eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › KURS GASTRONOMICZNYOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KURS GASTRONOMICZNY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910933109

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kapitulna 24

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wloclawek.praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pupwloclawek.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KURS GASTRONOMICZNY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6de3700-c4c0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018842/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Kurs gastronomiczny (Pomoc kuchenna, Kelner-barman)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c6de3700-c4c0-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c6de3700-c4c0-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niniejsze informacje dostępne są w CZĘŚĆ VII Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), dalej jako „RODO”, Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku z siedzibą we Włocławku przy ul. Kapitulnej 24, 87-800 Włocławek, tel. kontaktowy 542340089, e-mail: towl@praca.gov.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 542340089 wew. 30, e-mail: iodwloclawek@wloclawek.praca.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa regulujące sposób tego udostępniania.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie umotywowanego wniosku z poprawną podstawą prawną lub które zawarły z administratorem danych umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z regulaminów, wytycznych, umów projektowych EFS związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10. Pani/Pan i osoby których dane Pani/Pan przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11. Pani/Pan i osoby których dane Pani/Pan przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana jak i osób których Pani/Pan przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KO-2522-11/JK/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 700896,67 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 46000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie dotyczy realizacji szkolenia zgodnie ze standardami kwalifikacji zawodowych, o których mowa w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.
2. Zamówienie dotyczy stanowiska spokrewnionego z zawodem wymienionym w „Barometrze zawodów 2022” wśród zawodów deficytowych, pod pozycją: „Kucharze”.
3. Punktem odniesienia do ustalenia tematyki szkolenia był zakres zadań na stanowisku kucharza określony w Krajowym Standardzie Kwalifikacji Zawodowych (KSKZ).
4. Zagadnienia - zadania zawodowe kucharza, które są istotne na stanowisku pomocy kuchennej i muszą się znaleźć w Programie szkolenia:
Z-1. Dobieranie surowców i półproduktów do produkcji w małej gastronomii.
Z-2. Obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w małej gastronomii.
Z-3. Przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów w małej gastronomii.
Z-4. Przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki w małej gastronomii.
Z-8. Porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw w małej gastronomii.
Z-9. Organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy w małej gastronomii zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Z-10. Przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w małej gastronomii.
5. Program szkolenia musi uwzględniać ponadto:
• organizacja miejsca pracy, zasady higieny i przepisy BHP, środki zapobiegawcze przeciwko obecności szkodników, utrzymywanie miejsca pracy w czystości,
• obsługa urządzeń i maszyn stosowanych podczas pracy kucharskiej (zmechanizowane urządzenia gastronomiczne jak krajalnice, roboty kuchenne z napędem elektrycznym),
• pomoc przy sporządzaniu potraw, przekąsek na zimno i na ciepło, odmierzaniu składników, przy użyciu wagi i innych narzędzi, nakładaniu dań, kontrolowaniu zapasów, obieraniu, myciu i rozdrabnianiu żywności,
• zasady podawania i serwowania potraw i napojów,
• praktyczne wykonywanie czynności zawodowych,
• moduł: kelner-barman, barista.
Program szkolenia musi również obejmować Warsztaty edukacji społecznej (20 godzin zegarowych). Wprowadzenie tego typu zajęć do opisywanego szkolenia uzasadnione jest wynikami badań pracodawców pod nazwą „Potencjał zatrudnieniowy przedsiębiorstw we Włocławku oraz powiecie włocławskim” (raport z badań jest dostępny w PUP we Włocławku. Celem warsztatów z edukacji społecznej jest uzyskanie przez uczestników kompetencji psychospołecznych, oczekiwanych przez pracodawców, w tym rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Wymagane zagadnienia na warsztatach:
 zasady budowania prawidłowych relacji międzyludzkich i współpracy w zespole,
 komunikatywność w miejscu pracy oraz podczas rozmów kwalifikacyjnych w poszukiwaniu pracy,
 znaczenie i zasady planowania własnych działań na co dzień, ze szczególnym uwzględnieniem planowania, organizowania i realizowania zadań w miejscu pracy.

