eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Busko-Zdrój › "Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w budynku administracyjno-szatniowym znajdującym się na Stadionie Miejskim, położonym przy ul. Kusocińskiego 1 w Busku-Zdroju"Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w budynku administracyjno-szatniowym znajdującym się na Stadionie Miejskim, położonym przy ul. Kusocińskiego 1 w Busku-Zdroju"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Busko-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Mickiewicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.busko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w budynku administracyjno-szatniowym znajdującym się na Stadionie Miejskim, położonym przy ul. Kusocińskiego 1 w Busku-Zdroju"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00c89c93-c492-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025337/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w budynku administracyjno-szatniowym znajdującym się na Stadionie Miejskim, położonym przy ul. Kusocińskiego 1 w Busku-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00c89c93-c492-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument
z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie
e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 52 80
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Pani Katarzyna Irla-Sztefko, kontakt: iod@umig.busko.pl, tel. 41 370 52 60*
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RSID.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w budynku administracyjno-szatniowym znajdującym się na Stadionie Miejskim, położonym przy ul. Kusocińskiego 1 w Busku-Zdroju, a w szczególności pomieszczeń:
a) konferencyjno-kawiarnianych,
b) administarcyjno-socjalnych wraz z gabinetem Dyrektora,
c) szatniowo-zapleczowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego, znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
a) Część I - Meble
b) Część II – AGD

W skład wyposażenia z Części I – Meble wchodzą:
- Aneks kuchenny szt.1;
- Biurko gabinetowe wsparte na szafce szt.1;
- Biurko pracownicze z szufladą na klawiaturę i uchwytem na komputer 140 x 80 szt.4;
- Biurko prostokątne z szufladą na klawiaturę i uchwytem na komputer 160 x 70 szt. 2;
- Biurko prostokątne z szufladą na klawiaturę i uchwytem na komputer 140 x 80 szt. 2;
- Fotel biurowy obrotowy szt. 17;
- Fotel wypoczynkowy szt. 4;
- Gablota stojąca szt. 2;
- Gablota wisząca szt. 2;
- Krzesło barowe szt. 4;
- Kontener podbiurkowy szt. 10;
- Krzesło biurowe 24 szt.;
- Krzesło gabinetowe szt.1;
- Krzesło kawiarniane szt. 28;
- Krzesło konferencyjne szt. 5;
- Krzesło tapicerowane szt. 42;
- Lada restauracyjna szt. 1;
- Logotyp plexi szt. 1;
- Ławka na buty z siedziskiem szt. 2;
- Panele akustyczne szt.10 ok 3m2;
- Pojemnik na odzież szt. 2;
- Regał wiszący szt. 1;
- Regał szt. 2;
- Stół do masażu szt. 2;
- Sofa szt. 1;
- Stolik szt. 21;
- Stół szt. 11;
- Szafa szt. 19;
- Szafa gabinetowa komoda szt. 1;
- Szafa ubraniowa szt. 8;
- Szafka biurowa szt. 1;
- Szafki - zabudowa zaplecza kawiarni kpl, 1;
- Gablota na klucze szt. 1;
- Szafka metalowa BHP szt. 4;
- Szafka metalowa narzędziowa szt. 2;
- Szafka szt 6.;
- Szafki szatniowe szt. 90;
- Sztuczna zieleń na matach szt. 59;
- Szyld zewnętrzny szt. 3;
- Tablica magnetyczna suchościeralna szt. 4;
- Wieszak ścienny składany szt. 3;
- Wieszak ścienny szt. 10;
- Zasłona kpl. 1, długość łączna 53m;
- Gablota ogłoszeniowa szt. 1;
- Tablica informacyjna szt. 1;
- Tabliczki numeryczne z grawerem szt. 60;
- Szafa pancerna szt. 1;
- Żaluzje szt. 15.

2. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe i nie noszące znamion użytkowania. Dostarczone elementy muszą spełniać standardy jakościowe
i estetyczne oraz posiadać certyfikaty zgodności produktu z odpowiednimi normami oraz atest higieniczny. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia w miejsce dostawy, dokonać rozładunku, wniesienia do wskazanych pomieszczeń, sprawdzenia kompletności oraz tam, gdzie jest to wymagane dokonać jego skręcenia i montażu
w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie elementy i materiały potrzebne do montażu oferowanych urządzeń.

3. Oferowany sprzęt/wyposażenie musi posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, badania, certyfikaty CE dla których jest to wymagane. Sprzęt musi być fabrycznie nowy bez śladów użytkowania, nie może być poleasingowy i powystawowy.


