eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełżyce › Dostawa emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowychOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029263

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Bełżyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdplubli.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdplublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac994b7c-c3f3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063727/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Dostawa emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni drog powiatowych na terenie powiatu lubelskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdplublin.logintrade.net/zapytania_email,121752,950ce3c16b88ae8af5c81bcde3dbb8da.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdplublin.logintrade.net/zapytania_email,121752,950ce3c16b88ae8af5c81bcde3dbb8da.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://zdplublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
10.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Tomasz Pruszkowski, tel. 81 516 28 85, email: sekretariat@zdplublin.pl
10.3. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę przetargową
10.4. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. W celu korzystania z Platformy konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
10.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://zdplublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
10.6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10.7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej ora minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar
10.8. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: BiZP.2228.6.2023.MP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa emulsji asfaltowej klasy C-65 B3 PU/RC (K1-65)-kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa o zawartości lepiszcza 65% wyprodukowana z asfaltu drogowego o klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona do remontów cząstkowych, powierzchniowych utrwaleń dróg obciążonych ruchem KR-1 do KR-4 do trzech obwodów drogowych w ilości około 195 ton .Zamówienie obejmuje dostawę materiałów do trzech obwodów drogowych. Zastrzega się dostawy sukcesywne, w terminie zgodnym z pkt. 4 SWZ, w miarę potrzeb Zamawiającego, z załadunkiem, wyładunkiem oraz transportem na koszt Wykonawcy dostarczana partiami po każdorazowym zgłoszeniu zapotrzebowania przesłanego drogą elektroniczną przez Kierowników Obwodów Drogowych w Bełżycach, Bychawie i Garbowie. Emulsja asfaltowa musi odpowiadać normie PN-EN 13808:2013 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”. Do dostarczanego materiału należy dołączyć świadectwo jakości (deklaracja zgodności.)
a) do Obwodu Drogowo - Mostowego nr 1 w Bełżycach – łącznie 65 ton:
b) do Obwodu Drogowego nr 2 w Bychawie – łącznie 80 ton:
c) do Obwodu Drogowego nr 3 w Garbowie – łącznie 50 ton:

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113620-7 - Asfalt

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mogą dokonywać zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia, określająca ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
1) zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
2) zmianę zakresu przedmiotu Umowy,
3) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub
4) zmianę terminu /terminów określonych w umowie,
a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego celu.
3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w sytuacji, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
2) wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość lub termin realizacji zamówienia, bądź uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określony sposób;
3) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca na rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy;
4) wystąpią zmiany Wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek);
5) nastąpi ustawowa zmiana podatku VAT.
4. Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, przy czym nie stanowią one jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie wykonania, zakresie, wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych.
5. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdplublin.logintrade.net/zapytania_email,121752,950ce3c16b88ae8af5c81bcde3dbb8da.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.