eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach ,,Poprawy stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Góra



Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach ,,Poprawy stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 65 544 36 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szendryk@gora.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gora.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach ,,Poprawy stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a3bf003-c725-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143281

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046115/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Poprawy stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Góra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gora.ezamawiajacy.pl/pn/gora/demand/105417/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gora.ezamawiajacy.pl/pn/gora/demand/105417/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zasady komunikacji w postępowaniu:
W postępowaniu komunikacja pomiędzy Wykonawcami i Zamawiającym, składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego:
Ogólne zasady korzystania z Platformy:
zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://gora.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl/. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Instrukcja zakładania konta znajduje się na wskazanych stronach.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Zaleca się, aby konto Wykonawcy, z którego składana jest oferta było przypisane bezpośrednio do niego i odzwierciedlało faktyczne dane Wykonawcy. Złożenie oferty poprawnej pod względem formalnym, ale z innego konta uniemożliwia bezpośrednie porozumiewanie się poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego z Wykonawcą, ponieważ dane np. adres poczty elektronicznej wprowadzone do systemu podczas zakładania konta a dane w ofercie mogą różnić się. Ryzyko związane z powyższym leży po stronie Wykonawcy.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich (...) Pełen opis zawarto w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Góry mający siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem: tel. 65 544 36 00, adres e-mail: inspektor.odo@gora.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BZP.271.10.2023

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach ,,Poprawy stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Góra

*Część 1 – nadzór w branży drogowej nad realizacją zadań inwestycyjnych pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika” oraz ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina – Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zacisze”

*Część 2 – nadzór w branży drogowej nad realizacją zadań inwestycyjnych pn. ,, Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław – etap II”, ,,Budowa drogi przy ZSPiP w Witoszycach” oraz ,,Budowa ścieżki rowerowo-pieszej Góra-Sławęcice”

*Część 3 – nadzór w branży drogowej nad realizacją zadań inwestycyjnych pn. ,,Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra”, ,,Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra”, ,,Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Góra” oraz ,,Wymiana nawierzchni jezdni ul. Konopnickiej w m. Góra”

*Część 4 - nadzór w branży drogowej nad realizacją zadań inwestycyjnych pn. ,,Przebudowa drogi w m. Stara Góra” oraz ,,Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Stara Góra”

*Część 5 - nadzór w branży drogowej nad realizacją zadań inwestycyjnych pn. ,,Wymiana nawierzchni dróg i chodników ul. Piastów w m. Góra”, ,,Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra”, ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Zielona i ul. Poznańska w m. Góra” oraz ,,Budowa ciągu pieszego prowadzącego na cmentarz parafialny w Górze przy ul. Zielonej”

*Część 6 - nadzór w branży drogowej nad realizacją zadań inwestycyjnych pn. ,,Przebudowa dróg Borszyn Mały i Borszyn Wielki” oraz ,,Przebudowa drogi w m. Wierzowice Wielkie”

*Część 7 – nadzór w branży teletechnicznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika”

*Część 8 - nadzór w branży teletechnicznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi w m. Stara Góra”

*Część 9 - nadzór w branży teletechnicznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra” (kompletna treść w SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – nadzór w branży drogowej nad realizacją zadań inwestycyjnych pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika” oraz ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina – Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zacisze”
Nadzór inwestorski obejmuje:
1.,,Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika”
Opis robót:
Budowa chodnika o szerokości 2m i długości 1508 m i utwardzenie zjazdów do posesji 510 m2 z kostki betonowej szarej typu starobruk. Wykonanie odwodnienia jezdni poprzez wpusty deszczowe do istniejącego rowu. Wykonanie dwóch przejść dla pieszych.
Lokalizacja:
Czernina Dolna, działka 467/1, 299, 297/2, 297/1, 506, 296/4, 296/3, 285/2, 285/1, 471, 275/4, 466, 467/2, obręb Czernina Dolna
Czernina, działka 274/4, 275, obręb Czernina Dolna, 56-200 Góra
2.,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina – Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zacisze”
Opis robót:
Wymiana nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami – rozbiórka istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych, osadzenie nowych krawężników i obrzeży, wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej.
Lokalizacja: Czernina, działka 277, 281, obręb Czernina Dolna, 56-200 Góra

