eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego - postępowanie IIOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego – postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KĘTRZYŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 1

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 751 75 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.witkowska@starostwo.ketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362053243

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Pocztowa 13

1.11.4.) Miejscowość: Kętrzyn

1.11.5.) Kod pocztowy: 11-400

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.11.9.) Numer telefonu: +48 89 751 17 30

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.witkowska@starostwo.ketrzyn.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.cuw.starostwo.ketrzyn.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego – postępowanie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e534da40-c4c9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020161/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings (tu też jest ogólnodostępna tj. niewymagająca rejestracji lista postępowań). (...)
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
10. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
11. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
12. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maxymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maxymalnie 5MB.
(...) - pełna treść zapisu w rozdz. VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W myśl art. 18 ust. 6 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/, zwanego dalej "RODO", w szczególności w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia – z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 pkt 3-4.
2. Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca będzie obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
zawartą w SWZ oraz w toku niniejszego postępowania do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze formularza oferty – zał. nr 1 do SWZ).
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 RODO, informuję, że:
1) administratorem udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400) - kontakt z Inspektor Ochrony Danych: iod-cuw@starostwo-ketrzyn.pl lub na wyżej podany adres Administratora danych (z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”);
2) udostępnione w niniejszym postępowaniu:
a) dane osobowe przekazywane przez Wykonawcę i uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 274 Pzp ;
b) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO,
- przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
3) odbiorcami udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze stroną wskazaną w ust. 2 pkt 1 lit b) przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem osoba wskazana w ust. 2 pkt 1 lit b); odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu celów określonych w niniejszej klauzuli, w szczególności inne instytucje publiczne, takie jak: sądy, prokuratura, policja, itp.;
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy przez okres co najmniej 4 lata (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń); dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (...) - pełna treść zapisu w rozdz. XXXIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.PK.343.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: Przebudowa i modernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (część 1,2,3) oraz projektem budowlanym pn.: Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie
Na zakres tych robót składa się w szczególności:
1. Termomodernizacja łącznika w budynku I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie (zgodnie z PFU- Cz. 1)
2. Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Szkół im. M. Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie (zgodnie z PFU- Cz. 2)
3. Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół im. M. Rataja w Reszlu (zgodnie z PFU- Cz. 3)
4. Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku I LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie (zgodnie z projektem budowlanym)
2. Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące rozliczenia zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący zał. nr 8 do SWZ.
3. Szczegółowe rozwiązania, a w szczególności techniczne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne określa:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy PFU 1 z załącznikami – zał. nr 9 do SWZ;
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy PFU 2 z załącznikami – zał. nr 10 do SWZ;
3) Program Funkcjonalno-Użytkowy PFU 3 z załącznikami – zał. nr 11 do SWZ;
4) dokumentacja projektowa SSP z przedmiarem robót – zał. nr 12 do SWZ.
4.Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych. (...)
6. Wymagania dotyczące zatrudnienia:
1) wymaga się, aby osoby, które będą wykonywały wskazane przez Zamawiającego czynności były zatrudnione na podstawie stosunku pracy – zasady zatrudnienia są sprecyzowane w rozdz. XXV SWZ oraz w projekcie umowy stanowiących zał. nr 8 do SWZ;
2) warunek określony w pkt 1 dotyczy również Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wykonujących wskazane przez Zamawiającego prace (art. 95 ust. 1 Pzp).
7. Zamawiający w związku z art. 91 ust. 1 Pzp wskazuje powody braku podziału przedmiotowego zamówienia na części: przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych których finasowanie przewiduje wypłatę 2 % wynagrodzenia w formie zaliczki oraz jedną płatność obejmującą cały zakres ww. zadania, będącego przedmiotem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych po zakończeniu i odebraniu całości robót. W związku z tym nie jest możliwe podzielenie zadania i dokonywanie płatności poszczególnym wykonawcom po zakończeniu części zadania. Podzielenie zadania powiązałoby wypłatę wynagrodzenia wykonawców od czynników i potencjalnych opóźnień zależnych od innych wykonawców.
8. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia, projektem umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego, w tym wyjaśnienia i modyfikacje.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zawarty w rozdz. XX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji wykonawczych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu ustanowione przez Zamawiającego:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj.:
- ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jeden System Sygnalizacji Pożaru (system obejmujący, zgodnie z rozporządzeniem Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: "urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych").
b) dysponowanie osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj.:
- ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA:
I) zatrudniał min. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
II) zatrudniał min. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
III) zatrudniał min. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
IV) zatrudniał min. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Uwaga: Zamawiający uzna warunek za spełniony, niezależnie od ilości zatrudnionych osób posiadających poszczególne uprawnienia wymagane w punktu I- IV (jedna osoba może posiadać kilka uprawnień)
UWAGA:
1. W przypadku, gdy zamówienia o wyżej opisanym zakresie były zrealizowane łącznie z innymi zakresami robót, Wykonawca musi bezwzględnie wykazać wielkość i zakres tylko tych robót, które jako zadanie wymienione wyżej potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
2. Zamawiający w celu udokumentowania spełnienia warunku doświadczenia nie dopuszcza sumowania wielkości zadań z różnych okresów, różnych inwestycji tego samego lub różnych Zamawiających.
3. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia wytworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby nadzór nad realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia odbywał się co najmniej przez osobę wykazaną przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący odpowiednio sytuacji finansowej i/lub kwalifikacji zawodowych i/lub doświadczenia musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
2) przez podmiot udostępniający zasoby;
3) a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – łącznie przez wykonawców ubiegających się o zamówienie, z zastrzeżeniem: „w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane”. Celem potwierdzenia Wykonawcy składający ofertę wspólnie są zobowiązani do oferty dołączyć oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – zał. nr 3 do SWZ.
UWAGA: nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów wskazanych w pkt 1-3 lub z różnych przedsięwzięć jednego
z podmiotów wyżej wymienionych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub na sytuacji finansowej podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 musi dostarczyć Zamawiającemu dowód dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji za¬mówienia, a w szczególności dokumentów, które określają:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) czy i w jakim zakresie podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania oferty nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby dołączając do oferty dokument, o którym mowa w ust. 5.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 273 ust.1 pkt 1 w zw. art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 109 ust. 1 pkt 4):
a) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeśli spełnione będą warunki art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający samodzielnie uzyska dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);
W przypadku przedstawiania dokumentów, o których mowa powyżej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten ma obowiązek przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, tj.:
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. XVIII ust. 2 pkt 1 lit. b) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że „nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury” - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy;
3) dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wg zasad niżej opisanych;
4) dokumenty lub oświadczenia składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę - kopia tłumaczenia musi być poświadczona wg zasad określonych w pkt 3; (...) - pełna treść zapisu w rozdz. XVIII SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 273 ust. 1 pkt 2):
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: NIE DOTYCZY;
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: NIE DOTYCZY;
c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: NIE DOTYCZY;
d) Zdolność techniczna lub zawodowa:
- wykaz robót budowlanych polegających na budowie Systemu Sygnalizacji Pożaru wykonanego nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; w/g zał. nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są:
1) są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane;
2) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa wyżej ma dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; w/g zał. nr 7 do SWZ.
W przypadku przedstawiania dokumentów, o których mowa powyżej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten ma obowiązek przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, tj.:
5) jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia „do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie”, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej);
6) w odniesieniu do osób wyżej opisanych wymagana jest znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą - w takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie złożyć zobowiązanie, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego. (...) - pełna treść zapisu w rozdz. XVIII SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta powinna zawierać:
1) formularz oferty wg zał. nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie z art. 125 ust. 1 Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału - wg zał. nr 2 do SWZ;
3) oświadczenie z art. 117 ust. 4 Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -
wg zał. nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem z art. 125 ust. 5 - wg zał. nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy);
5) pełnomocnictwa dla osób podpisujących wszystkie dokumenty ofertowe, o ile prawo składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych - ust. 13 (jeżeli występuje);
6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wg zasad opisanych w ust. 15 (jeżeli występuje);
7) pełnomocnictwo do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby - ust. 15 (jeżeli występuje);
przy czym formularz oferty, oświadczeń muszą być złożone w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (również spółki cywilne):
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika co najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu;
2) treść pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna:
a) identyfikować wszystkich Wykonawców;
b) wskazywać jakiego postępowania dotyczy;
c) wskazywać ustanowionego pełnomocnika;
d) określać zakres umocowania pełnomocnika;
e) zwierać oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
f) być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców; pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) albo oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców);
3) jeśli pełnomocnik Wykonawców udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawcy solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem; korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik;
6) poświadczenie dokumentów odbywa się zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, oraz stosownych przepisów;
7) oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) formularz oferty i dokumenty podmiotowe składa wyłoniony LIDER (pełnomocnik);
b) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej);
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców;
8) załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo
są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
9) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum;
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę inwestycji, jej lokalizację, określenie inwestora (zamawiającego);
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia;
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia;
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków;
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości. Konsorcjum winno być powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert;
10) wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę;
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; (...) - pełna treść zapisu w rozdz. XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wynagrodzenie finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Powiatu Kętrzyńskiego.
Rozliczenie należności za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace, w kwocie o której mowa w § 4 ust. 1, nastąpi zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Pierwsza część wynagrodzenia płatna będzie ze środków własnych Zamawiającego w formie zaliczki w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu do Zamawiającego wniosku przez Wykonawcę o wypłatę zaliczki, zawierającego fakturę zaliczkową z terminem płatności nie krótszym niż 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Druga część wynagrodzenia (końcowa) nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego robót przez Inspektora Nadzoru i Komisję Zamawiającego i otrzymaniu przez Zamawiającego środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i płatna będzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. (...) - pełna treść zapisu w § 4 zał. nr 8 do SWZ - projekcie umowy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,
2) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, zmiana technologii wykonania robót (roboty zamienne),
3) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy spowodowanych błędami i wadami dokumentacji projektowej
4) koniecznością wykonania robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zadania a wynikających z nieuwzględnienia w dokumentacji projektowej wszystkich warunków terenowych i potrzeb użytkowników,
5) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej,
6) zmiany technologii robót, materiałów i urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za zgodą odpowiednio projektanta i Zamawiającego) pod warunkiem, że:
a) zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, w szczególności:
− spowoduje poprawienie parametrów technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia,
− wynika z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
b) zastosowania technologii, materiałów, urządzeń stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa realizowanego obiektu lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.
2. Zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:
a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsięwzięcia działania sił wyższych (np. klęski żywiołowe, epidemie, ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robót i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia zgodnie z technologią,
c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy spowodowanych błędami i wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbędny do wprowadzenia w/w zmian,
d) koniecznością wykonania robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zadania a wynikających z nieuwzględnienia w dokumentacji projektowej wszystkich warunków terenowych i potrzeb użytkowników. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbędny do wykonania koniecznych robót,
e) konieczności uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnień - powodujących wstrzymanie robót,
f) wystąpienie opóźnienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnień lub w wykonaniu innych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność z zastrzeżeniem, że opóźnienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w akty powinny zostać wydane,
g) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, (...) - pełna treść zapisu w §14 zał. nr 8 do SWZ - projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.