eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Jednorazowa dostawa odzieży ochronnej z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Jednorazowa dostawa odzieży ochronnej z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110052871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wołyńska 57

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 563-14-61 do 63

1.5.8.) Numer faksu: 82 563-04-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mpgk@mpgk.chelm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpgk.chelm.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Przedsiębiorstwo komunalne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Jednorazowa dostawa odzieży ochronnej z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffffe1ac-c71a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpgk-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem: https://mpgk-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Zamawiający dopuszcza komunikację (za wyjątkiem oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą, które powinny być złożone przez platformę zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@mpgkchelm.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne, jakim muszą odpowiadać urządzenia informatyczne Wykonawcy, aby mógł on korzystać z Platformy (szczegółowo zostały opisane na stornie:
https://mpgkchelm.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html:
a) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
- Google Chrome 31
- Mozilla Firefox 26
- Opera 18
b) pozostałe wymagania:
- dostęp do sieci internet;
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
- włączona obsługa JavaScript;
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
- zainstalowany Acrobat Reader;
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
2. Zamawiający wskazuje na format przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej oświadczeń lub dokumentów: .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować oświadczenia lub dokumenty w każdym innym formacie określonym treścią Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów i informacji przy użyciu Platformy opisane zostały w
instrukcjach zawartych w zakładce „Instrukcje” dostępnej na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje z zakresu RODO ujęto w Rozdziale XXVIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje z zakresu RODO ujęto w Rozdziale XXVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/07/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej z podziałam na części:
1.1. w ramach Części I: Jednorazowa dostawa odzieży ochronnej zgodnej z opisem przedmiotu i ilościami zawartymi w załączniku nr 2 do SWZ – Kalkulacja i opis przedmiotu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z rozmiarami zapotrzebowanymi przez Zamawiającego.
3. Zamawiający w dniu zawarcia umowy skieruje do Wykonawcy e-mailem dane pracowników Zamawiającego dla których towar ma być dostarczony (rozmiar/wymiar oraz imię i nazwisko pracownika).
4. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć asortyment zgodnie z powyższymi informacjami tj., musi zostać oznaczony imieniem i nazwiskiem osoby dla której jest przeznaczony.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Magazynu MPGK zlokalizowanego przy ul. Bieławin 5, 22-100 Chełm w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 14.30.
6. Dostawa powinna odbywać się staraniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy pojazdem przystosowanym do rozładunku.
7. Wykonawca zobowiązuje wykonać się na własny koszt logo MPGK techniką sitodruku zgodnie z pozycjami zawartymi w załączniku nr 2. Wzór logo o wymiarach 23 cm x 10 cm (+/- 2 cm) stanowi załącznik nr 4.
8. Szczegółowe warunki realizacji określono w Projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ.
9. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na 3 części.
10. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wybrane przez siebie części. Zamawiający nie ogranicza liczby części, do których ofertę może złożyć jeden Wykonawca.
11. Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich usług towarzyszących, związanych pośrednio z przedmiotem postępowania, np.: transport do miejsca dostawy, który powinien zostać doliczony do przedmiotu zamówienia.
12. Koszty opakowania, transportu, wymiany, rozładunku a także podatki, w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obciążają Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która będzie miała najniższą cenę.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Jeżeli, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z art. 223 ust. 1 pzp. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej z podziałam na części:
1.1. w ramach Części II: Jednorazowa dostawa odzieży ochronnej letniej zgodnej z opisem przedmiotu i ilościami zawartymi w załączniku nr 2a do SWZ – Kalkulacja i opis przedmiotu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z rozmiarami zapotrzebowanymi przez Zamawiającego.
3. Zamawiający w dniu zawarcia umowy skieruje do Wykonawcy e-mailem dane pracowników Zamawiającego dla których towar ma być dostarczony (rozmiar/wymiar oraz imię i nazwisko pracownika).
4. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć asortyment zgodnie z powyższymi informacjami tj., musi zostać oznaczony imieniem i nazwiskiem osoby dla której jest przeznaczony.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Magazynu MPGK zlokalizowanego przy ul. Bieławin 5, 22-100 Chełm w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 14.30.
6. Dostawa powinna odbywać się staraniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy pojazdem przystosowanym do rozładunku.
7. Wykonawca zobowiązuje wykonać się na własny koszt logo MPGK techniką sitodruku zgodnie z pozycjami zawartymi w załączniku nr 2. Wzór logo o wymiarach 23 cm x 10 cm (+/- 2 cm) stanowi załącznik nr 4.
8. Szczegółowe warunki realizacji określono w Projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ.
9. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na 3 części.
10. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wybrane przez siebie części. Zamawiający nie ogranicza liczby części, do których ofertę może złożyć jeden Wykonawca.
11. Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich usług towarzyszących, związanych pośrednio z przedmiotem postępowania, np.: transport do miejsca dostawy, który powinien zostać doliczony do przedmiotu zamówienia.
12. Koszty opakowania, transportu, wymiany, rozładunku a także podatki, w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obciążają Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która będzie miała najniższą cenę.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Jeżeli, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z art. 223 ust. 1 pzp. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej z podziałam na części:
1.1. w ramach Części III: Jednorazowa dostawa odzieży ochronnej zimowej zgodnej z opisem przedmiotu i ilościami zawartymi w załączniku nr 2b do SWZ – Kalkulacja i opis przedmiotu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z rozmiarami zapotrzebowanymi przez Zamawiającego.
