eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa - Sechna - Ujanowice w km od 7 + 482 do km 8 + 070 w miejscowości Ujanowice, Powiat Limanowski".Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w km od 7 + 482 do km 8 + 070 w miejscowości Ujanowice, Powiat Limanowski”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491898880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Marka 9

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzd.limanowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.limanowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w km od 7 + 482 do km 8 + 070 w miejscowości Ujanowice, Powiat Limanowski”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e2e7d86-c4a7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022835/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa - Sechna - Ujanowice w km od 7+482 do km 8+070 w miejscowości Ujanowice, Powiat Limanowski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl (dalej jako: „Platforma”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
3. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego),
d) w przypadku podpisywanie pliku przez kilka osób, zalecamy stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików;
e) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie w szczególności jednego z formatów: .zip, .7z.;
f) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. W przypadku podpisywania oświadczeń lub dokumentów sporządzonych w formacie innym niż .pdf – w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie wewnętrznym. W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać aby przekazać zarówno podpisywane oświadczenie lub dokument oraz plik podpisu zewnętrznego.
5. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich
głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
6. Zamawiający dopuszcza pliki o wielkości do 80 MB w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx., .rtf, .odt., .xls, .xlsx. Zamawiający nie określa limitu liczby plików.
7. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
8. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy
(karta: „Zapytania/Wyjaśnienia”, „Wiadomości”, „Dokumenty na wezwanie”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
a) dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego współadministrowane będą przez:
Powiatowy Zarząd Dróg (PZD/Zamawiający) z siedzibą w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, tel. 18 33 37 831, e-mail: sekretariat@pzd.limanowa.pl, Starostwo Powiatowe (SP) z siedzibą w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, tel. 18 33 37 800, e-mail: starostwo@powiat.limanowski.pl,
b) osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 18 33 37 835 lub 18 33 37 831 e-mail: iod@pzd.limanowa.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją umowy,
d) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w przepisach prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów z administratorami umów,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla dokumentacji zamówień publicznych, zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt dla organów powiatu oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zakres wymaganych danych wynika z przepisów ustawy Pzp i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
h) posiada Pani/Pan prawo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania przepisów RODO:
a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień zwartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.272.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w km od 7 + 482 do km 8 + 070 w miejscowości Ujanowice w Powiecie Limanowskim, poprzez poszerzenie istniejącej jezdni drogi powiatowej do parametrów drogi klasy Z (zbiorcze) wraz z jednostronnym poboczem o szerokości 1,00 m oraz chodnikiem z kostki brukowej o szerokości 2,00 m. W trakcie prac wykonane zostanie również udrożnienie istniejącego odwodnienia tj. odmulenie wraz z profilowaniem skarp rowów przydrożnych wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej.
2. Zamówienie obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
2) roboty ziemne,
3) budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową,
4) budowę chodnika,
5) uzupełnienie nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach jezdni,
6) wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadania oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1 : 500,
3. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określony został w dokumentacji postępowania, w szczególności w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz projektowanych postanowieniach umowy - stanowiących załączniki do SWZ.
4. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na wykonane roboty w wysokości 36 miesięcy, liczonego od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji ponad minimalny okres stanowi kryterium oceny ofert na zasadach określonych w pkt 21.2 ppkt 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
1) Cena – 60%,
2) Gwarancja – 40%.
2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) Kryterium 1 - Cena (C)
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga, gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie.
2) Kryterium 2 – Gwarancja (G)
W kryterium „Gwarancja” oceniana będzie długość dodatkowego okresu gwarancji na jakość wykonanych robót objętych zamówieniem, liczonego w miesiącach ponad minimum określone na 36 miesięcy od dnia odbioru prac protokołem końcowym. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy (minimum) oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane należy wpisać w Formularzu oferty pkt 2.
Za uzyskane 100 % w przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Oferta o najdłuższym dodatkowym okresie gwarancji otrzyma 40 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Maksymalnie przedłużyć okres gwarancji można o 24 miesiące, czyli Wykonawca może zaoferować łącznie maksymalnie 60 miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji ponad 60 miesięcy nie będzie punktowany tj. Zamawiający oceni ofertę tak jak dla Wykonawcy, który zaoferował dodatkowo 24 miesiące gwarancji i taki okres gwarancji zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów = (Gof/Gmax) * 100 * waga, gdzie:
- Gof – okres dodatkowej gwarancji w badanej ofercie,
- Gmax – najdłuższy spośród wszystkich ofert okres dodatkowej gwarancji.
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w niniejszym kryterium (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego) np. brak wskazania okresu gwarancji, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany okres gwarancji zostanie przejęty okres 36 miesięcy.
Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów za wszystkie kryteria obliczoną wg wzoru: P = C + G, gdzie P - wynik oceny. Pozostałe oferty zostaną skalsyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów. Obliczenie punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, że posiada środki w wysokości co najmniej: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy wykazują łącznie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) o wartości brutto każdej z robót co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Nie można sumować zadań o mniejszej wartości aby uzyskać wymaganą wartość.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, oraz
- doświadczenie w realizacji minimum 1 zadania (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) polegającego na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) o wartości brutto co najmniej 1 000 000,00 zł, na stanowisku kierownika robót drogowych, kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że zachowują swoją ważność oraz z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane i przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).
II. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający przeliczy wartość według średniego kursu NBP podanego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
III. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli podsiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej (określonej w pkt 6.2 ppkt 3) i 4) SWZ) Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w kwocie określonej przez Zamawiającego w pkt 6.2 ppkt 3 SWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego ww. dokumentu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
1.3 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą (Formularzem oferty) zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 11.2. SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców na zasadach określonych w pkt 10.6. SWZ.
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w pkt 8.9 SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy - dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych zasadach określonych w pkt 8.3. SWZ.
4) Oświadczenie, z którego wynika które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w pkt 10.8. SWZ.
5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w ppkt 5;
7) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o którym mowa w pkt 10.1 i 10.2. SWZ. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania Wykonawcy mogą załączyć do oferty umowę spółki cywilnej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 7 SWZ natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 11.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 11.5. SWZ odpowiednio przez Wykonawcę/ów który/rzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2. SWZ.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy - § 19 PPU. W szczególności Zamawiający dopuszcza:
1. zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:
a) wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia,
b) wystąpienia okoliczności w trakcie realizacji zamówienia, jak np. niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami/instalacjami infrastruktury itp., niepozwalających na terminowe wykonanie zamówienia,
c) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,
d) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp.
2) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych:
a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień dotyczących usuwania błędów w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robót, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do zakończenia Umowy,
d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
e) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.
3) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robót budowlanych,
4) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
5) siły wyższej (...)
6) zmiany w zakresie harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 2 umowy.
7) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy,
8) w przypadku, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy,
-okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.
2. zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy określonego w SWZ, w tym ograniczenie zakresu rzeczowego,
3. zmiany postanowień umowy w zakresie: mechanizmu płatności poprzez zwiększenie liczby faktur w ciągu roku, zmiany limitów finansowania w poszczególnych latach realizacji umowy, wprowadzenia możliwości udzielania zaliczek.
Szczegółowo dopuszczalne zmiany umowy opisano w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, ponadto na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania wykluczy:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.