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – nadzór w branży drogowej nad realizacją zadań inwestycyjnych pn. ,,Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław – etap II”, ,,Budowa drogi przy ZSPiP w Witoszycach” oraz ,,Budowa ścieżki rowerowo-pieszej Góra-Sławęcice”
Nadzór inwestorski obejmuje:
1.,,Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław – etap II”
Opis robót:
Budowa drogi o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej obramowanej obustronnie krawężnikiem. Szerokość jezdni 4,5 m, długość odcinka 269,54 m, pobocza wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu
Lokalizacja: Radosław, działka 534, 653, 668 obręb Radosław, 56-200 Góra
2.,,Budowa drogi przy ZSPiP w Witoszycach”
Opis robót:
Budowa drogi o szerokości 3,5 m o długości 207 m. Nawierzchnia jezdni z masy asfaltowej, na odcinku 29m nawierzchnia jezdni brukowa z kamienia polnego. Utwardzenie kostką betonową dojścia do boiska szkolnego, powierzchnia utwardzenia 313,20 m2.
Lokalizacja: Witoszyce, działka 191, 235, 241 obręb Witoszyce, 56-200 Góra
3. ,,Budowa ścieżki rowerowo-pieszej Góra-Sławęcice”
Opis robót:
W ramach budowy ścieżki rowerowo-pieszej przewiduje się wykonać nawierzchnię asfaltową na całej szerokości oraz miejsca wyznaczone na ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni do istniejących rowów przydrożnych. Projekt przewiduje profilowanie oraz oczyszczenie rowów z namułu oraz obsianie trawą. Długość ścieżki
2 210,00 m, szerokość 2,00 m, nawierzchnia chodnika kostka betonowa szara – 48,00 m2, nawierzchnia ścieżki bitumiczna 5 497,10 m2, nawierzchnia utwardzenia z kruszywa łamanego 78,15 m2, obramowanie ścieżki z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, obramowanie projektowanego utwardzenia – parkingu dla rowerów krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem.
Lokalizacja: Góra, działka 2320/4, 2320/7, 2320/6, 105, 104/2, 103/2, 17/2, 16, 106/15 obręb Góra Miasto, Sławęcice, działka 333/2, 340, 286/1 obręb Sławęcice, 56-200 Góra

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – nadzór w branży drogowej nad realizacją zadań inwestycyjnych pn. ,,Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra”, ,,Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra”, ,,Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Góra” oraz ,,Wymiana nawierzchni jezdni ul. Konopnickiej w m. Góra”
Nadzór inwestorski obejmuje:
1.,,Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra”
Opis robót:
W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni ul. Wolności na nawierzchnię z kostki granitowej szarej na nowej podbudowie odcinek 105 m. W ramach zadania wyregulowane zostaną wpusty kanalizacji deszczowej. Lokalizacja: Góra, ul. Wolności, działka 898, 838/2, 906 obręb Góra. 2.,,Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra” Opis robót: W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni oraz chodników
na ul. Tylnej. Frezowanie nawierzchni jezdni na grubości 4 cm – 2 150 m2, rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów do posesji. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej 2 studnie dn1200. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej i chodników z kostki betonowej wraz z nowymi obrzeżami i krawężnikami. Lokalizacja: Góra, ul. Tylna, działka 1017/47, 1040/6, 1059/2, 2077 obręb Góra 3.,,Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Góra” Opis robót: Sfrezowanie istniejącej warstwy z betonu asfaltowego, wykonanie nowej nawierzchni jezdni na istniejącej podbudowie, wykonanie obustronnego ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów kostki granitowej 8 x 11cm, wymiana krawężników betonowych, budowa chodnika. Długość drogi ok. 300,00 m, szerokość 6,00 m, powierzchnia chodnika 27,00 m2.

