eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwkowa › Modernizacja drogi gminnej Iwkowa Pag鏎ek - Po這m Ma造, gm. IwkowaOg這szenie z dnia 2023-03-20


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi gminnej Iwkowa Pag鏎ek – Po這m Ma造, gm. Iwkowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA IWKOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660720

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 468

1.5.2.) Miejscowo嗆: Iwkowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-861

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 68 44 010, 14 68 44 020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@iwkowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.iwkowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi gminnej Iwkowa Pag鏎ek – Po這m Ma造, gm. Iwkowa

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-25626d46-c3ce-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00143229

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-20

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00054041/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.4 Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dr鏬 gminnych

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25626d46-c3ce-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-25626d46-c3ce-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe post瘼owanie jest prowadzone przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/)
Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
W przypadku za陰cznik闚, kt鏎e s zgodnie z ustaw Pzp lub rozporz康zeniem ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mog by opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia/podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, podpisem typu zewn皻rznego lub wewn皻rznego. W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) dodaje si uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny).
2. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
3. Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
4. Sk豉danie ofert nast瘼uje za po鈔ednictwem modu逝 sk豉dania ofert i wniosk闚 (MOW) Platformy e-Zam闚ienia.
5. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
6. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu poczty elektronicznej zgodnie z danymi zawartymi w mniejszej SWZ.
7. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Wykonawca posiadaj帷y konto na Platformie ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
8. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace konkursowe” stanowi帷 za陰cznik do niniejszej SWZ.
10. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
11. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drog elektroniczn poprzez formularz udost瘼niony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”.

Szczeg馧owe uregulowania w tym zakresie zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, 瞠:
• administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Gmina Iwkowa, 32-861 Iwkowa 468, tel. 14 68 44 010, 14 68 44 020, email: gmina@iwkowa.pl
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo磧iwy jest przez adres email: rodo@iwkowa.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego p.n.: Modernizacja drogi gminnej Iwkowa Pag鏎ek – Po這m Ma造, gm. Iwkowa” – znak sprawy: GKZP. 271.5.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
• obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
• nie przys逝guje Pani/Panu:
- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKZP. 271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zamierzenie budowlane polegaj帷e na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji drogi gminnej Iwkowa Pag鏎ek – Po這m Ma造, gm. Iwkowa.

Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie istniej帷ej drogi gminnej do parametr闚 drogi klasy D na odcinku w km 0+000 – km 0+337 oraz 0+000 – km 1+500 popraw bezpiecze雟twa i komfortu poruszaj帷ych si samochodami, rowerzyst闚 oraz pieszych, zamieszkuj帷ych w s御iedztwie przebudowywanej i rozbudowywanej drogi.

Zamawiaj帷y opisa przedmiot zam闚ienia za pomoc:
• Opisu Przedmiotu Zam闚ienia tj. Programu Funkcjonalno – U篡tkowego wraz z za陰cznikami (za陰czniki nr 2 do SWZ)
• Projektowanych Postanowie Umowy (za陰cznik nr 3 do SWZ)

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45221000-2 - Roboty budowlane wzakresie budowy most闚 ituneli, szyb闚 ikolei podziemnej

45233000-9 - Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dr鏬

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo軼i udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W zakres us逝g i rob鏒 budowlanych wchodzi b璠 prace wymienione w PFU polegaj帷e na wyd逝瞠niu modernizacji drogi w wyniku zaistnienia oszcz璠no軼i przetargowych w wysoko軼i nie przekraczaj帷ej maksymalnie 20% warto軼i zam闚ienia podstawowego jednak nie wi璚ej ni 1 000 000,00 z. Zostan one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia dotychczasowemu wykonawcy tych rob鏒 budowlanych, w spos鏏 powi您any z zam闚ieniem podstawowym poprzez rozszerzenie zam闚ienia podstawowego o dodatkowy zakres rzeczowy polegaj帷ych na powt鏎zeniu podobnych rob鏒 budowlanych – wykonaniu drogi poprzez wyd逝瞠nie odcinku na jakim ma by wykonana droga okre郵ona w zam闚ieniu podstawowym s逝膨ca poprawie bezpiecze雟twa i komfortu poruszaj帷ych si samochodami, rowerzyst闚 oraz pieszych, zamieszkuj帷ych w s御iedztwie drogi.
Warunkiem udzielenia zam闚ienia z wolnej r瘯i na powt鏎zenie podobnych us逝g i rob鏒 budowlanych jest realizacja tych prac w terminie, z najwy窺z staranno軼i oraz zapewnienie wykonania us逝g i rob鏒 budowlanych w standardzie nie gorszym ni w zam闚ieniu podstawowym i wykonawca zaakceptuje warunki dotychczasowej umowy (z ewentualn modyfikacj adekwatn do nowego zakresu rzeczowego) jak r闚nie Strony w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zam闚ienia.
W zakres us逝g i rob鏒 budowlanych wchodzi b璠 prace wymienione w PFU w zakresie rzeczowym nie wi瘯szym ni 50 %.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:

