eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Dostawa energii elektrycznej w 2023r. wraz z usługą odbioru i rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej w 2023r. wraz z usługą odbioru i rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060290132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 3436246

1.5.8.) Numer faksu: 83 3436246

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgl@zglbp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zglbp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej w 2023r. wraz z usługą odbioru i rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93c61bc5-c4b2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zglbp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną . Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://zglbp.ezamawiajacy.pl Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Przekazywanie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”. W przypadku awarii platformy, Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej – email Zamawiającego: a.matenko@zglbp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Dokumenty i oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.) oraz świadczenie usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji w okresie od podpisania umowy i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy do 31.12.2023r.
2. Zakres zamówienia obejmujące w szczególności:
2.1. Dostawa energii elektrycznej do punktu poboru zlokalizowanego przy
ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej Nr PPE PL_LUBD_0601000865_00.
2.1.1. Obowiązująca taryfa: C11,
2.1.2. Moc umowna: 35kW,
2.1.3. Nazwa punku poboru: budynek użytkowy,
2.1.4. W chwili obecnej PPE objęty jest sprzedażą rezerwową realizowaną przez PGE Obrót S.A. i od momentu podłączenia nie podlegał rozliczeniu ilości energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn. z 2022r. poz 1378 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą OZE”,
2.1.5. Data zgłoszenia mikroinstalacji do OSD: 21.03.2022r.
2.1.6. Data pierwszego wprowadzenia energii do sieci dystrybucyjnej: 06.04.2022r.
2.1.7. Moc zainstalowana mikroinstalacji: 34,710kW,
2.1.8. Maksymalna roczna ilość energii dostarczanej do sieci: 34 000W,
2.1.9. Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej podlega rozliczeniu zgodnie a art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy OZE,
2.1.10. Całkowite szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia wynosi 10 000kWh,
2.2. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) wykonawca posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ważną w okresie wykonywania zamówienia,
b) wykonawca posiada podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A. na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: kopię koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE, poświadczoną za zgodność z oryginałem
oświadczenie wykonawcy o podpisanej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym (Załącznik Nr 6 do SWZ).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są, na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 5 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
1) w Rozdziale X ust. 5 pkt 1 i 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) w Rozdziale X ust. 5 pkt 3 i 4 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w zakresie określonym w art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz w następujących przypadkach:
1) zmiany grupy taryfowej dla PPE,
2) zmiany mocy umownej lub mocy przyłączeniowej dla PPE wynikającej z analizy mocy pobranej – po uzyskaniu zgody OSD na taką zmianę;
3) zmiany zasad rozliczenia, o której mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy OZE,
4) zmiany ceny jednostkowej w przypadkach zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej oraz ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego.
5) wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych do Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które miały wpływ na realizację umowy;
6) zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów lub norm skutkujących koniecznością dostosowania Umowy do aktualnego stanu prawnego;
7) wprowadzenia przez ustawodawcę za pomocą aktów prawnych rozwiązań mających na celu ograniczenie wysokości cen energii lub wsparcie niektórych odbiorców w okresie obowiązywania umowy – ceny jednostkowe ulegną obniżeniu w przypadku, gdy będą wyższe niż gwarantowane ww. rozwiązaniami, jeżeli Zamawiający nabędzie uprawnienia do korzystania z ww. rozwiązań.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu.
3. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany umowy.
4. Strona wnioskująca o zmianę przedłoży pisemny wniosek drugiej Stronie dotyczący proponowanych zmian.
Wniosek powinien zawierać, co najmniej:
1) dokładny opis proponowanych zmian;
2) szczegółowe uzasadnienie dla dokonania zmian;
3) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin zakończenia wykonania umowy;
4) inne istotne informacje mogące mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy.
5. Odpowiedź drugiej Strony odnośnie proponowanej zmiany winna nastąpić niezwłocznie a w przypadku braku możliwości udzielenia niezwłocznej odpowiedzi, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pisma.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://zglbp.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.