Lokalizacja: Góra, ul. Jodłowa, działka nr 2211, 2135/1, 2135/2, 2198/1, 1893/1, 1900/4, 1901/2 obręb Góra Miasto 4.,,Wymiana nawierzchni jezdni ul. Konopnickiej w m. Góra” Opis robót: Wymiana nawierzchni jezdni poprzez frezowanie oraz odtworzenie jezdni w miejscach przekopów przy budowie kanalizacji deszczowej, budowa nowej kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 200 mm o długości 32,50 m, budowa nowej kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 250 mm o długości 76,00 m, budowa nowej kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315 mm o długości 103,98 m, budowa nowej kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 400 mm o długości 117,95 m, inwentaryzacja istniejącej kanalizacji deszczowej, budowa ścieku z dwóch rzędów kostki granitowej. Długość drogi ok. 380,00 m, powierzchnia jezdni 1 990,00 m2, zjazdy indywidualne z kostki betonowej 34,20 m2. Lokalizacja: Góra, ul. Konopnickiej, działka nr 1753, 1761, 1691/11 obręb Góra Miasto

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - nadzór w branży drogowej nad realizacją zadań inwestycyjnych pn. ,,Przebudowa drogi w m. Stara Góra” oraz ,,Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Stara Góra”
Nadzór inwestorski obejmuje:
1.,,Przebudowa drogi w m. Stara Góra”
Opis robót:
Przebudowa nawierzchni drogi o długości 143 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z masy bitumicznej, utwardzenie pobocza tłuczniem. Lokalizacja: Stara Góra, działka 34/22, 302, 284, obręb Stara Góra. 2.,,Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Stara Góra” Opis robót: Budowa chodnika z kostki betonowej szarej o szerokości zmiennej od 1,5 m do 2 m i długości 844 m, wraz ze zjazdami. Wykonanie kanalizacji deszczowej o długości ok. 260 m.
Lokalizacja: Stara Góra, działka nr 284/1, 284/2, 284/3 obręb Stara Góra

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - nadzór w branży drogowej nad realizacją zadań inwestycyjnych pn. ,,Wymiana nawierzchni dróg i chodników ul. Piastów w m. Góra”, ,,Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra”, ,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Zielona i ul. Poznańska w m. Góra” oraz ,,Budowa ciągu pieszego prowadzącego na cmentarz parafialny w Górze przy ul. Zielonej”
Nadzór inwestorski obejmuje:
1.,,Wymiana nawierzchni dróg i chodników ul. Piastów w m. Góra”
Opis robót:
W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia dróg oraz chodników na ul. Piastów. Wymiana nawierzchni polegać będzie na przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej na nową na odcinku od Zespołu Żłobek i Klub Dziecięcy do skrzyżowania z Aleją Jagiellonów, nową nawierzchnię zyska również chodnik – wykonany zostanie z kostki betonowej szarej. Wyznaczone zostaną również miejsca postojowe wykonane z kostki brukowej koloru grafitowego. Na działce 656/117 (teren pomiędzy przychodnią lekarską TEMED a parkingiem PSS Społem) projektuje się dojazd do posesji oraz garaży poprzez nową nawierzchnię z kostki brukowej typu starobruk. Wybudowana również zostanie kanalizacja deszczowa. Lokalizacja: Góra, ul. Piastów, działka 656/69, 654/2, 656/117 obręb Góra Miasto, 56-200 Góra 2.,,Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra” Opis robót: Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu Holland 904,20 m2, wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej typu Holland 152,78 m2, wymiana krawężników betonowych – 494,00, wymiana obrzeży – 109,00 m, wymiana nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej typu Holland 577,12 m2, budowa ścieku z dwóch rzędów kostki granitowej 9/11 cm, wymiana wpustów kanalizacji deszczowej. Lokalizacja: Góra, działka 639/8,639/10, 2252/16, 2252/19 obręb Góra Miasto, 56-200 Góra 3.,,Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Zielona i ul. Poznańska w m. Góra” Opis robót: W ramach zadania wykonane zostaną nowe nawierzchnie dróg i chodników na ul. Poznańskiej (od skrzyżowania z ul. Dworcową do Szkoły Podstawowej nr 3) i ul. Zielonej ( od ul. Podwale do Szkoły Podstawowej nr 3). Dotychczasowa nawierzchnia bitumiczna jezdni zostanie wymieniona na nową. Chodniki zyskają nawierzchnię z kostki betonowej typu starobruk odrzański. Obramowanie jezdni stanowić będzie krawężnik granitowy. Odwodnienie jezdni będzie się odbywało poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących wpustów ulicznych, które zostaną wymienione na nowe wraz z włazami żeliwnymi. Powierzchnia biologiczna wokół drzew zostanie zapewniona poprzez metalowe kraty zamontowane w chodniku. Lokalizacja: Góra, działka nr 212/1, 2055/1, 183, 184, 731 obręb Góra Miasto, 56-200 Góra 4.,,Budowa ciągu pieszego prowadzącego na cmentarz parafialny w Górze przy ul. Zielonej” Opis robót: W ramach zadania planuje się wykonać chodnik prowadzący do cmentarza parafialnego przy ul. Zielonej w Górze (od torowiska do parkingu przy cmentarzu). Chodnik przebiegał będzie za istniejącym szpalerem drzew po lewej stronie jezdni. Na odcinku od torowiska do istniejącego chodnika nawierzchnia wykonana będzie z mieszanki wodoprzepuszczalnej mineralno – epoksydowej w kolorze szary granit. Drugi fragment o szerokości 1.5 m (od istniejącego chodnika do parkingu przy cmentarzu) zostanie wykonany z kostki betonowej szarek typu starobruk odrzański. Lokalizacja: Góra, ul. Zielona, działka nr 173, 220 obręb Góra Miasto, 56-200 Góra

