eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baranowo › Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranowo.Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w
gminie Baranowo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 7

1.5.2.) Miejscowość: Baranowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@baranowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w
gminie Baranowo.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2442c9dd-c3e4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140313

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046658/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2442c9dd-c3e4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga po-siadania konta na Platformie e Zamówienia ani logowania do Platformy.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazy-wania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz.
2452), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów elektronicznych”, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem KRI”, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ,
przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
(Zamawiający dopuszcza także format RAR) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w
zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu administracji
jest Wójt Gminy Baranowo z siedzibą 06-320 Baranowo, Rynek 7, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Baranowie,
Rynek 7, 06-320 Baranowo.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych z zakresu administracji samorządowej i
administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego
postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi, zgodnie z terminami
określonymi w instrukcji kancelaryjnej.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej,
prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
5. Zebrane od Państwa dane osobowe z zasady nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską lub
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże sytuacja taka może się zdarzyć i dołożymy wtedy wszelkich starań, aby istniały
specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony stosowany w celu ochrony
Państwa danych osobowych.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i zameldowania) wynika z
ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi
pod rygorem braku ich rozpatrzenia.
9. W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego (np. stworzenia profilu Urzędu Gminy w Baranowie na Facebook’u lub strona
www.baranowo.pl) oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które
ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy
zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie
wyrażonej zgody.
10. W ceku zasięgnięcia dodatkowych informacji lub uzyskania wyjaśnień możecie Państwo skontaktować się z naszym
inspektorem ochrony danych – wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@artaro.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FED.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I obejmuje:
Przebudowę budynku oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucieje.

Przebudowa polega na montażu nowego urządzenia, prasy w istniejącym pomieszczeniu technologicznym. W celu prawidłowego montażu oraz poprawnego funkcjonowania urządzenia niezbędne jest przeprowadzenie następujących prac budowlanych: wykonanie dodatkowego okna, podmurowanie istniejącego otworu drzwiowego (pomniejszenie)
z pozostawieniem nowego otworu na podajnik projektowanego urządzenia. Planuje się dodatkowo montaż rusztu napowietrzającego w reaktorze SBR 3 oraz nowej dmuchawy. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace niezbędne do włączenia do uruchomienia 3 reaktora SBR oraz prasy do odwadniania osadu, wraz z aktualizacją systemu sterowania, podłączenia niezbędnych rurociągów technologicznych, instalacji elektrycznej i sterującej w celu prawidłowej pracy oczyszczalni.

Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera:
Dla części I:
- dokumentacja techniczna, przedmiary robót i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert dla wszystkich części zamówienia:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Okres gwarancji (Gw) - waga kryterium 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II obejmuje:
Zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kuciejach.
Dostawa następujących nowych maszyn:
-ciągnik rolniczy, moc 100-110 KM
-wóz asenizacyjny, pojemność od 6000 l – 8000 l
-przyczepa rolnicza, ładowność 6t – 8,5t

Oferta powinna uwzględniać transport i dostawę maszyn na plac wskazany przez Zamawiającego. Maszyny powinny być fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 lub 2023.
Ciągnik będzie współpracował z zakupioną przyczepą oraz wozem asenizacyjnym. Przyczepa będzie służyć do transportu odwodnionego osadu ściekowego, dlatego też musi posiadać szczelną skrzynię ładunkową z funkcją wywrotu. Wóz asenizacyjny będzie służył do transportu ścieków w przypadku awarii oczyszczalni dlatego też musi on mieć pojemność min 6 000 m3 i być wyposażony dodatkowo w zestaw do czyszczenia zatkanych rur kanalizacyjnych w oczyszczalni ścieków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16500000-0 - Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych

34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

34144520-9 - Cysterny do gromadzenia ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert dla wszystkich części zamówienia:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Okres gwarancji (Gw) - waga kryterium 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III obejmuje:

Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zawady.

Przebudowa budynku realizowana będzie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie
obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac mających na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury o:
*Wykonanie dokumentacji projektowej w tym:
-obsługa geodezyjna
-decyzja środowiskowa i nowe pozwolenie wodno-prawne
-projekty budowlane i uzyskanie pozwolenia na budowę
-projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże
-inne projekty, które wynikają z przepisów prawa niezbędne do prawidłowego wykonania zadania
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
-harmonogram rzeczowo-finansowy
*Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją projektową,
*Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez zamawiającego parametrów wody pitnej,
*Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
*Przeprowadzenie szkolenia obsługi SUW,
*Dostarczenie kompletu sprzętu, oznaczeń, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji SUW,
*Wykonanie instrukcji eksploatacji SUW oraz instrukcji obsługi, obiektów, i konserwacji urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji SUW
*Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
*Wykonanie tablic informacyjnych,
*Wykonanie oznakowania obiektów,
*Zapewnienie funkcjonowania systemu zdalnego monitoringu,

