eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej i wyb. Pasteura we Wrocławiu oraz ul. Wrocławskiej w StrzelinieOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej i wyb. Pasteura we Wrocławiu oraz ul. Wrocławskiej w Strzelinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Borowska 213

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-556

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paulina.liszyk@usk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej i wyb. Pasteura we Wrocławiu oraz ul. Wrocławskiej w Strzelinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8bb6b4ee-c4a8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00102010/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.3 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej i wyb. Pasteura we Wrocławiu oraz przy ul. Wrocławskiej w Strzelinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.usk-wroc.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.usk-wroc.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dotyczące wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy na:
https://uskwroc.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.242.169.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej i wyb. Pasteura we Wrocławiu oraz ul. Wrocławskiej w Strzelinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy odbiór odpadów

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
a) są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.
a) posiadają uprawnienia wymagane ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2022 poz. 699 ze zm.) i jej aktami wykonawczymi tj. posiadają wpis w Rejestrze BDO (uprawniający do transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne będących przedmiotem zamówienia), zezwolenia na zbieranie odpadów medycznych (dla podmiotów, które są do tego zobowiązane) oraz pozwolenie na unieszkodliwianie wszystkich odpadów będących przedmiotem zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
a) ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
4) zdolności technicznej lub zawodowej tzn.
a) wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywali, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 2 (słownie: dwie) usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o tonażu nie mniejszym niż 500 000 kg rocznie każda

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierowcami z odpowiednimi
zaświadczeniami ADR - o ukończeniu kursu przez osoby wykonujące przewóz drogowy
towarów niebezpiecznych (art. 2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych).

c) dysponuje środkami transportu, posiadającymi świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR do przewozu towarów niebezpiecznych, niezbędnymi do wykonania zamówienia – co najmniej dwoma pojazdami o załadunku minimum 14 000 kg do transportu odpadów z lokalizacji przy ul. Borowskiej i wyb. Pasteura we Wrocławiu oraz jednym pojazdem o załadunku minimum 1000 kg do transportu odpadów z lokalizacji przy ul. Wrocławskiej 46 w Strzelinie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2) Zezwolenie (zezwolenia) na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem zamówienia wydanych w drodze decyzji przez właściwy organ, ważnych przez okres trwania umowy, z uwzględnieniem zapisów zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W sytuacji, gdy ważność zezwolenia wygasa przed końcem trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej decyzji.
3) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. – Załącznik nr 5 do SWZ.
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika nr 6.

5) Wykaz środków transportu, którymi dysponuje Wykonawca, niezbędnych do wykonania zamówienia (transport odpadów niebezpiecznych) wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych oraz świadectwami dopuszczenia pojazdów ADR do przewozu towarów niebezpiecznych – Załącznik nr 7.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zaświadczenie/dokument równoważny wystawiony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, z treści którego wynikać będzie, że spalarnia w której Wykonawca będzie unieszkodliwiał wytwarzane przez Zamawiającego odpady medyczne objęte przedmiotowym zamówieniem, jest eksploatowana i działa zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zaświadczenie/dokument równoważny wystawiony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, z treści którego wynikać będzie, że spalarnia w której Wykonawca będzie unieszkodliwiał wytwarzane przez Zamawiającego odpady medyczne objęte przedmiotowym zamówieniem, jest eksploatowana i działa zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX.1
SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron pod rygorem nieważności, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie lokalizacji punktów odbioru odpadów medycznych poprzez zmniejszenie liczby punktów odbioru lub zwiększenie liczby punktów odbioru albo zmiana lokalizacji dotychczasowych punktów, ze względu na potrzeby Zamawiającego związane z zakresem udzielanych świadczeń medycznych lub ze względu na zmiany organizacyjne Szpitala. Nowe punkty odbioru odpadów medycznych zlokalizowane będą na terenie województwa dolnośląskiego. Wynagrodzenie za wywóz odpadów medycznych z nowych lokalizacji odpowiadać będzie cenie wynikającej z formularza ofertowego. Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy przetargowej.
4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu jej obowiązywania w przypadku wystąpienia gwałtownej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, społecznych, atmosferycznych itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu 1 Wykonawca kieruje pisemny, uzasadniony wniosek do Zamawiającego o dokonanie zmian w zakresie skrócenia terminu obowiązywania umowy, które nie może przekraczać okresu 2 tygodni liczonych od pierwotnie ustalonej daty końcowej obowiązywania umowy. Obowiązek wykazania wpływu okoliczności określonych w zdaniu pierwszym na realizację umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania niniejszej zmiany umowy przez Zamawiającego.
5. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej – zawierającej niższą cenę niż dotychczasowa.
6. W przypadku gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy w zakresie minimalnym, o którym stanowi § 3 ust. 25 w okresie obowiązywania umowy, Strony dopuszczają możliwość przedłużenie okresu trwania umowy na czas pozwalający zrealizować minimalny zakres przedmiotu umowy, nie dłuższy jednak niż 4 m-ce od daty, określonej w § 6.
7. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu, jednak na okres nie dłuższy niż 4 m-ce od daty, określonej w § 6.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.usk-wroc.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8. Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana według następującej procedury:
1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku wraz z dokumentacją wskazującą na wystąpienie zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy i uwzględnionych przy kalkulacji oferty.
2) Przedstawiana dokumentacja powinna wyraźnie wskazywać:
a) rodzaj materiałów lub kosztów, których wysokość uległa zmianie w stosunku
do przyjętych przez Wykonawcę kalkulacji dotyczących kosztów związanych
z realizacją zamówienia,
b) określenie sposobu oraz wysokości w jakich zmiana cen materiałów lub kosztów wpływa na koszty związane z realizacją zamówienia, przy czym ten wpływ powinien mieć charakter bezpośredni i faktyczny dla przedmiotu umowy,
c) poziom zmian cen materiałów lub kosztów z ppkt a), wraz z dostarczeniem dowodów potwierdzających ich faktyczną zmianę, przy czym Zamawiający określa, że poziom ich zmiany przekraczający 20% w stosunku do założeń przyjętych w kalkulacji, uprawnia Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia,
d) poziom wzrostu wynagrodzenia umownego poprzez porównanie pierwotnej kalkulacji oferty oraz kalkulacji tejże oferty uwzględniającej poziom zmian cen materiałów lub kosztów z ppkt a);
e) datę zidentyfikowania wzrostu cen materiałów lub kosztów oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, przy czym Zamawiający określa, że nie może być ona wcześniejsza niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania powyższych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, w całym okresie obowiązywania umowy wynosi do 10% ogólnego wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.
4) W terminie 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1) powyżej wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2) powyżej Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowego uzasadnienia / uzupełnienia wniosku o kolejne dokumenty, potwierdzające zajście zmian oraz ich wpływ na koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
5) Zamawiający w terminie 30 dni od doręczenia mu wniosku, o którym mowa w pkt 1) powyżej, a w przypadku dodatkowych wyjaśnień, o których mowa w pkt 4) powyżej w terminie 30 dni od doręczenia mu przez Wykonawcę ostatniego dokumentu, zajmie pisemne stanowisko w sprawie wniosku o zmianę wynagrodzenia.
9. W sytuacji, gdy jest bezspornym, że wskazane przez Wykonawcę zmiany cen materiałów lub kosztów mają wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy, następuje zmiana postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w formie przewidzianej umową. Waloryzacja wynagrodzenia dotyczy ogólnej wartości umowy oraz cen jednostkowych niezrealizowanej części umowy.
10. Każda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 8-9 powyżej może następować przy zastosowaniu powyższej procedury, po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji umowy.
11. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
12. Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.