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 - nadzór w branży drogowej nad realizacją zadań inwestycyjnych pn. ,,Przebudowa dróg Borszyn Mały i Borszyn Wielki” oraz ,,Przebudowa drogi w m. Wierzowice Wielkie”
Nadzór inwestorski obejmuje:
1.Przebudowa dróg Borszyn Mały i Borszyn Wielki”
Opis robót:
Borszyn Mały - budowa 2 dróg o nawierzchni jezdni asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16W gr. 7 cm, warstwa ścieralna SMA 11S gr. 4 cm – powierzchnia – 3 750,50 m2, budowa chodników – kostka betonowa typu Holland, kolor szary gr. 8 cm – 2 243,00 m2, montaż krawężników betonowych – 2 628,26 m i obrzeży – 1 236,50 m, wykonanie zjazdów indywidualnych - kostka betonowa typu Holland kolor szary gr. 8 cm – 557,00 m2, wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki kamiennej 9/11 cm – 232,32,0 m, Borszyn Wielkim - wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16W gr. 7 cm, warstwa ścieralna SMA 11S gr. 4 cm – powierzchnia – 942,00 m2, budowa chodników – kostka betonowa typu Holland, kolor szary gr. 8 cm – 1 482,00 m2, montaż krawężników betonowych – 2 760,36 m i obrzeży – 950,00 m, wykonanie nawierzchni indywidualnych – kostka betonowa typu Holland kolor szary gr. 8 cm – 533,00 m2, wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki kamiennej 9/11 cm – 309,71 m. Lokalizacja: Borszyn Mały, działka nr 5, 100 157, 134, 113, 122/1, 122/2 obręb Borszyn Mały, Borszyn Wielki działka nr 186, 182/1, 143, 129, 136/1, 181 obręb Borszyn Wielki. 2.,,Przebudowa drogi w m. Wierzowice Wielkie” Opis robót: Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnętrznej na długości 170 m. Obecna nawierzchnia tłuczniowo gruntowa zostanie wymieniona na nawierzchnię bitumiczną. Pobocza zostaną obustronnie utwardzone kruszywem kamiennym. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy na posesję z kostki betonowej szarej oraz zjazdy na drogi poprzeczne o nawierzchni bitumicznej. Lokalizacja: Wierzowice Wielkie, działka 199 obręb Wierzowice Wielkie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 – nadzór w branży teletechnicznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika”
Nadzór w branży teletechnicznej nad zadaniem ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika”. Zakres robót w niniejszej branży:
-montaż 7 szt. studni teletechnicznych, zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych rurą dwudzielną 194 m, przełożenie przewodów telekomunikacyjnych 25m.
Lokalizacja: Czernina Dolna, działka 467/1, 299, 297/2, 297/1, 506, 296/4, 296/3, 285/2, 285/1, 471, 275/4, 466, 467/2, obręb Czernina Dolna
Czernina, działka 274/4, 275, obręb Czernina Dolna, 56-200 Góra

