eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiszkowo › Wykonanie placów zabaw w Rybnie Wielkim i Turostowie, gmina KiszkowoOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie placów zabaw w Rybnie Wielkim i Turostowie, gmina Kiszkowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KISZKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259502

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Kiszkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-280

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@kiszkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiszkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Kiszkowo na podstawie pełnomocnictwa Biblioteki Publicznej w Kiszkowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7842429701

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Szkolna

1.11.4.) Miejscowość: Kiszkowo

1.11.5.) Kod pocztowy: 62-280

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: ug@kiszkowo.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.kiszkowo.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie placów zabaw w Rybnie Wielkim i Turostowie, gmina Kiszkowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6adaf7e4-c4c5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

12. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu: Program Operacyjny „Rybactwo i morze” – tytuł operacji: „Propagowanie dobrostanu społecznego poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Rybno Wielkie i Turostowo”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6adaf7e4-c4c5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty związane z postępowaniem będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. Platformie e-Zamówienia -
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz na stronie Zamawiającego: https://kiszkowo.pl/ i https://kiszkowo.bip.net.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ESP ePUAP: http://epuap.gov.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
11. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia5 wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@kiszkowo.pl
(nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kiszkowo jest XL IT Konsultacje, Projekty, Szkolenia Renata Podlewska, iod@kiszkowo.pl *
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Wykonania placów zabaw w Rybnie Wielkim i Turostowie, gmina Kiszkowo od-biorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Cześć I Zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje montaż urządzeń placu zabaw na wyznaczonym miejscu, tj. obszarze posiadającym bezpieczną nawierzchnię z piasku o gr. ok. 30 cm. Urządzenia winny być zamontowane z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury i zachowaniem związanej z nią parametrów dotyczącej strefy bezpieczeństwa oraz z zachowaniem parametrów dotyczącej strefy bezpieczeństwa nowo zamontowanych urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Lokalizacja inwestycji w miejscowości Rybno Wielkie na działce nr 88/2, obręb Rybno Wielkie stanowiącej własność Gminy Kiszkowo.
Wyposażenie:
1) zestaw zabawowy składający się minimum z następujących elementów:
 ślizg spiralny (ślimakowy) h=1,5 m,
 ślizg płaski h=1,5 m, ze stali nierdzewnej lub z rdzeniem ze stali nierdzewnej
 2 wieże – minimalne wymiary podestów 1,0 m x 1,0 m,
 przejście rurowe (tubowe) min dł. 1,0 m,
 ścianę wspinaczkową o wym. min. szer. 1,0 m, wys. 1,5 m,
 pomost z belką ruchomą lub pomost linowy lub trap – min. dł. 1,8 m,
 schody na wieżę ze ślizgiem spiralnym,
 wejście na drugą wieżę np. drabinka, trap skośny, profilia strażacka
 boki, daszki z płyty HDPE
2) huśtawka wahadłowa trzyosobowa (wahadłowa potrójna) z bocianim gniazdem, siedziskiem koszykowym pełnym i siedziskiem płaskim
3) huśtawka wagowa (ważka) – min. długość 3,0 m
4) karuzela klasyczna (tarczowa, kołowa) - z dwoma półokrągłymi siedziskami i oparciami, podest z blachy stalowej ryflowanej
5) bujaki sprężynowe (urządzenie kołyszące na sprężynie, bujak na sprężynie) – 3 szt.
w tym 1 szt. typu koniczynka - z 4 siedziskami w kształcie koniczynki
6) zjazd linowy (kolejka linowa) - min. dł. urządzenia 27 m, min. długość liny między poprzeczkami 25,0 m
7) linarium (przeplotnia 3D) - min. wysokość urządzenia 3,0 m
8) zestaw sprawnościowy wyposażony minimum w:
 belkę ruchomą - dł. min. 2,0 m,
 kółka wiszące - min. 5 szt.
 liny do przechodzenia (górna i dolna) - dł. min. 2,0 m,
 opony do przechodzenia zagłębione częściowo w podłożu - min. 4 szt.
 3 podesty o wymiarach 1,0 m x 1,0 m
 pomost drabinka pozioma - min. dł. 2,0 m
 pomost linowy - min. dł. 2,0 m
 pomost z wiszących opon – min. 4 szt.
 równoważnię poziomą łamaną – min. dł. 4,0 m
Całkowita minimalna długość zestawu – 22,0 m
Urządzenie muszą posiadać elementy konstrukcyjne z profili stalowych min. 80 mm x 80 mm lub rur min. Ø 80 mm, cynkowanych, malowanych proszkowo lub ze stali nie-rdzewnej, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, płyty HDPE, dopuszcza się pod-łogi na podestach ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej zabezpieczonej ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych min. w klasie III.
Wszystkie urządzenia lub ich elementy składowe muszą posiadać aktualne certyfikaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja dodatkowa jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

