eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstancin-Jeziorna › Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-JeziornieOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konstancin-Jeziorna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piaseczyńska 77

1.5.2.) Miejscowość: Konstancin-Jeziorna

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-520

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konstancinjeziorna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://konstancinjeziorna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d053f8cb-c4a7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141112

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034422/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

konstancinjeziorna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: konstancinjeziorna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9.1 Zamawiający wyznacza przedstawiciela do kontaktu z Wykonawcami:
Renata Skonieczna, e-mail: zamowienia@konstancinjeziorna.pl;
9.2 Komunikacja z Zamawiającym odbywać się będzie według poniższych zasad: z wykorzystaniem platformy zakupowej - dostępnej pod adresem internetowym: https://konstancinjeziorna.logintrade.net- zwanej dalej „Platformą”:
9.3 Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy,
9.4 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym: https://konstancinjeziorna.logintrade.net.
9.5 Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
9.6 Kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego nie można uzyskać przy użyciu Platformy.
9.7 Czas niezbędny do nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zależy od procedur stosowanych przez dostawców tych instrumentów elektronicznych.
9.8 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
9.9 Zamawiający zaleca założenie konta na Platformie z wyprzedzeniem w celu umożliwiania sobie szybszego złożenia oferty.
9.10 Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ złożone w trybie art. 135 ustawy Pzp należy kierować drogą elektroniczną za pomocą Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 20.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
20.2 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstancin-
-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel.: (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl;
20.3 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Konstancin-Jeziorna jest Pan Mateusz Siek; kontakt: e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl, tel.: 605 976 900;
20.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem pod nazwą „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie”, prowadzonym w trybie podstawowym;
20.5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp; ponadto dokumentacja postępowania może być udostępniona na żądanie podmiotów uprawnionych do kontroli projektu o dofinansowanie, w ramach którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
20.6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
20.7 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. W granicach i na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo żądania:
20.7.1 dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
20.7.2 sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
20.7.3 usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 20.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
20.2 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstancin-
-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel.: (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl;
20.3 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Konstancin-Jeziorna jest Pan Mateusz Siek; kontakt: e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl, tel.: 605 976 900;
20.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem pod nazwą „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie”, prowadzonym w trybie podstawowym;
20.5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp; ponadto dokumentacja postępowania może być udostępniona na żądanie podmiotów uprawnionych do kontroli projektu o dofinansowanie, w ramach którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
20.6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
20.7 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. W granicach i na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo żądania:
20.7.1 dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
20.7.2 sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
20.7.3 usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 w Konstancinie-Jeziornie.
2.2 Realizację robót budowlanych należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej, tj.: projektu budowlano-wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), pod nazwą „Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 w Konstancinie-Jeziornie” (załącznik nr 8 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert:
Cena (K1) – 90%
Okres gwarancji (K2) – 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1 Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
7.1.1 dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku;
7.1.2 dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku;
7.1.3 dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.
7.1.4 dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
7.1.5 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dwie roboty budowlane polegające na: budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie placów zabaw z nawierzchnią bezpieczną. Łączna wartość wykonanych dwóch robót nie może być mniejsza niż 350.000,00 zł brutto. Roboty muszą być zakończone i odebrane. Zamawiający wskazuje, że jeżeli ofertę złożą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia bądź wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, w celu spełnienia ww. warunku co najmniej jeden podmiot musi wykazać się wymaganym doświadczeniem.
7.1.6 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym minimum jedną osobę, która będzie:
Kierownikiem budowy (1 osoba), posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje co najmniej specjalność konstrukcyjno-budowlaną lub architektoniczną lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa obowiązujących w innych krajach. Uwaga! ww. osoba musi posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, liczonych od dnia uzyskania właściwych uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.11 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
