eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żory › Dostawa Okularów VR wraz ze szkoleniami z ich obsługi do trzech placówek oświatowych w ramach projektu pn. "Szkoły z jakością - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory".Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa Okularów VR wraz ze szkoleniami z ich obsługi do trzech placówek oświatowych w ramach projektu pn. „Szkoły z jakością - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA ŻORY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 25

1.5.2.) Miejscowość: Żory

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-240

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.zory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zory.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa Okularów VR wraz ze szkoleniami z ich obsługi do trzech placówek oświatowych w ramach projektu pn. „Szkoły z jakością - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e9dd222-c4ae-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140795

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047732/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa Okularów VR wraz ze szkoleniami z ich obsługi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Społ. oraz z budżet państwa i realizow. w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukac., dział. 11.1. Ogranicz. przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddział. 11.1.4 Poprawa efektyw. kształcenia ogólnego – konkurs.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzieleniu
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi
zamówień. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dotyczące
komunikacji zostały opisane SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, al. Wojska
Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 43-48-200, email: umzory@um.zory.pl;
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Żory jest Pani Sylwia Chrapek, kontakt: tel. 32 43-48-133, email:
iod@um.zory.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Okularów VR PREMIUM wraz ze szkoleniami z ich obsługi do trzech placówek
oświatowych w ramach projektu pn. „Szkoły z jakością - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory” prowadzonym w trybie
podstawowym;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”, osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również
osoby lub podmioty którym dane, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 902);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z § 22 umowy o dofinansowanie projektu ust. 1 lit. a) przez okres pięciu lat
począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji projektu;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Okularów VR PREMIUM wraz ze szkoleniami z ich obsługi w ramach ww. projektu

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: Cena - 60 punktów, okres trwania licencji - 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres trwania licencji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz ofertowy musi zawierać następujące załączniki:
a. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (zgodnie z zał. nr 1 do oferty),
b. wycena ofertowa (zgodnie z zał. nr 2 do oferty)
c. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy,
d. wadium jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). Wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący
wspólnie są obowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób przewidziany przepisami art.
455 ustawy pzp. oraz:
Lp. Przyczyna/okoliczności Skutek – zmiana w umowie/aneks
1 Wystąpienie siły wyższej utrudniającej realizację zamówienia
Zmiana umowy w szczególności poprzez:
1) zmianę terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało usuwanie skutków siły wyższej i/lub ustąpienie siły wyższej, 2)
zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i
odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy
2 Wystąpienie czynników obiektywnych niezależnych od Wykonawcy utrudniających realizację zamówienia Zmiana terminu
realizacji zamówienia o tyle dni, ile obiektywnie trwała niemożliwość realizacji zamówienia
3 Konieczność wykonania dodatkowych usług niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia, a które mają wpływ na termin
realizacji zamówienia Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało wykonanie dodatkowych usług 4 Potrzeba wykonania dostaw/usług realizowanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2 ustawy pzp Wydłużenie
terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało wykonanie dostaw/usług
5 Zgłoszony przez Wykonawcę i potwierdzony przez Zamawiającego wpływ COVID-19 na należyte wykonanie umowy
dotyczące w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy,
które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora
Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych
lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów,
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z2.03.2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych t.j. Dz.U.2021 poz. 2095 ze zm. 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów
produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 5) innych
okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy; 6) okoliczności, o
których mowa w pkt 1- 5, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Zmiana umowy w szczególności poprzez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę
sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą
jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy
6 Nieobecność w pracy nauczycieli z uwagi na chorobę lub inne wyjątkowe okoliczności skutkujące niemożnością
przeszkolenia wszystkich grup szkoleniowych
Zmiana umowy w szczególności poprzez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę
sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą
jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców.
2. Maksymalna liczba wykonawców, których zamawiający zaprosi do negocjacji ofert: 3.
3. Kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert: wszystkie kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu.
4. Negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert,

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
1) w kryterium 1, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik, tj. cena – zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
(n : b) x a
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:
a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością,
b) b - wartość oferty badanej,
c) a – 60 punktów,
2) w kryterium 2 – okres licencji na przedmiot zamówienia: ocena punktowa przedstawia się następująco:
1) za udzielenie licencji wynoszącej 24 miesiące – 0 punktów,
2) za udzielenie licencji wynoszącej 36 miesięcy– 40 punktów
W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt (w przypadku zaoferowania okresu licencji dłuższego niż 36 miesięcy, Wykonawca nie otrzyma większej ilości punktów niż 40).
Zgodnie z SWZ zaoferowany okres licencji nie może być krótszy niż 24 miesiące (w przypadku zaoferowania okresu licencji krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.