B. Cześć II Zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje montaż urządzeń placu zabaw na wyznaczonym miejscu, tj. obszarze posiadającym bezpieczną nawierzchnię z piasku o gr. ok. 30 cm. Urządzenia winny być zamontowane z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury i zachowaniem związanej z nią parametrów dotyczącej strefy bezpieczeństwa oraz z zachowaniem parametrów dotyczącej strefy bezpieczeństwa nowo zamontowanych urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Lokalizacja inwestycji w miejscowości Turostowo na działce nr 108/27, obręb Turostowo stanowiącej własność Gminy Kiszkowo.
Wyposażenie:
1) zestaw zabawowy składający się minimum z następujących elementów:
 ślizg spiralny (ślimakowy) h=1,5 m,
 ślizg płaski h=1,5 m, ze stali nierdzewnej lub z rdzeniem ze stali nierdzewnej
 2 wieże – minimalne wymiary podestów 1,0 m x 1,0 m,
 przejście rurowe (tubowe) min dł. 1,0 m,
 ścianę wspinaczkową o wym. min. szer. 1,0 m, wys. 1,5 m,
 pomost z belką ruchomą lub pomost linowy lub trap – min. dł. 1,8 m,
 schody na wieżę ze ślizgiem spiralnym,
 wejście na drugą wieżę np. drabinka, trap skośny, profilia strażacka
 boki, daszki z płyty HDPE
2) huśtawka wahadłowa trzyosobowa (wahadłowa potrójna) z bocianim gniazdem, siedziskiem koszykowym pełnym i siedziskiem płaskim
3) huśtawka wagowa (ważka) – min. długość 3,0 m
4) karuzela klasyczna (tarczowa, kołowa) - z dwoma półokrągłymi siedziskami i oparciami, podest z blachy stalowej ryflowanej
5) bujaki sprężynowe (urządzenie kołyszące na sprężynie, bujak na sprężynie) – 3 szt.
w tym 1 szt. typu koniczynka - z 4 siedziskami w kształcie koniczynki
6) zjazd linowy (kolejka linowa) - min. dł. urządzenia 27 m, min. długość liny między poprzeczkami 25,0 m
7) linarium (przeplotnia 3D) - min. wysokość urządzenia 3,0 m
8) zestaw sprawnościowy wyposażony minimum w:
 belkę ruchomą - dł. min. 2,0 m,
 kółka wiszące - min. 5 szt.
 liny do przechodzenia (górna i dolna) - dł. min. 2,0 m,
 opony do przechodzenia zagłębione częściowo w podłożu - min. 4 szt.
 3 podesty o wymiarach 1,0 m x 1,0 m
 pomost drabinka pozioma - min. dł. 2,0 m
 pomost linowy - min. dł. 2,0 m
 pomost z wiszących opon – min. 4 szt.
 równoważnię poziomą łamaną – min. dł. 4,0 m
Całkowita minimalna długość zestawu – 22,0 m
Urządzenie muszą posiadać elementy konstrukcyjne z profili stalowych min. 80 mm x 80 mm lub rur min. Ø 80 mm, cynkowanych, malowanych proszkowo lub ze stali nie-rdzewnej, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, płyty HDPE, dopuszcza się pod-łogi na podestach ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej zabezpieczonej ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych min. w klasie III.
Wszystkie urządzenia lub ich elementy składowe muszą posiadać aktualne certyfikaty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja dodatkowa jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu:
a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
d) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca:
1) dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia:
- co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, bez kryterium posiadania minimum doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy,
Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.: 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2020, poz. 220).
Zamawiający nie dopuszcza połączenia wyżej wskazanych funkcji przez jedną osobę nawet w sytuacji gdy spełnia powyższe warunki.
Ocenę spełniania warunków dokona Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia/wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami
2) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum 50 000,00 zł brutto polegającą na budowie placu zabaw wraz z infrastrukturą rekreacyjną.
Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i złożonych na wezwanie dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ na wezwanie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp,– załącznik nr 4 do SWZ
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) wykaz robót budowlanych - załącznik nr 7 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości minimum 50 000,00 zł brutto polegającą na budowie placu zabaw wraz z infrastrukturą rekreacyjną wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
f) wykaz osób - załącznik nr 6 do SWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
- co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykonawca może wykazać, że dysponuje tymi samymi osobami dla poszczególnych części zamówienia.
g) dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
h) certyfikaty urządzeń lub elementów składowych urządzeń
i) karty techniczne produktów z danymi technicznymi

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

h) certyfikaty urządzeń lub elementów składowych urządzeń
i) karty techniczne produktów z danymi technicznymi

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Cześć I: 1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście zł 00/100)
Część II: 1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście zł 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 05.04.2023 r. do godz. 09:00 pod rygorem odrzucenia oferty. Przez wniesienie na rachunek bankowy zamawiającego rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
3.1 Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.
3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3.3 Gwarancjach bankowych.
3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych.
3.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Gniezno O/Kiszkowo Nr 48 9065 0006 0050 0500 0273 0025 z dopiskiem: Wadium: Wykonania placów zabaw w Rybnie Wielkim i Turostowie, gmina Kiszkowo CZEŚĆ I i/lub CZEŚĆ II zamówienia
4 Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
5 W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania oferta lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zmawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje dotyczące zakresu, rodzaju zmiany oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w § 16 umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.