eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie procesu zagospodarowania poscaleniowego operacji pn: Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka oraz części obszaru wsi Łętownia Etap IIIOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie procesu zagospodarowania poscaleniowego operacji pn: Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka oraz części obszaru wsi Łętownia Etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Suski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 5 b

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 339757800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsuski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie procesu zagospodarowania poscaleniowego operacji pn: Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka oraz części obszaru wsi Łętownia Etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b1da7fc-c243-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057458/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Wykonanie dokumentacji projektowej dot. scalenia gruntów w m. Łętownia i Wysoka – II etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie PODDZIAŁANIE „WSPARCIE NA INWESTYCJE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM, MODERNIZACJĄ I DOSTOSOWYWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA” W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b1da7fc-c243-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej Platformą, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”)
- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie.
- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zdnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy(Dz. U. 2020 poz. 2415).
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza), a plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB.
- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
- Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.
- Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w niniejszym ustępie, składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub Podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się
ten dokument.
- W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych.
- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy
pozostałe informacje w swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.1.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suski , siedziba ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka;
1.1.1.2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Witold Korzec, e-mail: bip@powiatsuski.pl;
1.1.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie procesu zagospodarowania poscaleniowego operacji pn: Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka oraz części obszaru wsi Łętownia Etap III ” (postępowanie nr WZ.272.3.2023) prowadzonym w trybie podstawowym;
1.1.1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
1.1.1.5 okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od przepisów ustawy Pzp (zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany jest przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) umowy o dofinansowanie oraz nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego
1.1.1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.1.1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.1.1.8 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.1.1.9 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określono w rozdz 1 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.272.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie procesu zagospodarowania poscaleniowego operacji PN: SCALANIE GRUNTÓW CZĘŚCI OBSZARU WSI ŁĘTOWNIA ETAP III W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA INWESTYCJE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM, MODERNIZACJĄ I DOSTOSOWYWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA” W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
pozostałe informacje w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena (C) 60 % 60 punktów
2 Doświadczenie projektanta (D) 30% 30 punktów
3 Termin wykonania Etapu I (T) 10% 10 punktów

a) Punkty za kryterium „Cena” odrębnie dla każdej Części zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium „Doświadczenie projektanta” odrębnie dla każdej Części zostaną przyznane w następujący sposób:
- wykonanie jednej dokumentacji projektowej, o której mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b SWZ – 0 pkt,
- wykonanie minimum dwóch dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako projektant lub sprawdzający obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg, w tym jednej na kwotę i w terminie, o którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b– 15 pkt,
- wykonanie minimum trzech dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako projektant lub sprawdzający obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg, w tym jednej na kwotę i w terminie, o którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b – 30 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w przedmiotowym kryterium wynosi 30 pkt.
c) Punkty za kryterium „Termin wykonania Etapu I” odrębnie dla każdej Części zostaną przyznane w następujący sposób:
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 7 miesięcy powoduje przyznanie 0 punktów
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 6 miesięcy powoduje przyznanie 5 punktów
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 5 miesięcy i mniej powoduje przyznanie 10 punktów
Termin wykonania Etapu I należy rozumieć jako zakres prac obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami oraz rekultywacji gruntów poscaleniowych oraz renowacji rowów melioracyjnych (renowacja rowów dotyczy części nr 2 zamówienia- m.Wysoka), a także zgłoszenia robót wraz z potwierdzeniem właściwego organu o braku sprzeciwu.
pozostałe informacje w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania Etapu I

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie procesu zagospodarowania poscaleniowego operacji PN: SCALANIE GRUNTÓW OBSZARU WSI WYSOKA W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA INWESTYCJE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM, MODERNIZACJĄ I DOSTOSOWYWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA” W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
pozostałe informacje w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena (C) 60 % 60 punktów
2 Doświadczenie projektanta (D) 30% 30 punktów
3 Termin wykonania Etapu I (T) 10% 10 punktów