Cena (C) – waga kryterium: 60%,
Okres gwarancji na wykonane roboty budowalne (G) – waga kryterium 40%.

N = C + G
gdzie:
xN – 陰czna ilo嗆 punkt闚 badanej oferty,
C – ilo嗆 punkt闚 badanej oferty w kryterium „Cena”
G - ilo嗆 punkt闚 badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowalne”

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowalne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, tj.:

1.1. Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie wyznacza warunku w tym zakresie.

1.2. Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia wymaga w tym zakresie.

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiaj帷y nie stawia wymaga w tym zakresie.

1.4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej :
Wykonawca musi wykaza spe軟ienie warunku udzia逝 w post瘼owaniu w nast瘼uj帷ym zakresie:
W post瘼owaniu mog wzi望 udzia Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie posiadania zdolno軼i technicznej lub zawodowej:

a) Posiadaj wiedz i do鈍iadczenie tj.:
W post瘼owaniu mog wzi望 udzia Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie posiadania zdolno軼i technicznej lub zawodowej, tj. w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert w post瘼owaniu (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, w tym okresie) nale篡cie wykona:
- co najmniej jedn robot budowlan obejmuj帷 budow, rozbudow, odbudow, przebudow lub remont drogi publicznej klasy co najmniej D lub drogi r闚nowa積ej* tej klasie o warto軼i rob鏒 w tym zakresie nie mniejszej ni 1 000 000,00 z.
oraz
- co najmniej jedn us逝g projektow obejmuj帷 budow, rozbudow, odbudow, przebudow lub remont drogi publicznej klasy co najmniej D lub drogi r闚nowa積ej tej klasie

LUB
- co najmniej jedn robot budowlan w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuj帷 us逝g wykonanie projektu budowlanego drogi publicznej klasy co najmniej D lub r闚nowa積ej tej klasie oraz wykonanie rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na budowie lub rozbudowie lub odbudowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej klasy co najmniej D lub drogi r闚nowa積ej* tej klasie o warto軼i rob鏒 w tym zakresie nie mniejszej ni 1 000 000,00 z.

UWAGI!
*Przez drog r闚nowa積 klasie drogi D Zamawiaj帷y rozumie ka盥 inn drog spe軟iaj帷 wymagania podzia逝 klas dr鏬 publicznych wprowadzonego przez Rozporz康zenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunk闚 technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) jak r闚nie drogi o wy窺zej klasie wg. wskazanego Rozporz康zenia.

b) dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia tj.:
W post瘼owaniu mog wzi望 udzia Wykonawcy dysponuj帷y osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zam闚ienia, tj. :
- minimum jedn osob posiadaj帷 uprawnienia do projektowania w specjalno軼i drogowej lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia wydane na podstawie wcze郾iejszych przepis闚
- minimum jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalno軼i drogowej lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia wydane na podstawie wcze郾iejszych przepis闚 oraz posiadaj帷 do鈍iadczenie polegaj帷e na sprawowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert funkcji Kierownika budowy (lub Kierownika rob鏒) przy realizacji co najmniej jednej zako鎍zonej roboty budowlanej polegaj帷ej na budowie lub rozbudowie lub odbudowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej drogi klasy co najmniej D lub drogi r闚nowa積ej* tej klasie.


