eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi tłumaczenia ustnego (symultanicznego i konsekutywnego), pisemnego (wraz z tłumaczeniem przysięgłym, z uwierzytelnieniem tłumaczenia z języka obcego (niemieckiego) na język polski ..Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi tłumaczenia ustnego (symultanicznego
i konsekutywnego), pisemnego (wraz z tłumaczeniem przysięgłym, z uwierzytelnieniem tłumaczenia z języka obcego (niemieckiego) na język polski ..

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Projektów Europejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Projektów Europejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141681456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Domaniewska 39a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-672

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cpe.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cpe.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wsparcie w realizacji programów UE

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi tłumaczenia ustnego (symultanicznego
i konsekutywnego), pisemnego (wraz z tłumaczeniem przysięgłym, z uwierzytelnieniem tłumaczenia z języka obcego (niemieckiego) na język polski ..

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-701c2754-c4a3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00119413/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Zapewnienie tłumaczeń ustnych i pisemnych w ramach języka niemieckiego - umowa ramowa 2-letnia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 (PW INTERREG PL-SN) oraz od 2024 r. Pomocy Technicznej Programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cpe.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cpe.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Oferty, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 3 3) Dokumenty elektroniczne, przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu, służącym złożeniu oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oferty wraz z załącznikami przez wykonawcę, jest Platforma dostępna pod adresem
https://cpe.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne
4) W postępowaniu zamawiający wymaga przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://cpe.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Szczegółowa Instrukcja korzystania z Platformy dla wykonawcy dostępna jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem https://cpe.ezamawiajacy.pl 5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie 6) Zamawiający informuje, iż w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą Platformy:
1) pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00- 17.00); 2) pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl. 7) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
7.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 7.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
7.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 7.4. włączona obsługa JavaScript; 7.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8) Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w rozdziale IX i XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.263.7.2023.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 97560,98 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, tłumaczenia przysięgłego, a także poświadczenia tłumaczenia materiałów przekazywanych przez Zamawiającego oraz świadczenie tłumaczenia ustnego dla WS PL-SN. Tematyka tłumaczeń dotyczy zagadnień ogólnych, finansowych, gospodarczych, międzynarodowych, unijnych, prawnych i samorządowych. Specyfikacja usług
• tłumaczenia pisemne dokumentów, materiałów promocyjnych, informacyjnych – w trybie zwykłym (w terminie ustalonym z Wykonawcą) i ekspresowym (w terminie ustalonym zgodnie z definicją w punkcie I)
• tłumaczenia ustne – symultaniczne (z użyciem kabiny i bezkabinowe – z wykorzystaniem systemu tour guide) i konsekutywne
• tłumaczenia przysięgłe
• uwierzytelnienia oraz sporządzanie poświadczonego odpisu lub kopii tłumaczenia
Miejsce wykonania usług tłumaczenia ustnego:
• Polska – regiony: województwo dolnośląskie i lubuskie, Warszawa
• Niemcy – region: Wolny Kraj Związkowy Saksonia
Tłumaczenie ustne w językach:
• polski
• niemiecki
Tłumaczenie pisemne (w tym przysięgłe) w językach:
• polski
• niemiecki
W przypadku tłumaczeń pisemnych Wykonawca dokona każdorazowo korekty językowej tłumaczonego tekstu w ramach danego zlecenia.
W przypadku tłumaczeń ustnych Zamawiający przyjmuje 4-godzinny blok jako podstawową jednostkę rozliczeniową.
Przed spotkaniem Zamawiający przekaże agendę spotkania oraz określi czas jego trwania. W oddzielnych przypadkach Zamawiający może przekazać dodatkowe dokumenty, ułatwiające tłumaczom przygotowanie się do wykonania tłumaczenia.
W przypadku tłumaczeń symultanicznych kabinowych należy przyjąć cenę za usługę wykonywaną przez 2 tłumaczy, tj. usługę kompleksową.
Wykonawca każdorazowo wyznaczy do realizacji zamówienia tłumaczenia ustnego lub pisemnego, tłumaczy wskazanych w wykazie osób przekazanym Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udzielić informacji dot. nazwiska tłumacza.
W przypadku tłumaczeń przysięgłych oraz uwierzytelnienia tłumaczeń, Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia tłumaczy posiadających dodatkowo odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca będzie rzetelnie wykonywał powierzone i przyjęte przez niego zamówienia w wyznaczonym terminie i z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego względem Wykonawcy dotyczących jakości oraz zobowiązuje się do stałej dbałości o podnoszenie kompetencji osób oddelegowanych do wykonania tłumaczenia. Szczegółowe wymogi względem Wykonawcy określone są w Umowie. Doprecyzowane w zał. 3 do SWZ (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość tłumaczenia

