eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa urządzeń drukujących i oprogramowania dla szkół Powiatu Krakowskiego - 7 części zamówieniaOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń drukujących i oprogramowania dla szkół Powiatu Krakowskiego - 7 części zamówienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Krakowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Słowackiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-037

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126344266

1.5.8.) Numer faksu: 126335294

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@powiat.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń drukujących i oprogramowania dla szkół Powiatu Krakowskiego - 7 części zamówienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b041c142-c700-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063384/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektów Centrum Kompetencji Zawodowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

 RPMP.10.02.01-12-0019/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II”  RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II”  RPMP.10.02.02-12-0021/19 "Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spwk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/spwk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Za pośrednictwem posiadanego w
Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego, tj. wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu,
w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, wniosków w ramach postępowania.
2.Zadawanie pytań do dokumentów zamówienia przez Wykonawców odbywa się w zakładce "Pytania do postępowania" i nie
wymaga zakładania konta.
3.Po otwarciu ofert komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane są w formie elektronicznej (opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzone
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Systemu, w zakładce "Korespondencja", która dla Wykonawcy jest
widoczna w Zakładce "Oferty", po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
UWAGA:
Aby przekazać pisma i dokumenty w portalu SMARTPZP należy: w zakładce postępowania kliknąć na numer swojej oferty, wówczas
poniżej pojawią się szczegóły oferty oraz zakładka zatytułowana „Korespondencja”, w której można dodać dokumenty i przekazać je
zamawiającemu. Korespondencję od zamawiającego należy odczytać również w tym miejscu, to jest w zakładce „Korespondencja”
po kliknięciu w numer oferty.Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji
przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane
są w prawym rogu Systemu.
4.Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna
data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym rogu Systemu.
5.Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę elektronicznego podpisu
kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
6.Z Systemu można korzystać na dwa sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych
a)oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
•przeglądarka internetowa: Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze,
Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
•lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozzilla Firefox, Opera. Zaleca się używanie najnowszych wersji
przeglądarek.
•System operacyjny: Windows 7 i późniejsze.
b)Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
•zainstalowane środowisko JAVA w wersji min. 1.8 (jre),
•w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
•oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Powyższe wymagania wraz ze szczegółowym opisem znajdują się w Instrukcji użytkownika Wykonawcy na stronie internetowej:
https://portal.smartpzp.pl/spwk/elearning
7. Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z
Systemu.
8. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mailowy: zp@powiat.krakow.pl (nie dotyczy składania ofert, które należy złożyć wyłącznie za
pośrednictwem systemu).
9. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowanych do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
10. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem
postępowania: BSR.042.7.90.2020
11. W celu zminimalizowania potencjalnych problemów technicznych z przesyłaniem dokumentów i ich weryfikacją
Zamawiającyrekomenduje przesyłanie dokumentów w formacie .pdf
12. Nie przewiduje się innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 8.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Krakowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Powiat Krakowski z siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12-633-49-06, adres e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem (12) 39-79-509 lub wysyłając informację na adres e-mail iod@powiat.krakow.pl
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń drukujących i oprogramowania dla szkół Powiatu Krakowskiego - 7 części zamówienia”, prowadzonym w trybie podstawowym.
5. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415),
3) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2434),
4) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2439),
5) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz. 2453),
6) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.).
6. Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym dane osobowe będą ujawnione będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie przez okres 5 lat w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Krakowie zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla danej grupy archiwalnej zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. W przypadkach określonych przepisami prawa osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3) prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), przy czym w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa, w tym przepisów RODO.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawierana między stronami umowa. W takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację czynności lub usługi, bądź zawarcie umowy.
10. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
11. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Administrator udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.10), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BSR.042.7.90.2020

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż oraz uruchomienie urządzeń drukujących i oprogramowania dla Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0019/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie II”, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w ramach projektu
nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


2. W ramach zamówienia planuje się zakup:
Część 1 zamówienia:
Pakiet do projektowania graficznego - 1 licencja wielostanowiskowa obejmująca 15 stanowisk lub 15 odrębnych licencji jednostanowiskowych,
Oprogramowanie do obróbki zdjęć - 1 licencja wielostanowiskowa obejmująca 15 stanowisk lub 15 odrębnych licencji jednostanowiskowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Cena brutto wykonania zamówienia w złotych
2) Termin dostawy
3) Gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż oraz uruchomienie urządzeń drukujących i oprogramowania dla Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0019/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie II”, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w ramach projektu
nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


2. W ramach zamówienia planuje się zakup:
Część 2 zamówienia:
Terminal/kolektor (terminal mobilny) - 4 sztuki

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Cena brutto wykonania zamówienia w złotych
2) Termin dostawy
3) Gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż oraz uruchomienie urządzeń drukujących i oprogramowania dla Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0019/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie II”, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w ramach projektu
nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Część 3 zamówienia:
Drukarka etykiet (terminal mobilny) - 1 sztuka

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Cena brutto wykonania zamówienia w złotych
2) Termin dostawy
3) Gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż oraz uruchomienie urządzeń drukujących i oprogramowania dla Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0019/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie II”, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w ramach projektu
nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


2. W ramach zamówienia planuje się zakup:
Część 4 zamówienia:
Router Wi-Fi - 1 sztuka

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32413100-2 - Rutery sieciowe

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Cena brutto wykonania zamówienia w złotych
2) Termin dostawy
3) Gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż oraz uruchomienie urządzeń drukujących i oprogramowania dla Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0019/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie II”, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w ramach projektu
nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Część 5 zamówienia:
Program do konstruowania i symulowania układów pneumatycznych, elektrycznych i hydraulicznych - 1 licencja wielostanowiskowa obejmująca 10 stanowisk lub 10 odrębnych licencji jednostanowiskowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Cena brutto wykonania zamówienia w złotych
2) Termin dostawy
3) Gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż oraz uruchomienie urządzeń drukujących i oprogramowania dla Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0019/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie II”, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w ramach projektu
nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


2. W ramach zamówienia planuje się zakup:
Część 6 zamówienia:
Drukarka - 1 sztuka

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Cena brutto wykonania zamówienia w złotych
2) Termin dostawy
3) Gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż oraz uruchomienie urządzeń drukujących i oprogramowania dla Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0019/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie II”, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie w ramach projektu
nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w ramach projektu
nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2. W ramach zamówienia planuje się zakup:
Część 7 zamówienia:
Drukarka etykiet - 1 sztuka
Drukarka kodów kreskowych - 1 sztuka

4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Cena brutto wykonania zamówienia w złotych
2) Termin dostawy
3) Gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnienie warunków udziału w postępowaniu zamawiający oceni na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia (zał. 2 do SWZ) na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach zawartych w art. 58 ustawy.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają prace, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki
udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty
należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej z umowy tej spółki wynika sposób jej
reprezentowania.
5. Pełnomocnikiem (o którym mowa w ust. 13) jest wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu i składając ofertę w
zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych wykonawców wpisując ich dane.
6. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika zamawiający uzna za wiążące
dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
7. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w
więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również
złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
9. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający żąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
10. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik
pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące
wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w
§ 8 projektu umowy.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przez zakładkę "Oferty" poprzez System SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spwk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców zaproszonych do negocjacji do 3, tj. zaprosi Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert wskazanych w rozdz. XV SWZ.
Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji, oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ i dotyczyć będą ceny, terminu dostawy oraz okresu gwarancji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.