Ogólna koncepcja rozbudowy zakłada wykonanie następujących robót
budowlanych :
- Rozbudowa budynku SUW umożlwiająca przestawienie i dostawienie
nowych urządzeń technologicznych ,
- Wybudowanie fundamentu i ustawienie jednego pionowego, stalowego
zbiornika
retencyjnego o pojemności 150 m3 wykonanego ze stali węglowej
odpowiednio zabezpieczonego antykorozyjnie oraz zaizolowanego .
- Modernizacja układu technologicznego suw której celem będzie zwiększenie wydajności do 40 m3/h nominalnie oraz 45 m3/h maksymalnie z niezbędnym oprzyrządowaniem.
- Wykonanie nowego zagospodarowania terenu ( drogi, chodniki, zieleń )
- Zabudowa i podłączenie (mobilnego) agregatu prądotwórczego o dostosowanej do zapotrzebowania SUW mocy.
Zakłada się, że planowana rozbudowa nie będzie wychodziła po za wygrodzony teren.
Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wykonać pełny układ technologiczny uzdatniania wody uzyskując wydajność nominalną na poziomie 40 m3/h a maksymalną na poziomie 45 m3/h spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. Poz. 1989) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Technologia rozbudowanej SUW ma pracować w układzie dwu stopniowej filtracji przy wykorzystaniu napowietrzania ciśnieniowego przed każdym stopniem i dwu stopniowego pompowania wody. W przypadku drugiego stopnia pompowania ( zestaw hydroforowy ) należy przeprowadzić weryfikację stanu pomp i armatury . Należy przewidzieć wymianę elementów eksploatacyjnych – np. łożyska i uszczelnienia pomp. W celu usprawnienia działania zestawu hydroforowego należy wykonać nową szafę sterowniczą w której będą zabudowane dedykowane dla każdej z pomp falowniki, sterownik PLC , panel operatorski i niezbędna aparatura elektryczna . Szafa ma być zamontowana w sąsiedztwie zestawu pompowego. Musi być również skomunikowana z automatyką SUW.

Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera:
- Program funkcjonalno-użytkowy ( PFU ) stanowiący załącznik nr 11 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert dla wszystkich części zamówienia:
1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Okres gwarancji (Gw) - waga kryterium 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli:

Dla części I:

a) Wykonawcy:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone o wartości robót minimum 500.000,00 zł brutto każda.
b) Osób:
- dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności pełniące funkcję Kierownika budowy:
- jedna osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi
- jedna osoba pełniąca funkcje kierownika robót mająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- jedna osoba pełniąca funkcje kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym, uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz posiadać aktualną przynależność do
Izby Inżynierów Budownictwa. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, osoby które przed wejściem w życie ustawy PB uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12 a ustawy PB, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone na podstawie art. 12 ust. 1
ustawy PB, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w w/w ustawie. Każda z ww. osób powinna posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności: warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami oraz doświadczeniem w
kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.

Dla części II:
a) Wykonawcy:
- zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy ciągnika, ciągnika z wozem asenizacyjnym i/lub przyczepą rolniczą, o wartości niemniejszej niż 300 000,00 zł. wraz z poświadczeniem że zostały one wykonane w sposób prawidłowy.

Dla części III:
a) Wykonawcy:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub/i przebudowie stacji uzdatniania wody, odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości nie
mniejszej niż 700.000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion 00/100) za każdą robotę. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót (zamówień) o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
b) Osób:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami, tj.:
− jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania,
− jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno –budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania,
− jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod
warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków
wymaganych dla poszczególnych funkcji. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.), które uprawniają do projektowania lub kierowania robotami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały
odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Dla części I:
1) Wykaz robót w zakresie budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków,
niezbędnym do wykazania spełniania warunku, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 6a do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy, składają
jeden dokument w formie załącznika
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy, składają
jeden dokument w formie załącznika.


Dla części II:
1) Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6b do SWZ),

Dla części III:
1) Wykaz robót w zakresie budowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody,
niezbędnym do wykazania spełniania warunku, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 6c do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy, składają
jeden dokument w formie załącznika
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy, składają
jeden dokument w formie załącznika.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym –
Dla części I zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ
Dla części II zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SWZ.
Dla części III zgodnie z Załącznikiem nr 1c do SWZ
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, ( Załącznik 2 i 3 );
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ
(jeżeli dotyczy) ( Załącznik nr 4 );
3) dowód wniesienia wadium;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy)
6) w odniesieniu do części II zamówienia – Zamawiający wymaga także
złożenia jako integralną część oferty, załącznika do formularza ofertowego
nr 1b, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Dla części I w wysokości 10 000,00 zł
Dla części II w wysokości 7 000,00 zł
Dla części III w wysokości 20 000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr
rachunku 72 8917 0001 0030 1240 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w
Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim Oddział w Baranowie z
adnotacją: „Wadium – Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki
wodno-ściekowej w gminie Baranowo Część …. " Nr FED.271.5.2023.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie
przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako
oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co
najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące
utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do
zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze
żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż
termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania
ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Baranowo, Rynek 7,
06-320 Baranowo
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym
mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98
ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie z wzorem Załącznika nr 5 do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy Zamawiający określił w:
- paragrafie 22 Umowy stanowiącej załącznik nr 8a do SWZ - dla części I
-paragrafie 8 Umowy stanowiącym załącznik nr 8b do SWZ - dla części II
-paragrafie 22 Umowy stanowiącej załącznik nr 8c do SWZ - dla części III

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) wyklucza się:

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 irozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej ozastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona wwykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.