3. Zamawiający w dniu zawarcia umowy skieruje do Wykonawcy e-mailem dane pracowników Zamawiającego dla których towar ma być dostarczony (rozmiar/wymiar oraz imię i nazwisko pracownika).
4. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć asortyment zgodnie z powyższymi informacjami tj., musi zostać oznaczony imieniem i nazwiskiem osoby dla której jest przeznaczony.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Magazynu MPGK zlokalizowanego przy ul. Bieławin 5, 22-100 Chełm w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 14.30.
6. Dostawa powinna odbywać się staraniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy pojazdem przystosowanym do rozładunku.
7. Wykonawca zobowiązuje wykonać się na własny koszt logo MPGK techniką sitodruku zgodnie z pozycjami zawartymi w załączniku nr 2. Wzór logo o wymiarach 23 cm x 10 cm (+/- 2 cm) stanowi załącznik nr 4.
8. Szczegółowe warunki realizacji określono w Projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ.
9. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na 3 części.
10. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wybrane przez siebie części. Zamawiający nie ogranicza liczby części, do których ofertę może złożyć jeden Wykonawca.
11. Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich usług towarzyszących, związanych pośrednio z przedmiotem postępowania, np.: transport do miejsca dostawy, który powinien zostać doliczony do przedmiotu zamówienia.
12. Koszty opakowania, transportu, wymiany, rozładunku a także podatki, w tym podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obciążają Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która będzie miała najniższą cenę.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Jeżeli, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z art. 223 ust. 1 pzp. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
1.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wymagania Zamawiającego sporządzone z wykorzystaniem Załącznika nr 3 do SWZ w zakresie Części I oraz Załącznika nr 3a do SWZ w zakresie Części II oraz Załącznika 3b do SWZ w zakresie Części III.
1.2. Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami prawa polskiego i Unii Europejskiej tj. Certyfikat lub deklaracje potwierdzające wymagane normy dla pozycji:
a) załącznik nr 2 – poz. 3, 4, 5, 6 (dla części I);
b) załącznik nr 2a – poz. 7 (dla części II);
c) załącznik nr 2b – poz. 2 (dla części III).
1.3. Certyfikat na tkaninę fluorescencyjną lub deklarację zgodności potwierdzającą wysoką widoczność odzieży dla pozycji:
c) załącznik nr 2 – poz. 15 (dla części I);
b) załącznik nr 2a – poz. 3, 4, 5, 6 (dla części II);
c) załącznik nr 2b – poz. 3, 4, 5 (dla części III).
2. Przedmiotowymi środkami dowodowymi mogą być dokumenty wystawione przez producentów lub jednostki certyfikujące (dotyczy części I oraz części II oraz części III).
3. Tam, gdzie w załącznikach nr 3,3a,3b do SWZ nastąpiło wskazanie norm, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp, Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 pzp dopuszcza zaoferowanie rozwiązań „równoważnych”.
4. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego (w zakresie norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp) musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku wymagania w SWZ etykiet lub certyfikatów, Zamawiający akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z art. 104 ust. 5 pzp i art. 105 ust. 4 pzp.
6. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
7. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą (dotyczy części I oraz części II oraz części III).
8. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
9. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
10. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wymagania Zamawiającego sporządzone z wykorzystaniem Załącznika nr 3 do SWZ w zakresie Części I oraz Załącznika nr 3a do SWZ w zakresie Części II oraz Załącznika 3b do SWZ w zakresie Części III.
2. Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami prawa polskiego i Unii Europejskiej tj. Certyfikat lub deklaracje potwierdzające wymagane normy dla pozycji:
a) załącznik nr 2 – poz. 3, 4, 5, 6 (dla części I);
b) załącznik nr 2a – poz. 7 (dla części II);
c) załącznik nr 2b – poz. 2 (dla części III).
3. Certyfikat na tkaninę fluorescencyjną lub deklarację zgodności potwierdzającą wysoką widoczność odzieży dla pozycji:
c) załącznik nr 2 – poz. 15 (dla części I);
b) załącznik nr 2a – poz. 3, 4, 5, 6 (dla części II);
c) załącznik nr 2b – poz. 3, 4, 5 (dla części III).
4. Dokumenty wystawione przez producentów lub jednostki certyfikujące (dotyczy części I oraz części II oraz części III).
5. Tam, gdzie w załącznikach nr 3,3a,3b do SWZ nastąpiło wskazanie norm, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp, Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 pzp dopuszcza zaoferowanie rozwiązań „równoważnych”.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego (w zakresie norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp) musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku wymagania w SWZ etykiet lub certyfikatów, Zamawiający akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z art. 104 ust. 5 pzp i art. 105 ust. 4 pzp.
8. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Przepisy pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarto w Załączniku 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://mpgk-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:
1.1. Część nr I – Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.
1.2. Część nr II - Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
1.3. Część nr III - Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty lub oświadczenia składane przez Wykonawców
sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców o ile są znane wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani.
4.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.