6. Liczba uczestników: 1 grupa licząca od 8 do 10 osób.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na zajęciach praktycznych podzielił uczestników szkolenia na 2 podgrupy każda licząca po 4-5 osób, w zależności od ilości skierowanych na szkolenie osób.
8. Szkoleniem będą objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które zostaną skierowane na szkolenie przez Urząd, po przeprowadzeniu naboru, kwalifikacji i badań lekarskich.
9. Szkolenie może zostać sfinansowane z różnych środków finansowych, w tym z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował przyjętymi kryteriami oceny ofert
2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska po zsumowaniu najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców tej samej, końcowej liczby punktów, zostanie wybrany Wykonawca z najwyższą ilością punktów uzyskaną w kryterium pierwszym, czyli za cenę.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry dydaktycznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowe, o ile to wynika to z odrębnych przepisów,
2) zdolności technicznej i zawodowej.
2. Za spełniającego warunek określony w pkt 1.1) Zamawiający uzna Wykonawcę, który posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 poz. 690 z późn. zm.).
3. Za spełniającego warunek określony w pkt 1.2) Zamawiający uzna Wykonawcę, który:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę szkolenia z zakresu przygotowywania i podawania posiłków oraz przygotowywania i podawania napojów.
2) będzie dysponować podczas realizacji zamówienia:
a) salą dydaktyczną, przystosowaną do realizacji zajęć teoretycznych, odpowiadającą m.in. przepisom BHP i P. Poż., dostosowaną do ilości osób szkolonych z odpowiednią liczbą miejsc i stolików, sprawnym: oświetleniem, klimatyzacją oraz wentylacją
b) co najmniej jednym lokalem gastronomicznym, wyposażonym w kuchnię oraz bar, przystosowanym do realizacji zajęć praktycznych, odpowiadającym m.in. przepisom BHP i P. Poż., dostosowanym do ilości osób szkolonych, wyposażonym w profesjonalne urządzenia i narzędzia stosowane typowo w gastronomii oraz przy pracy kucharza, kelnera, barmana, baristy.

Lokal gastronomiczny oraz wyposażenie musi umożliwić każdemu uczestnikowi szkolenia wykonywanie czynności określonych Programem szkolenia.

c) osobą/osobami posiadającymi wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, adekwatne do prowadzonych zajęć, w tym:
- posiadającą/-ymi co najmniej wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharza doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonego co najmniej jednego szkolenia z zakresu gastronomii,
- posiadającą/-ymi wykształcenie co najmniej średnie oraz doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonego co najmniej jednego szkolenia z zakresu podawania posiłków oraz napojów,
- posiadając/-ymi wykształcenie co najmniej średnie oraz doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonego co najmniej jednego szkolenia z zakresu obsługi baru,
- z Warsztatów edukacji społecznej, posiadającą/-ymi wykształcenie wyższe w zakresie psychologii lub socjologii oraz doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonego co najmniej jednego szkolenia z zakresu edukacji społecznej.
- do przeprowadzenia egzaminu.

Z zastrzeżeniem, że ostateczna liczba osób wykonujących zamówienie musi być taka, by zapewnić należytą i terminową realizację przedmiotu zamówienia.

Oceny spełniania warunków w celu udzielenia zamówienia Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z nich.
W sytuacji udostępnienia Wykonawcy zasobów do realizacji zamówienia przez inny podmiot, oświadczenie składa każdy z podmiotów udostępniających zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie składa każdy z nich.
W sytuacji udostępnienia Wykonawcy zasobów do realizacji zamówienia przez inny podmiot, oświadczenie składa każdy z podmiotów udostępniających w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie składa m.in. konsorcjum, spółka cywilna), zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, udostępniony na Platformie e-Zamówienia dla przedmiotowego postępowania (wypełnienie tego formularza możliwe wyłącznie dla zalogowanego Wykonawcy).
2. Formularz Cenowy i Informacyjny, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym celu ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
6. W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum, wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 wymagają formy pisemnej w drodze aneksu.
4. Wartość zmiany umowy, określonej w pkt. 1 i 2 ustala się w oparciu o zmienioną cenę.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c6de3700-c4c0-11ed-9355-06954b8c6cb9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.