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 10 zleceń dot. tłumaczeń symultanicznych z języka polskiego na język niemiecki i z j. niemieckiego na j. polski, które zostały odebrane bez zastrzeżeń przez zleceniodawcę wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wszystkie powyższe usługi/umowy polegające na tłumaczeniu w tematyce unijnej, międzynarodowej, finansowej, gospodarczej, prawnej, samorządowej (programy, projekty, umowy, zagadnienia finansowe itp.).
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- dwoma tłumaczami ustnymi języka niemieckiego,
- dwoma tłumaczami pisemnymi języka niemieckiego,
- jednym tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego,
którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą posiadać następujące wykształcenie i doświadczenie:
1) Tłumacze i korektorzy wykonujący tłumaczenia pisemne
Wykształcenie:
a) ukończone studia wyższe, co najmniej 3-letnie, na kierunku filologicznym języka niemieckiego (w kraju lub za granicą);
albo
b) legitymowanie się certyfikatem C1 lub równoważnym (poziom biegły) języka niemieckiego zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages);
albo
c) ukończone studia podyplomowe (w kraju lub za granicą) w zakresie tłumaczenia języka niemieckiego;
albo
d) posiadanie statusu native speakera języka niemieckiego oraz:
- ukończenie studiów wyższych, co najmniej 3-letnich, na kierunku filologicznym w zakresie języka polskiego (w kraju lub za granicą);
- albo ukończenie studiów wyższych w kraju, co najmniej 3-letnich na kierunku, na którym językiem wykładowym był język polski;
- albo legitymowanie się certyfikatem C1 lub równoważnym (poziom biegły) z języka polskiego zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages);
albo
e) posiadanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w Polsce lub języka polskiego w RFN.

Doświadczenie:
Tłumacz w swym dorobku zawodowym przetłumaczył co najmniej 1000 stron obliczeniowych (1800 znaków ze spacjami) z języka polskiego na język niemiecki;
Korektor w swym dorobku zawodowym dokonał weryfikacji co najmniej 1000 stron obliczeniowych (1800 znaków ze spacjami) przetłumaczonych z języka polskiego w języku niemieckim.

2) Tłumacze wykonujący tłumaczenia ustne
Wykształcenie:
a) ukończone studia wyższe, co najmniej 3-letnie, na kierunku filologicznym języka niemieckiego (w kraju lub za granicą);
albo
b) legitymowanie się certyfikatem C2 lub równoważnym (poziom biegły) języka niemieckiego zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages);
albo
c) ukończone studia podyplomowe (w kraju lub za granicą) w zakresie tłumaczenia języka niemieckiego;
albo
d) posiadanie statusu native speakera języka niemieckiego oraz:
- ukończenie studiów wyższych, co najmniej 3-letnich, na kierunku filologicznym w zakresie języka polskiego w kraju lub za granicą);
- albo ukończenie studiów wyższych w kraju, co najmniej 3-letnich na kierunku, na którym językiem wykładowym był język polski;
- albo legitymowanie się certyfikatem C2 lub równoważnym (poziom biegły) z języka polskiego zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages);

Doświadczenie:
Tłumacz w swym dorobku zawodowym tłumaczył ustnie co najmniej 300 godzin z języka polskiego na język niemiecki oraz 300 godzin z języka niemieckiego na język polski, w tym co najmniej 100 godzin tłumaczenia symultanicznego (wykonywanego indywidualnie lub we współpracy z innym tłumaczem).

3. Tłumacze przysięgli
Wykształcenie/uprawnienia zawodowe:
Posiadają prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w myśl ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jedn. Dz.U. 2004 r., Nr 273, poz. 2702 z późn. zm.).