UWAGI:
Powy瞠j wskazane osoby powinna posiada uprawnienia budowlane do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre郵one w art. 12 ust. 1 ustawy mog r闚nie wykonywa osoby, kt鏎ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta造 uznane na zasadach okre郵onych w przepisach odr瑿nych. Regulacj odr瑿n stanowi przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udzia逝 w post瘼owaniu (za陰cznik nr 4 do SWZ)
2. O鈍iadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ) z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ.
Zamawiaj帷y odst徙i od wezwania do z這瞠nia ww. o鈍iadczenia w sytuacji gdy w post瘼owaniu zostanie z這穎na tylko jedna oferta.
3. o鈍iadczenia o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu sk豉danym na podstawie art. 125 ustawy pzp tj. o鈍iadczenia dot. braku podstaw wykluczenia oraz o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu - wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 9 do SWZ.
4. Za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
5. Za鈍iadczenia albo innego dokumentu w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
6. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporz康zonej nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
Je瞠li Wykonawca z這篡 wraz z ofert przedmiotowy dokument, albo wska瞠, 瞠 mo積a go pobra z og鏊nodost瘼nych, bezp豉tnych baz danych, Zamawiaj帷y odst徙i od wezwania tego dokumentu.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (za陰cznik nr 5 do SWZ).
2. Wykaz rob鏒 budowalnych / wykaz us逝g wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane,
oraz za陰czeniem dowod闚 odpowiednio dla wykazania spe軟ienia warunku udzia逝 w post瘼owaniu okre郵aj帷ych, czy te:
- odpowiednio roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.
- odpowiednio us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy.
Wz鏎 wykazu stanowi za陰cznik nr 7 do SWZ.
3.Wykaz os鏏, kt鏎ymi dysponuje lub b璠zie dysponowa i kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonaniu zam闚ienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia, wykszta販enia niezb璠nego do wykonania zam闚ienia, zakresu wykonywanych przez nich czynno軼i oraz podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem za陰cznik nr 8 do SWZ .
4. Je瞠li dotyczy O鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (za陰cznik nr 10 do SWZ)
5. Je瞠li dotyczy: Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚, w sytuacji polegania na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych zgodnie z wymaganiami pkt 8.10 – 8.11 SWZ, je瞠li wykonawca wykazuj帷 spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu polega na zdolno軼iach innych podmiot闚.
6. Je瞠li dotyczy: O鈍iadczenie wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n – za陰cznik nr 11 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zgodnie z dokumentami zam闚ienia.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Zgodnie z dokumentami zam闚ienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wymagania dotycz帷e wadium.
2. Przyst瘼uj帷 do post瘼owania wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i 50 000,00 z (s這wnie: pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych 00/100).
3. Wadium nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
4. Wadium mo瞠 by wnoszone w pieni康zu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz.U. z2020 r. poz. 299 ).
5. Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego w BSR Krak闚O/Iwkowa– nr rachunku: 67 8589 0006 0090 0000 2567 0002
W tytule przelewu nale篡 wskaza numer post瘼owania kt鏎ego dotyczy zam闚ienie.
6. Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej przyjmuje si termin uznania rachunku bankowego zamawiaj帷ego.
7. Wadium wnoszone w formie innej ni pieni篹na musi by wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmowa ca造 okres zwi您ania ofert. Gwarancja lub por璚zenie musi zawiera w swojej tre軼i nieodwo豉lne i bezwarunkowe zobowi您ane wystawcy dokumentu do zap豉ty na rzecz Zamawiaj帷ego kwoty wadium p豉tne na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego. Wadium nale篡 za陰czy do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt 15 SWZ oferty wykonawcy. Zwrot wadium nast徙i zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
8. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z tre軼i art. 98 ust. 6 ustawy pzp.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub por璚zenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub por璚zenie obejmowa造 odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc, okre郵one w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Dokumenty potwierdzaj帷e wniesienie wadium w formie innej ni pieni篹na, sk豉dane s w oryginale w formie elektronicznej, przy u篡ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W celu unikni璚ia w徠pliwo軼i Zamawiaj帷y informuje, i sprzeczne z ww. wymogami b璠zie przes豉nie skanu, sporz康zonego w formie pisemnej, dokumentu potwierdzaj帷ego wniesienie wadium w formie innej ni pieni篹na.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunk闚 ich wprowadzenia zawiera za陰cznik nr 3 do SWZ tj. Projektowane Postanowienia Umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-05 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Oferty nale篡 sk豉da przez portal e-zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-04

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.