4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ lub powszechnie obowiązujących. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.


5. Minimalne warunki gwarancji:
1) Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi min. 24 miesiące od daty uruchomienia, przetestowania i odbioru końcowego, chyba że opis przedmiotu zamówienia wskazuje inaczej (wtedy okres ten jest dłuższy); Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie dla całości dostawy oraz od daty skutecznego odbioru potwierdzonego protokołem.
2) Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia oraz sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
3) W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.
4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu.
5) Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny), licząc od momentu zgłoszenia awarii.
6) Jeżeli okres naprawy urządzenia będzie dłuższy niż 2 tygodnie należy na ten czas dostarczyć sprawne urządzenie zastępcze z ważnym paszportem technicznym o parametrach nie gorszych niż urządzenie zastępowane, a także uruchomić i postawić w stan działania i używalności.
7) Wskazane powyżej minimalne zapisy muszą być uwzględnione w karcie gwarancyjnej (załącznik do wzoru umowy),
8) Inne wymagania: 1) Bezpłatna dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie, testowanie
i włączenie do eksploatacji; 2) Instrukcja obsługi w jęz. polskim w wersji drukowanej / elektronicznej;
9) Karta gwarancyjna dostarczana przez wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych, które by uzależniały uprawnienia do udzielonej gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39151000-5 - Meble różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39113600-3 - Ławki

39136000-4 - Wieszaki na odzież

39121100-7 - Biurka

39111100-4 - Siedziska obrotowe

39121200-8 - Stoły

30195000-2 - Tablice

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w budynku administracyjno-szatniowym znajdującym się na Stadionie Miejskim, położonym przy ul. Kusocińskiego 1 w Busku-Zdroju, a w szczególności pomieszczeń:
a) konferencyjno-kawiarnianych,
b) administarcyjno-socjalnych wraz z gabinetem Dyrektora,
c) szatniowo-zapleczowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego, znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
a) Część I - Meble
b) Część II – AGD

W skład wyposażenia z Części 2 - AGD wchodzą:

- Czajnik elektryczny szt. 2;
- Ekspres do kawy szt. 1;
- Kuchenka mikrofalowa szt.1;
- Odkurzacz piorący do wykładzin szt. 1;
- Telewizor szt. 1;
- Chłodziarko-zamrażarka szt.1;
- Kuchenka elektryczna szt. 1;
- Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1;
- Mediaport szt. 2;

2. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe i nie noszące znamion użytkowania. Dostarczone elementy muszą spełniać standardy jakościowe i estetyczne oraz posiadać certyfikaty zgodności produktu z odpowiednimi normami oraz atest higieniczny. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia w miejsce dostawy, dokonać rozładunku, wniesienia do wskazanych pomieszczeń, sprawdzenia kompletności oraz tam, gdzie jest to wymagane dokonać jego skręcenia i montażu w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie elementy i materiały potrzebne do montażu oferowanych urządzeń.

3. Oferowany sprzęt/wyposażenie musi posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, badania, certyfikaty CE dla których jest to wymagane. Sprzęt musi być fabrycznie nowy bez śladów użytkowania, nie może być poleasingowy i powystawowy.

4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ lub powszechnie obowiązujących. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.

5. Minimalne warunki gwarancji:
1) Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi min. 24 miesiące od daty uruchomienia, przetestowania i odbioru końcowego, chyba że opis przedmiotu zamówienia wskazuje inaczej (wtedy okres ten jest dłuższy); Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie dla całości dostawy oraz od daty skutecznego odbioru potwierdzonego protokołem.
2) Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia oraz sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
3) W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.
4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu.
5) Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny), licząc od momentu zgłoszenia awarii.
6) Jeżeli okres naprawy urządzenia będzie dłuższy niż 2 tygodnie należy na ten czas dostarczyć sprawne urządzenie zastępcze z ważnym paszportem technicznym o parametrach nie gorszych niż urządzenie zastępowane, a także uruchomić i postawić w stan działania i używalności.
7) Wskazane powyżej minimalne zapisy muszą być uwzględnione w karcie gwarancyjnej (załącznik do wzoru umowy),
8) Inne wymagania: 1) Bezpłatna dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie, testowanie
i włączenie do eksploatacji; 2) Instrukcja obsługi w jęz. polskim w wersji drukowanej / elektronicznej;
9) Karta gwarancyjna dostarczana przez wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych, które by uzależniały uprawnienia do udzielonej gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

30232100-5 - Drukarki i plotery

39151000-5 - Meble różne

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości:
część 1: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
część 2: nie wymaga się
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami rozdziału XXII SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.