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży teletechnicznej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 - nadzór w branży teletechnicznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi w m. Stara Góra”
Nadzór w branży teletechnicznej w trakcie realizacji robót budowlanych zadania ,,Przebudowa drogi w m. Stara Góra”. Zakres: budowa kanalizacji osłonowej z rury dzielonej A110PS -147 M, budowa kanalizacji przepustowej z rury RHDPEp 110/7,2 – 15,5 m, budowa studni kablowej SK-2-3 Szt., budowa studni kablowej SK-1-4 szt. Lokalizacja: Stara Góra, działka 34/22, 302, 284, obręb Stara Góra.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży teletechnicznej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9 - nadzór w branży teletechnicznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra”
Nadzór w branży teletechnicznej w trakcie realizacji robót budowlanych zadania ,,Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra”. Zakres: budowa studni kablowych – 4 szt., układanie kabli telekomunikacyjnych 151,5 m, układanie rur osłonowych HDPE 110/6,3 – 73 m. Lokalizacja: Góra, ul. Tylna, działka 1017/47, 1040/6, 1059/2, 2077 obręb Góra.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży teletechnicznej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 10 – nadzór w branży elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika”
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika”. Zakres robót w branży elektrycznej obejmuje usunięcie kolizji z dwoma słupami niskiego napięcia poprzez przesunięcie słupów oraz montaż 4 szt. lamp hybrydowych przy przejściach dla pieszych. Lokalizacja: Czernina Dolna, działka 467/1, 299, 297/2, 297/1, 506, 296/4, 296/3, 285/2, 285/1, 471, 275/4, 466, 467/2, obręb Czernina Dolna, Czernina, działka 274/4, 275, obręb Czernina Dolna, 56-200 Góra.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru w branży elektrycznej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą (wypełniony formularz ofertowy adekwatnie do części postępowania wraz z integralnym wykazem doświadczenia inspektora nadzoru, tj. nr 1.1. dla części I, 1.2. dla części II, 1.3 dla części III, 1.4. dla części IV, 1.5. dla części V, 1.6. dla części VI, 1.7. dla części VII, 1.8. dla części VIII, 1.9. dla części IX, 1.10. dla części X.

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik SWZ). W postępowaniu nie wyznaczono warunków udziału, zatem Wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku wspólnego składania oferty oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty wykonawcy, jeżeli w jego imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z odpisów lub informacji z KRS lub CEIDG lub innego właściwego rejestru.

5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do reprezentowania /
Wymóg ten dotyczy Wykonawcy, wykonawców występujących wspólnie oraz podmiotu udostępniającego zasoby / jeżeli Wykonawca nie wskazał odpowiednio w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp adresu bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, w której są one dostępne i Zamawiający nie może dokumentów pobrać samodzielnie.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w ppkt. 5, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Art. 58 ust. 1 – ( …) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Istnieje możliwość dokonania zmiany inspektora wskazanego przez Wykonawcę, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w § 2 ust. 1 w następujących przypadkach dotyczących tej osoby:
a) choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3.W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej § 2 ust. 1 nowa osoba powołana do pełnienia obowiązków nadzoru musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa.
4.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku w ww. zakresie przez Zamawiającego. Nowa osoba powołana do pełnienia obowiązków nadzoru musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa oraz w warunkach ustanowionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danego inspektora nadzoru.
5.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 15 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,
2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,
3) Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ppkt 2 powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.
4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 3 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy;
6. Wykonawca nie może dokonać bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem nieważności bezwzględnej takiej czynności.
7. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił nadal powierzone mu obowiązki nadzoru inwestorskiego do ich zakończenia w ramach ryczałtowego wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 umowy.
8. Warunki zmian:
- inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
-forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gora.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), tj.:
Z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.), dalej jako „ustawa” wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
6.4. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 6 wskazanej powyżej ustawy osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
Zadania są współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.