eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › ROPS.DO.3321.3.2023 - Specjalistyczne konsultacje medyczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiegoOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ROPS.DO.3321.3.2023 - Specjalistyczne konsultacje medyczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276761699

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Modelarska 10

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-142

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 730 68 72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rops-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROPS.DO.3321.3.2023 - Specjalistyczne konsultacje medyczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-396258b6-a3c3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023767/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Specjalistyczne konsultacje medyczne dla dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-396258b6-a3c3-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-396258b6-a3c3-11ed-9236-36fed59ea7dd
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „przeglądaj postępowania/konkursy”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje na ten temat
zamieszczono w rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczono najważniejsze kwestie: W postępowaniu
o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie. Szczegółowe informacje techniczne na temat komunikacji w postępowaniu dostępne są na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum Pomocy” w instrukcji: Komunikacja w postępowaniu. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej
(cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem
składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”) na Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z
wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby,
podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do
przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z
wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie
wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do
korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w
postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10,
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Ośrodki Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142 to: e-mail: iod@rops-katowice.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, bankom, podmiotom zajmującym się archiwizacją, wykonawcom usług związanych z obsługą kadrowo-płacową
a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, a po jego rozliczeniu przez okres wynikający z przepisów archiwalnych,
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h) posiada Pani/Pan:
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
i) nie przysługuje Pani/Panu:
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROPS.DO.3321.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 82009,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja endokrynologicznych konsultacji medycznych przez lekarza endokrynologa uprawnionego do sporządzenia i udzielenia konsultacji ww. zakresie. Zamawiający przewiduje realizację usługi dla 19 dzieci x 2 godziny (1 godzina rozumiana jako 45 minut faktycznej pracy z dzieckiem) na każde dziecko, maksymalnie 38 godzin. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem działania jest realizacja endokrynologicznych konsultacji medycznych dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego. Każda diagnoza będzie skutkowała wydaniem przez specjalistę pisemnej opinii dla dziecka (w 2 egzemplarzach) oraz wskazaniem dalszego niezbędnego wsparcia/zaleceń terapeutycznych/
medycznych, które powinno zostać udzielone dziecku. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach i godzinach uzgodnionych indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a pracownikiem biura projektu. Usługa będzie świadczona w salach zapewnionych przez Zamawiającego:
1.26 godzin -13 dzieci x 2 godziny konsultacji prowadzonej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu, przy czym miejscem realizacji będzie: Laryszów, ul. Wolności 67 A lub w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1 i nr 2 w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 25 i 25b.
2.12 godzin – 6 dzieci x 2 godziny konsultacji prowadzonej w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Dom Życia” w Częstochowie przy ul. Św. Kazimierza 1.

4.2.5.) Wartość części: 18525 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85121291-9 - Usługi pediatryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena oferty - 60,00 pkt.
b) Praktyka zawodowa, której zakres obejmuje leczenie, konsultacje i diagnozę dzieci - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Praktyka zawodowa, której zakres obejmuje leczenie, konsultacje i diagnozę dzieci

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja neurologicznych konsultacji medycznych przez lekarza neurologa uprawnionego do sporządzenia i udzielenia konsultacji ww. zakresie. Zamawiający przewiduje realizację usługi dla 44 dzieci x 2 godziny (1 godzina rozumiana jako 45 minut faktycznej pracy z dzieckiem) na każde dziecko, maksymalnie 88 godzin. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem działania jest realizacja neurologicznych konsultacji medycznych dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego. Każda diagnoza będzie skutkowała wydaniem przez specjalistę pisemnej opinii dla dziecka (w 2 egzemplarzach) oraz wskazaniem dalszego niezbędnego wsparcia/zaleceń terapeutycznych/ medycznych, które powinno zostać udzielone dziecku. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach i godzinach uzgodnionych indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a pracownikiem biura projektu Usługa będzie świadczona w salach zapewnionych przez Zamawiającego:
1. 50 godzin – 25 dzieci x 2 godziny konsultacji prowadzonej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu, przy czym miejscem realizacji będzie: Laryszów, ul. Wolności 67 A lub w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1 i nr 2 w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 25 i 25b.
2. 8 godzin – 4 dzieci x 2 godziny konsultacji prowadzonej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej przy ul. Kolonia 17.
3. 30 godzin – 15 dzieci x 2 godziny konsultacji prowadzonej w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Dom Życia” w Częstochowie przy ul. Św. Kazimierza 1.

