eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż
i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473207482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 135

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-434

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 635-00-28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adm@lodz.wsa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.wsa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sądownictwo administracyjne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż
i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77e8e42f-c4a6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141709

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00138907/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/741378

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/741378

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
2. w celu złożenia oferty Wykonawca może założyć konto na Platformie Zakupowej.
Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Rejestracja nie jest wymagana.
W celu złożenia oferty Wykonawca jest zobowiązany do podania swoich danych (nazwa, NIP, adres e-mail, nr telefonu),
3. przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania,
4. korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne,
5. za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/transakcja/741378

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135
tel. 42 635-00-00
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
w Łodzi jest Pani Monika Malak-Olczak, tel. 42 635-00-08, adres e-mail: iod@lodz.wsa.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 pod numerem Adm.VI.223.2.2023.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 j.t), dalej „ustawa Pzp”,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskie,
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm.VI.223.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż
i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 135.
2. Zamawiający informuje, że aktualnie posiada zawartą umowę kompleksową na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, która obowiązuje do dnia
30 czerwca 2023 roku.
3. Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.j.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623 t.j.), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.2022.2505 t.j.).
4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.j.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
5. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie trwania umowy tj.
w okresie 12 miesięcy zostało określone na podstawie zużycia energii elektrycznej
w okresie od listopada 2021 r. do października 2022 r. i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert. W żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie
w stosunku do Zamawiającego z tytułu pobrania mniejszej albo większej ilości energii w stosunku do wielkości jaką podano w formularzu ofertowym. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobraną ilości energii. Oznacza to, że maksymalna szacunkowa ilość energii może ulec zmniejszeniu, bądź zwiększeniu co może wpłynąć na ostateczną wartość całej Umowy.
6. Wskazane stawki kosztów, składników, opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej służą porównaniu ofert, natomiast rzeczywiste rozliczenia w powyższym zakresie będą prowadzone na podstawie zastosowanych cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD.
7. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia umowy,
kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są
obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla budynku Zamawiającego.
8. Zamawiający jest odbiorcą końcowym.
9. Wykonawca zapewni bilansowanie handlowe Zamawiającego w zakresie dostawy energii elektrycznej (Wykonawca będzie jedynym podmiotem dostarczającym energię elektryczną Zamawiającemu do PPE).
10. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy pod warunkiem że będzie uwzględniał wszystkie istotne dla stron postanowienia umowne określone przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ.
11. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu – budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 135:

Przyłącze I
Moc przyłączeniowa -118 kW
Grupa przyłączeniowa - IV
Moc umowna - 118 kW
Grupa taryfowa - C21
Miejsce dostarczania energii – zaciski prądowe z złączu kablowym przy ul. Piotrkowskiej 135
w kierunku instalacji odbiorcy
Licznik (numer 02582006, rok legalizacji 2023)
Napięcie znamionowe 0,4 kV
tg φ 0,4
Czas trwania dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2023 r.
Przyłącze II
Moc przyłączeniowa -18 kW
Grupa przyłączeniowa - V
Moc umowna - 18 kW
Grupa taryfowa – C11
Miejsce dostarczania energii – zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych
w złączu, w kierunku instalacji odbiorców
Licznik (numer 56300888, rok legalizacji 2020)
Napięcie znamionowe 0,4 kV
tg φ 0,4
Czas trwania dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2023 r.
Przyłącze III
Moc przyłączeniowa -15 kW
Grupa przyłączeniowa - V
Moc umowna - 15 kW
Grupa taryfowa – C11
Miejsce dostarczania energii – zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych
w złączu, w kierunku instalacji odbiorców
Licznik (numer 82661767, rok legalizacji 2022)
Napięcie znamionowe 0,4 kV
tg φ 0,4
Czas trwania dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2023 r.
Przyłącze IV
Moc przyłączeniowa -100 kW
Grupa przyłączeniowa - IV
Moc umowna - 100 kW
Grupa taryfowa – C21
Miejsce dostarczania energii – zaciski odpływowe bezpieczników WLZ, w złączu kablowym przy ul. Piotrkowskiej 135,
Licznik (numer 03509541, rok legalizacji 2016)
Napięcie znamionowe 0,4 kV
tg φ 0,4
Czas trwania dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2023 r.

Moc przyłączeniowa obiektu (Przyłącze I, II, III, IV) – 251 kW
Pobór energii elektrycznej ustala się na podstawie faktycznego zużycia energii w okresie 12 miesięcy tj. 233.150 kWh

w tym:
- zużycie energii w taryfie C21 – 216.900 kWh
- zużycie energii w taryfie C11 – 16.250 kWh

Zamawiający zaznacza, że ww. zużycie energii jest szacunkowe i może ulec zmianie.
Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będzie faktyczne zużycie energii elektrycznej w kWh.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
1.2.1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
1.2.2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)
lub
oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej
(w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) - załącznik nr 3.
Brak ww. dokumentów zostanie ocenione jako niespełnianie warunku, co skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden w Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który zrealizuje dostawy, do których realizacji wyżej wskazana koncesja jest wymagana.
1.3. zdolności dotyczącej sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1.3. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)
lub
Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) - załącznik nr 3.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. formularz ofertowy,
2. pełnomocnictwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo
w oryginale, podpisane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Części X, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty Wykonawcy) Wykonawcy składający wspólną ofertę mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
5.1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
5.2. określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
5.3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane
w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a mianowicie:
1.1. aktualizacji danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
1.2. zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE,
1.3. zmiany cen i opłat z tytułu dystrybucji energii w poszczególnych taryfach zatwierdzane przez Prezesa URE,
1.4. zmiany przez Zamawiającego mocy umownej i grupy taryfowej.
2. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia, o której mowa
w art. 439 ust 1 ustawy Pzp, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów realizacji zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniającej do zmiany wynagrodzenia, strona, która żąda zmiany wystąpi do drugiej strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
z powołaniem się na podstawę prawną uzasadniającą tę zmianę. W przypadku ustalenia podstawy zmiany, nowe wynagrodzenie zacznie obowiązywać od początku miesiąca następującego po miesiącu w którym strona wystąpiła z uzasadnionym i zaakceptowanym przez drugą stronę wnioskiem o zmianę. Akceptacja wniosku o zmianę powinna nastąpić
w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, zawierającego uzasadnienie
i informacje niezbędne do ustalenia zasadności zmiany.
4. Wzrost cen materiałów lub kosztów będzie ustalony w oparciu o kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS – za poprzedni kwartał w którym zawarta była umowa, w stosunku do kwartału, w którym złożony została wniosek o zmianę.
5. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen materiałów
i kosztów po waloryzacji zmiany wysokości wynagrodzenia. Strony dopuszczają zmianę, jeżeli zmiana - wzrost cen materiałów lub kosztów określony przez porównanie wskaźników opisanych w ust. 4 przekroczy 15 % w stosunku do cen materiałów lub kosztów z chwili zawarcia umowy.
6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć w całym okresie trwania umowy 10% szacowanego wynagrodzenia umownego brutto .
7. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa powyżej dopuszczalna jest tylko raz w trakcie trwania umowy i nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
8. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za dostawy wykonane przed datą złożenia wniosku.
9. Waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za dostawy pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową tego wskaźnika
z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej.
10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, zgodnie z treścią art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.
11. Zmiany określone w ust. 1 pkt 1.2 -1.3 nie wymagają zawarcia aneksu. W pozostałych przypadkach określonych w ust. 1 zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie pod rygorem nieważności aneksu do umowy w formie pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/741378

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.