eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Wykonywanie na terenie Otwocka prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności ulic.Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonywanie na terenie Otwocka prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i
przejezdności ulic.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otwock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie na terenie Otwocka prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i
przejezdności ulic.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20e9261f-c4a2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032063/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wykonywanie na terenie Otwocka prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności ulic.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem Platformy Zamawiającego
https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji:
1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w
zakładce„Korespondencja”.
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy, ;
2.1.zgłoszenie do postępowaniawymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasto Otwock
;https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e -mail, ustanawia
hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
2.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich
wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
3.Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się
podpisywać formatem PAdES,3.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik
z podpisem.
4.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wtxt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,gml, rng, xsl, xslt,
TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5. Zamawiający określa informacje natemat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany,
widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
6.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na terenie Otwocka, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności ulic, polegających na :
1) likwidacji wybojów w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych,
2) a) równaniu ulic o nawierzchniach ziemnych z zagęszczeniem i likwidacją nadmiaru gruntu po skraju równania z
nadaniem jezdni przekroju poprzecznego daszkowego lub parabolicznego umożliwiającego powierzchniowe odprowadzenie
wody na pobocza,
b) doziarnianiu wraz z późniejszym wyrównaniem i zagęszczeniem fragmentów ulic gruntowych i nieulepszonych tłuczniem
frakcjonowanym twardym, przy średniej grubości warstwy tłucznia ok. 10 cm,
c) doziarnianiu wraz z późniejszym wyrównaniem i zagęszczeniem fragmentów ulic gruntowych i nieulepszonych kruszywem
betonowym, przy średniej grubości warstwy ok. 10 cm
3) remoncie cząstkowym chodników, parkingów, jezdni oraz innych elementów ulic
B) Opis przedmiotu zamówienia dla robót o których mowa w pkt. 3.1.1):
Zamawiający wymaga, aby podczas wykonywania prac Wykonawca stosował masę asfaltową na gorąco. W zakres prac
podczas likwidacji wybojów w jezdniach o nawierzchniach bitumicznych wchodzi: wycięcie uszkodzonych fragmentów
nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, wywóz rumoszu, posmarowanie naprawianego miejsca ogrzanym asfaltem,
wypełnienie wyboju lub zagłębienia masą asfaltową z recyklera wraz z zagęszczeniem, uszczelnienie połączenia np.
poprzez, posypanie piaskiem.
Za wykonane prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe stanowiące iloczyn ilości wbudowanej masy
asfaltowej na gorąco i zaoferowanej stawki za wbudowanie 1 tony masy.
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obejmuje wszystkie koszty robocizny, materiałów i sprzętu, niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty oznakowania terenu robót.
Termin przystąpienia do zleconych prac – w ciągu 2 dni roboczych lub 3 dni roboczych, a wybojów zagrażających
bezpieczeństwu ruchu drogowego – nie później niż w ciągu 6 godzin, od czasu powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego.
Z chwilą powzięcia wiadomości o wyboju zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii.
C) Opis przedmiotu zamówienia dla robót o których mowa w pkt. 3.1.2):
Doziarnianie, o którym mowa w pkt. 3.1.2)b) i c) następować będzie każdorazowo w miejscach i ilościach uzgodnionych z
Zamawiającym. Doziarniane będą zarówno fragmenty ulic gruntowych, tłuczniowych jak i miejsca doziarniane w latach
ubiegłych. Wykonane prace rozliczane będą na podstawie ilości wbudowanego materiału. Zamawiający wymaga, aby
podczas doziarniania Wykonawca stosował tłuczeń lub kliniec frakcjonowany twardy o uziarnieniu 4 – 31,5 mm (bez miału i
frakcji pylastej). Zamawiający wymaga aby podczas doziarniania Wykonawca stosował kruszywo betonowe o frakcji 31,5 -
63 mm lub w uzgodnieniu z Zamawiającym o frakcji 0 – 63 mm. Średnia grubość warstwy kruszywa wynosić będzie ok. 10
cm, przy możliwości zmniejszenia jej lub zwiększenia zależnie od potrzeb Zamawiającego.
Za wykonane prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe stanowiące iloczyn powierzchni wyrównanych
lub ilości ton wbudowanego tłucznia bądź kruszywa betonowego oraz odpowiednich stawek jednostkowych zaoferowanych
przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obejmuje wszystkie koszty robocizny, materiałów i sprzętu niezbędnych do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Termin przystąpienia do zleconych prac – w ciągu 5 dni roboczych a w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu
drogowego nie później niż w ciągu 6 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
D) Opis przedmiotu zamówienia dla robót o których mowa w pkt. 4.1.3):
Rozliczenie wykonanych prac następować będzie w oparciu o katalogi KSNR lub KNR uwzględniając jedynie te pozycje,
których prace bezpośrednio dotyczą, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach, na podstawie rzeczywistych
nakładów poniesionych przez Wykonawcę.
Przy rozliczeniu, o którym mowa powyżej przyjmuje się wskaźniki (Rg, Kp, Z) podane przez Wykonawcę w ofercie
przetargowej oraz ceny materiałów (łącznie z kosztami zakupu) i ceny sprzętu nie wyższe niż średnie ceny opublikowane w
aktualnym w dniu kosztorysowania wydaniu np. Sekocenbud.
Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy stosować materiały spełniające odpowiednie normy i przepisy. Termin
przystąpienia do zleconych prac: w ciągu 5 dni roboczych a w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego
nie później niż w ciągu 6 godzin od powiadomienia E) Opis przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do
niniejszego pisma (plik o nazwie: Dokumentacja).
F) Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na
podstawie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 o wartości netto: do kwoty 385 500,00 zł., w zakresie polegającym
na powtórzeniu podobnych rodzajowo prac zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w tym pozostających w zgodności z podstawowym zamierzeniem budowlanym oraz związanym bezpośrednio przez identyfikację zamówienia z realizacją podstawowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin likwidacji wybojów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają następujące warunki w postępowaniu:
1) nie podlegają wykluczeniu - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres trwania okoliczności określonych w/w art. 7 ust
1.
2) którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje/będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
na stanowisku kierownika robót, posiadającą ważne uprawnienia budowlane
do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub budowlanej.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co
najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie cząstkowym ulic o nawierzchni bitumicznej oraz równaniu i
doziarnianiu kruszywem ulic gruntowych o wartości minimum 300 000,00 zł. brutto., zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie
postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,
2) wystąpienia zmiany terminu zakończenia robót w związku z:
a) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności,
b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych,
c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeku cywilnego,
d) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
3) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami których Zamawiający działając z należytą starannością
nie mógł przewidzieć i wartość zamówienia nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://otwock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.