a) Punkty za kryterium „Cena” odrębnie dla każdej Części zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium „Doświadczenie projektanta” odrębnie dla każdej Części zostaną przyznane w następujący sposób:
- wykonanie jednej dokumentacji projektowej, o której mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b SWZ – 0 pkt,
- wykonanie minimum dwóch dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako projektant lub sprawdzający obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg, w tym jednej na kwotę i w terminie, o którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b– 15 pkt,
- wykonanie minimum trzech dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako projektant lub sprawdzający obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg, w tym jednej na kwotę i w terminie, o którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b – 30 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w przedmiotowym kryterium wynosi 30 pkt.
c) Punkty za kryterium „Termin wykonania Etapu I” odrębnie dla każdej Części zostaną przyznane w następujący sposób:
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 7 miesięcy powoduje przyznanie 0 punktów
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 6 miesięcy powoduje przyznanie 5 punktów
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 5 miesięcy i mniej powoduje przyznanie 10 punktów
Termin wykonania Etapu I należy rozumieć jako zakres prac obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami oraz rekultywacji gruntów poscaleniowych oraz renowacji rowów melioracyjnych (renowacja rowów dotyczy części nr 2 zamówienia- m.Wysoka), a także zgłoszenia robót wraz z potwierdzeniem właściwego organu o braku sprzeciwu.
pozostałe informacje w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania Etapu I

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje personelem kierowniczym, odpowiedzialnym za należyte wykonanie zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji na stanowisku Projektanta branży drogowej:
- posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej oraz
- legitymującą się co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu, liczonym od dnia uzyskania uprawień oraz
- która w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia opracowała (jako projektant lub sprawdzający) co najmniej jedną dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) obejmującą budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto każda (w ramach jednej umowy);
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia, za spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna jeżeli jedna i ta sama osoba wskazana w wykazie osób będzie pełnić funkcję na stanowisku Projektanta branży drogowej na obu częściach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 4.1.1. SWZ- wzór Załącznik nr 11 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 4.1.2 pkt 4 lit. b. SWZ – wzór załącznik nr 10 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7.7 Do upływu terminu na składanie ofert za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski” na Platformie e-Zamówienia - Wykonawca składa:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ oraz podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik- jeżeli dotyczy (formę pełnomocnictwa określa Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej).
c) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zawarte w formularzu ofertowym) – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy.
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.1.2. SWZ – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ- jeżeli dotyczy.
e) oświadczenia potwierdzające wstępnie spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu nie podleganie przez Wykonawców wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ, dotyczące odpowiednio: samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.4 WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
4.4.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4.4.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4.4.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4.5 PODWYKONAWCY
4.5.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
4.5.2 Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu zakończenia Przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, stany epidemiczne, epidemiologiczne przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2) przedłużenie terminu zakończenia Przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia zmiany zakresu wynikających z niemożliwych do przewidzenia okoliczności czy też potrzeby ich wykonania przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi niezbędnemu na wykonanie tego zakresu,
3) zmiany zakresu prac na skutek obowiązków wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy bądź/lub/i zmiany zakresu wynikających z niemożliwych do przewidzenia okoliczności czy też potrzeby ich wykonania,
4) przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w sytuacji nie zawinionej przez wykonawcę zwłoki podmiotów trzecich mającej wpływ na realizację procedur administracyjnych,
5) wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa mającej wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia,
6) wprowadzenie zmian, które mogą być związane z ewentualnym otrzymaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
3. W oparciu o art. 439 Pzp, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów art. 439 ust.3-4 ustawy Pzp zmiana wynagrodzenia Wykonawcy pozostaje dopuszczalna, odpowiednio w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej lub poniżej poziomu 30% w stosunku do cen rynkowych obowiązujących na dzień zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia pozostaje dokonywana z użyciem wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wykonawca pozostaje zobowiązany określić i udokumentować wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia. Każdorazowo zmiana może nastąpić nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu Zamawiającego na dany rok kalendarzowy. Zmiana umowy może dotyczyć okresu sprzed daty dokonania aneksu. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku zastosowania postanowień niniejszego ustępu nie może przekroczyć 1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku dokonania modyfikacji o której mowa w niniejszej jednostce redakcyjnej Wykonawca pozostaje zobowiązany do stosowania art.439 ust.5 ustawy Pzp.
pozostałe informacje w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku skorzystania przez zamawiającego z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp - zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale 13 SWZ. art 289 ust. 3
stosuje się odpowiednio

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Adres e-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl
strona internetowa Zamawiającego:
https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-rowne-lub-powyzej-130-tys/
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-rowne-lub-powyzej-130-tys/
Wykonawca przed datą podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny w: formie dopuszczonej w SWZ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 518128 0005 00657233 2000 0110
(Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej) z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy/ usunięcia wad dla umowy nr WZ.273.3.2023 ” Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia pozostałe informacje w SWZ.
4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
...............
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn. zm.)
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.