eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › "Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze pow. lubelskiego - Etap II: realizacja projektu tech. oraz aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych dla pow. lubelskiego"Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze pow. lubelskiego – Etap II: realizacja projektu tech. oraz aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych dla pow. lubelskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubelski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spokojna 9

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-072

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze pow. lubelskiego – Etap II: realizacja projektu tech. oraz aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych dla pow. lubelskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7e80cbb-c49f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060102/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego – Etap II: realizacja projektu technicznego oraz aktualizacja Banku Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/742186

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej przetargi@powiat.lublin.pl lub poczty elektronicznej wskazanej w części „Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami” SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl oraz Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl
Wszelką korespondencję Zamawiający zamierza prowadzić za pomocą platformy. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@powiat.lublin.pl lub poczty elektronicznej wskazanej w części „Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami” SWZ. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformy tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (najlepiej najnowsza wersja).
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (źródłem czasu jest platforma).
h) w razie używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na platformie w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, określone w instrukcjach zamieszczonych na platformie w zakładce „Instrukcje" oraz uznaje je za wiążące.
Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679” została szczegółowo opisana w cz. XXXIX specyfikacji warunków zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679” oraz ograniczenia stosowania zostały szczegółowo opisane w cz. XXXIX specyfikacji warunków zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGM-ZP.272.9.2023.AZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym obejmuje:
a) Pobranie materiałów z zasobu PODGiK i ich analiza.
b) Stabilizacja punktów osnowy wysokościowej.
c) Pomiar osnowy wysokościowej.
d) Wyrównanie osnowy wysokościowej i poziomej.
e) Wykonanie opisów topograficznych.
f) Skompletowanie i przekazanie operatu z wykonanych prac
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia – 450 000,00 zł.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72314000-9 - Usługi gromadzenia oraz scalania danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

72312100-6 - Usługi przygotowywania danych

71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem udzielonego zamówienia. Sposób realizacji usług będzie odbywać się na zasadach przewidzianych dla realizacji zamówienia podstawowego opisanych w specyfikacji warunków zamówienia. Wartość tych zamówień 93 672,82 zł netto. Wartość udzielanych zamówień zostanie ustalona zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria: „Cena” w zł oraz „Okres świadczenia rękojmi” w latach oraz „Skrócenie czasu realizacji całości zamówienia”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Okres świadczenia rękojmi” w latach

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Skrócenie czasu realizacji całości zamówienia”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
- 1 usługę o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto polegającą na realizacji projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej
- na obszarze całego jednego powiatu,
lub
- części powiatu lub powiatów, których obszar opracowania wynosi łącznie co najmniej 800 km2 albo ilość punktów szczegółowej osnowy wysokościowej podlegających inwentaryzacji wynosi co najmniej 800 punktów,
b) dysponuje zespołem osób skierowanym do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnym za świadczenie usług, posiadającym co najmniej 1 osobę z uprawnieniami zawodowymi o których mowa w art. 43 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r. poz. 1990 z póź. zm.), oraz co najmniej 2 osobami z uprawnieniami zawodowymi o których mowa w art. 43 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r. poz. 1990 z póź.zm.).
Uwaga: Zamawiający uzna kwalifikacje zawodowe uzyskane w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej (odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii) wymagane dla osób objętych opisem przedmiotu zamówienia, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu tych osób stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzory oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowią odpowiednio Załącznik nr 6 i Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 15
ZMIANA UMOWY
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z sytuacji określonych w art. 455 PZP. Zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, adresów e-mail, osób odpowiedzialnych po obu Stronach za realizację umowy następują w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony w terminie niezwłocznym od dnia zaistnienia zamiany i nie stanowią zmiany umowy.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wynikających z:
1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
2) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
3) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP.
§ 16
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 1 podlegać będzie waloryzacji na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 ustawy Pzp, prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:
1) waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy po upływie 6 miesięcy realizacji umowy. Kolejne waloryzacje wynagrodzenia mogą być dokonywane po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji,
2) waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu kwartalnym. Pierwsza waloryzacja będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres od daty podpisania umowy do daty złożenia wniosku o waloryzację. Kolejne waloryzacje będą wyliczane jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji,
3) poziom zmiany cen, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 19 %, wyliczone w oparciu o zapisy pkt 1) powyżej.
4) waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, należnego Wykonawcy,
5) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, wprowadzona w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji, nie może przekroczyć wartości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia.
2. Po opublikowaniu wskaźnika, o którym mowa powyżej w ust. 1 pkt 2), uprawniającego strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, strona umowy występująca o dokonanie zmiany umowy złoży drugiej stronie wniosek uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie z ust. 1 wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. Aneks wprowadzający zaakceptowaną zmianę wysokości wynagrodzenia powinien być zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia danej stronie umowy wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami).
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 i ust. 2, w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku, który znajduje się na platformazakupowa.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.