4.2.5.) Wartość części: 37644 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85121291-9 - Usługi pediatryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena oferty - 60,00 pkt.
b) Praktyka zawodowa, której zakres obejmuje leczenie, konsultacje i diagnozę dzieci - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Praktyka zawodowa, której zakres obejmuje leczenie, konsultacje i diagnozę dzieci

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja psychiatrycznych konsultacji medycznych przez lekarza psychiatrę dziecięcego uprawnionego do sporządzenia i udzielenia konsultacji ww. zakresie. Zamawiający przewiduje realizację usługi dla 19 dzieci x 4 godziny ( 1 godzina rozumiana jako 45 minut faktycznej pracy z dzieckiem) na każde dziecko, maksymalnie 76 godzin. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem działania jest realizacja psychiatrycznych konsultacji medycznych dla dzieci przebywających w wojewódzkiej, instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego. Każda diagnoza będzie skutkowała wydaniem przez specjalistę pisemnej opinii dla dziecka (w 2 egzemplarzach) oraz wskazaniem dalszego niezbędnego wsparcia/zaleceń medycznych/terapeutycznych, które powinno zostać udzielone dziecku. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach i godzinach uzgodnionych indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a pracownikiem biura projektu Usługa będzie świadczona w salach zapewnionych przez Zamawiającego:
1. 40 godzin –– 10 dzieci x 4 godziny konsultacji prowadzonej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1 i nr 2 w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 25 i 25b.
2. 36 godzin – 9 dzieci x 4 godziny konsultacji prowadzonej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej przy ul. Kolonia 17.

4.2.5.) Wartość części: 25840 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85121291-9 - Usługi pediatryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena oferty - 60,00 pkt.
b) Praktyka zawodowa, której zakres obejmuje leczenie, konsultacje i diagnozę dzieci - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Praktyka zawodowa, której zakres obejmuje leczenie, konsultacje i diagnozę dzieci

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący w czasie realizacji zamówienia co najmniej jednym specjalistą - lekarzem psychiatrą, spełniającym łącznie minimalne warunki, to jest:
 wykształcenie wyższe medyczne;
 ukończenie specjalizacji lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dziecięcej,
 aktualne prawo do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1731 ze zm.);
 Co najmniej trzyletni staż pracy, w tym dwuletnią praktykę zawodową, której zakres działania obejmuje leczenie, konsultacje i diagnozę dzieci,
 Dane Wykonawcy usługi nie mogą być zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (art. 21 ust 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o

przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępstw na tle seksualnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 31 ze zm).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- w celu wykazania spełniania warunku wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz Oświadczenie, o braku figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym Wykonawcy/ów i osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 21 pkt.5 rozdz. XXI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 21 pkt. 2 rozdziału XXI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ust. 21 pkt.3. rozdziału XXI SWZ) również składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 7 do SWZ).
Dopuszcza się uczestnictwo któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyłącznie w jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie oparte będzie na zasadach solidarności wierzycieli, co oznacza że Zamawiający uprawniony będzie do spełnienia swojego świadczenia na rzecz jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się ze skutkiem wygaśnięcia długu w stosunku do pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie (solidarność wierzycieli w rozumieniu przepisu art. 367 kodeksu cywilnego).
Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ tj.:
a. Zaistnienia omyłki pisarskiej,
b. Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy
w dostawie energii elektrycznej, zagrożenia epidemiologiczne i inne zdarzenia) mającej wpływ na realizację umowy,
c. Wystąpienia innych zdarzeń mających wpływ na realizację umowy, w szczególności takich, które powstały niezależnie od działań samych stron, bądź których strony nie były w stanie przewidzieć,
d. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności dopuszczalna jest zmiana osoby dokonującej specjalistycznej konsultacji medycznej, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, z podaniem przyczyny tejże zmiany i uzyskaniu akceptacji dla osoby wskazanej na zastępcę. Zaproponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ (na spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Ponadto zaproponowana osoba musi uzyskać taką samą liczbę punktów w kryterium „Praktyka zawodowa, której zakres obejmuje leczenie, konsultacje i diagnozę dzieci” co osoba zmieniana. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Zamawiającemu Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
e. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
f. Zmiany stawki podatku powstałej w odniesieniu do stawki ofertowej, niezależnie od przyczyny takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem niezmienności wysokości dotychczasowego wynagrodzenia,
g. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i /lub Zarządzającej,
h. Zmiany oświadczeń Wykonawcy i sposobu płatności za realizację usługi związaną
z zastosowaniem systemu podzielonej płatności (split payment).
i. Terminu realizacji umowy w tym należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-396258b6-a3c3-11ed-9236-36fed59ea7dd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.