8.11.1 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 7 do SWZ;
8.11.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
8.11.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
8.11.4 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 1,3,4,5 oraz 6 i art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wg załącznika nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.7 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:
8.7.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
8.7.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 8.8. SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
8.8 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
8.8.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 4 do SWZ);
8.8.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2.4 Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek dołączenia do oferty wskazanych poniżej dokumentów dla elementów wskazanych w załączniku nr 2A do SWZ:
2.4.1 Dla urządzeń zabawowych:
2.4.1.1 aktualnych certyfikatów na poszczególne urządzenia zabawowe, potwierdzających spełnianie normy PN-EN 1176. Z treści Certyfikatów musi jednoznacznie wynikać, że dotyczą one urządzeń planowanych do zastosowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia; certyfikaty muszą być wydane przez podmioty posiadające wymagane uprawnienia do wydawania certyfikatów dla urządzeń zabawowych;
2.4.1.2 kart katalogowych i/lub innych dokumentów przedstawiających rysunki lub zdjęcia wszystkich oferowanych urządzeń zabawowych, w których powinny być przedstawione wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów.
2.4.2 Dla nawierzchni bezpiecznej:
2.4.2.1 aktualnego Certyfikatu na nawierzchnię bezpieczną elastyczną
z granulatu, wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającego spełnianie normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki);
2.4.2.2 atestu PZH;
2.4.2.3 raportu z badań dotyczących krytycznej wysokości upadku wg. Normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki).
2.4.3 Dla elementów małej architektury (kosze, ławki itp.):
2.4.3.1 kart katalogowych i/lub innych dokumentów przedstawiających rysunki lub zdjęcia wszystkich oferowanych elementów wyposażenia, w których powinny być przedstawione wymiary urządzeń, ich kolorystyka, rodzaj zastosowanych materiałów.
2.5 Uwaga: powyższe dokumenty stanowią konieczny element oferty i Wykonawca ma obowiązek złożyć je w terminie jej składania. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony wykaz oferowanych urządzeń, zabawowych/ nawierzchni/ elementów małej architektury którego wzór znajduje się w załączniku nr 2A do SWZ.
2.6 Wszystkie urządzenia, planowane do zastosowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 2.2 oraz posiadać dokumenty, o których mowa w pkt 2.4. Ponadto Zamawiający wymaga, aby:
2.6.1 elementy łączące poszczególne części urządzeń rekreacyjno-zabawowych oraz łańcuchy huśtawek były wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami/nakładkami, a daszki w urządzeniu wielofunkcyjnym wykonane z HDPE;
2.6.2 płyta stoliku do chińczyka była wykonana z HDPE, konstrukcja z profili stalowych ocynowanych malowanych proszkowo;
2.6.3 w przypadku elementu ”ławko-stołu” wysokość wynosiła 75 cm z tolerancją 5%;
2.6.4 donice drewniane posiadały wymiary: długość 80 cm, szerokość 40 cm, wysokość 45 cm z tolerancją 5% dla każdego z nich;
2.6.5 średnica gniazda w huśtawce wahadłowej (typu „bocianie gniazdo”) wynosiła minimum 90 cm.
Zgodnie z zapisami art. 107 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, zgodnie ze wskazaniem w ust. 2.4 SWZ oraz załącznikiem nr 2A do SWZ.
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Nie złożenie przedmiotowych środków dowodowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku złożenia oferty z przedmiotowymi środkami dowodowymi niezgodnymi z warunkami zamówieniem, zgodnie z zapisami art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający może żądać wyjaśnień do złożonych przedmiotowych środków dowodowych.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.1 Za pośrednictwem Platformy, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
12.2 oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8.1 SWZ;
12.3 dowód wniesienia wadium w postaci oryginału gwarancji lub poręczenia
w postaci elektronicznej;
12.3.1 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub odpis z KRS lub CEIDG;
12.3.2 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 7.10 SWZ wraz z oświadczeniem potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. (jeżeli dotyczy);
12.3.3 wykaz oferowanych urządzeń/elementów wyposażenia - załącznik nr 2A do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 8.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
8.5 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 8.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwości dokonania zmiany Umowy w zakresie:
1) zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych;
2) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej że:
a) wykonanie części zakresu robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub
b) wykonanie części zakresu robót nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,
- przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
3) terminów realizacji Umowy w przypadku:
a) jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych,
b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy lub wyniknięcia podczas realizacji podziemnej sieci nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi uzbrojeniem,
c) wystąpienia anomalii pogodowych publikowanych w oficjalnych komunikatach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub siły wyższej,
d) wystąpienia warunków gruntowych realizacji inwestycji, znacząco odbiegających od opisanych w dokumentacji technicznej,
e) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
f) wystąpienia niezależnego do Wykonawcy opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów;
4) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót lub jego zwiększenia w sytuacji zwiększenia zakresu realizacji robót;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://konstancinjeziorna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.