w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik A do SWZ, wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że zaoferowany, równoważny przedmiot zamówienia spełnia kryteria równoważności. Kryterium równoważności stanowią minimalne wymagania/parametry określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik A do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, w szczególności nie pozwalają na ocenę zgodności, o której mowa w ust. 3 powyżej, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 (dwa) dni robocze od wezwania

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta musi zawierać formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ wraz z co najmniej następującymi załącznikami i dokumentami:
1) załącznik nr 1 do formularza oferty – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 1 SWZ),
2) załącznik nr 2 do formularza oferty – kalkulacja cenowa oferty,
3) załącznik nr 3 do formularza oferty – oświadczenie wykaz podwykonawców (o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia),
4) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa lub inny/e dokument/y (zgodnie z Rozdziałem XII ust. 3–5 SWZ),
5) KRS/CEIDG/inny dokument dot. wykonawcy/ów (o ile nie podano danych dostępowych do baz danych),
6) przedmiotowe środki dowodowe tj. opis techniczny, o którym mowa w Rozdziale IV SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo – wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian określono w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach określonych w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.