eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Sukcesywna dostawa śr. czystości, produktów gospodarczych, śr. higieny osobistej oraz sprzętu do utrzymania czystości na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa śr. czystości, produktów gospodarczych, śr. higieny osobistej oraz sprzętu do utrzymania czystości na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001005092

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wystawowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-618

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Przetargi@halastulecia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.halastulecia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów i innych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa śr. czystości, produktów gospodarczych, śr. higieny osobistej oraz sprzętu do utrzymania czystości na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f0e8c2c-a15e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140292

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073042

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/4/HL/ŚCZ-2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 62740,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa środków czystości, produktów gospodarczych, środków higieny osobistej oraz sprzętu do utrzymania czystości na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na trzy części zamówienia:
1) część nr 1 – sukcesywna dostawa papieru i worków;
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
1) w części nr 1 zamówienia:
• 18930000-7 Worki i torby,
• 33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety,
3. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia znajduje się w: Załączniku nr 2.1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.5.5.) Wartość części: 39703,85 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa środków czystości, produktów gospodarczych, środków higieny osobistej oraz sprzętu do utrzymania czystości na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na trzy części zamówienia:
2) część nr 2 – sukcesywna dostawa środków myjących;
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
2) w części nr 2 zamówienia:
• 39830000-9 Środki czyszczące,
• 24455000-8 Środki odkażające,
• 33741300-9 Środek odkażający do rąk,
• 39832000-3 Produkty do zmywania naczyń,
3. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia znajduje się w: Załączniku nr 2.2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24455000-8 - Środki odkażające

33741300-9 - Środek odkażający do rąk

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

4.5.5.) Wartość części: 14976,25 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa środków czystości, produktów gospodarczych, środków higieny osobistej oraz sprzętu do utrzymania czystości na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na trzy części zamówienia:
3) część nr 3 – sukcesywna dostawa narzędzi oraz środków do sprzątania.
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
3) w części nr 3 zamówienia:
• 39830000-9 Środki czyszczące,
• 39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju,
• 18424300-0 Rękawice jednorazowe,
• 39525800-6 Ściereczki do czyszczenia.
3. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia znajduje się w: Załączniku nr 2.3 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

4.5.5.) Wartość części: 7953,31 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36786,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44160,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36786,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LP Serwis Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9151790217

7.3.3) Ulica: Ligota nr 1, lok. 13

7.3.4) Miejscowość: Ligota

7.3.5) Kod pocztowy: 55-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36786,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17469,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17469,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17469,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PON-PRAN Karol Poneta Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8982271821

7.3.3) Ulica: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza nr 30/12

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-238

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17469,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7425,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7425,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7425,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PON-PRAN Karol Poneta Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8982271821

7.3.3) Ulica: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza nr 30/12

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-238

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7425,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.