Wykonawca może wskazać tę samą osobę do spełnienia warunku dysponowania tłumaczami pisemnymi, przysięgłymi i ustnymi.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie, że nie dopuści do jego realizacji osób niewymienionych w ofercie, które nie spełniają powyższych wymogów, zaś o każdym uzupełnieniu listy tłumaczy będzie informować Zamawiającego na bieżąco, przedstawiając wykaz osób potwierdzający kwalifikacje osób mających uczestniczyć w realizacji Umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale XV SWZ , Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w
zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 2do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XII pkt 7.2
SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia
z postępowania. Szczegółowo opisane w rozdziale VII i XII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Na
potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale VII punkt 1 podpunkt 4 SWZ wykonawca zobowiązany jest przedstawić 1) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 10 zleceń dot. tłumaczeń symultanicznych z języka polskiego na język niemiecki i z j. niemieckiego na j. polski, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ dla danej części zamówienia oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie);
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru określonego w załączniku nr 5a do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia warunek określony w rozdziale VII ppkt 1.4 SWZ musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca spełniający warunek wykona usługi, do realizacji których te uprawnienia są wymagane.
Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Niespełnienie warunku określonego w rozdziale VII ppkt 1.4 SWZ skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy w postępowaniu. W celu wykazania
braku podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale XV i VII pkt 2 SWZ, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: 8.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku
nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.8.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 8.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania. 14. Do oferty należy dołączyć: Wstępne oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepoleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP – w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 4 (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ. Oferta oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i
niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP muszą być złożone w oryginale. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) (......). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób prezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Doprecyzowanie w rozdziale VII, IX i XII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem § 16.
2. Działając na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany przepisów prawa w tym prawa wspólnotowego lub zmiany zakresu lub struktury Programu, które to zmiany mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy w ten sposób, że czynią wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami – zakres zmiany: zmiana polegać będzie na dostosowaniu umowy do obowiązujących przepisów prawa lub zakresu/struktury Programu;
2) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym stawki podatku VAT – zakres zmiany: w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto określone w § 8 ust. 1 pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie wartość wynagrodzenia brutto;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej, jeżeli nieujęcie zmian w umowie skutkowałoby tym, że wykonanie umowy byłoby niecelowe – zakres zmiany: zmiana polegać będzie na dostosowaniu umowy do zmian organizacyjny po stronie Zamawiającego;
4) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień – zakres zmiany: zmiana polegać będzie na wyeliminowaniu rozbieżności i jednoznacznym sprecyzowaniu zapisów umowy wywołujących wątpliwości pomiędzy Stronami;
5) wystąpienia siły wyższej.
3. Poza wskazanym ust. 2 zakresem zmian umowy, zakres zmian, w przypadku wystąpienia przesłanek opisanych w ust. 2, dotyczyć może również:
1) terminu wykonania usługi, o którym mowa w § 2 ust. 1, który może być wydłużony, jednak nie dłużej niż o 1 miesiąc; za wyjątkiem ust. 2 pkt 5, wówczas termin może być wydłużony o czas niemożliwości realizacji umowy z powodu siły wyższej nie dłużej niż o 6 miesięcy;
2) terminów cząstkowych poprzez ich wydłużenie lub skrócenie, jednak nie dłużej niż o 50% w stosunku do terminu pierwotnie określonego;
3) wynagrodzenia, które może być zwiększone jednak nie więcej niż o 10% w stosunku do całkowitego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.
4. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub w przepisie art. 455 ust. 1–4 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://cpe.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY". Szczegółowy sposób składania ofert określa rozdział XII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W ciągu 2 dni roboczych od dnia otwarcia ofert, na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, Zamawiający wyśle tekst do przetłumaczenia. Wykonane przez Wykonawcę tłumaczenie będzie podlegać ocenie w ramach kryterium „Jakość tłumaczenia”. Wykonawca zobowiązany będzie dokonać tłumaczenia tekstu wraz z korektą we wskazanej przez Zamawiającego kombinacji (z j. polskiego na j. niemiecki lub z j. niemieckiego na j. polski), a następnie przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@plsn.eu i przetargi@cpe.gov.pl w terminie 1 dnia roboczego.
Kryterium jakość:
Ocena ofert pod względem kryterium „Jakość tłumaczenia” dokonana będzie na podstawie sprawdzenia jakości tłumaczenia pisemnego zgodnie z wytycznymi i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem kryterium „Jakość tłumaczenia”, biorąc pod uwagę następujące elementy:
1) Terminologia;
2) Gramatyka;
3) Rejestr;
4) Wierność tłumaczenia.
Ad 1) Terminologia będzie oceniana pod kątem wystąpienia następujących błędów:
a) Poważne: użycie terminu o innym znaczeniu; niezastosowanie oficjalnej nazwy instytucji, funduszu lub właściwej nazwy własnej;
b) Średnie: użycie terminu o znaczeniu zbliżonym i niepełnym zamiast terminu, który jest używany w danym kontekście/przez daną organizację i nie stanowi nazwy o charakterze własnym;
c) Drobne: użycie terminu o właściwym znaczeniu zamiast innego terminu o tym samym znaczeniu, który jest używany w danym kontekście/przez daną organizację i nie stanowi nazwy o charakterze oficjalnym/własnym.
Zachęcamy potencjalnych oferentów do zapoznania się z terminologią Programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020/2021-2027 stosowanej w wersji polsko- i niemieckojęzycznej następujących, powszechnie dostępnych dokumentów:
- Program współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020/2021-2027, nr decyzji KE C(2015)4096/ KE C(2022)6703
- Podręcznik Programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020/2021-2027 (dostępny na stronie programu www.plsn.eu)
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Ad 2) Gramatyka będzie oceniana pod kątem wystąpienia następujących błędów:
a) Poważne: nieprawidłowe użycie czasu, trybu lub przypadku, błędy fleksyjne, ortografia;
b) Średnie: błędy w interpunkcji, składni;
c) Drobne: literówki [niestanowiące błędu ortograficznego], układ/formatowanie tekstu.
Ad 3) Rejestr będzie oceniany pod kątem wystąpienia następujących błędów:
a) Poważne: kalki językowe, błędne kolokacje, błędna frazeologia, niewłaściwe zastosowanie idiomów;
b) Średnie: niewłaściwy dobór rejestru (formalny, potoczny);
c) Drobne: naruszenie jednorodności stylistycznej niepowodujące niezgodności z oryginałem.
Ad 4) Wierność tłumaczenia będzie oceniana w następujący sposób:
Każdy błąd dotyczący zgodności z tłumaczeniem (np. pominięcie tekstu, zmiana znaczenia oryginału) będzie uznany za poważny.
Szczegóły w rozdz. XVII SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.