eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgorzelec › Bieżąca naprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego - część II: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową"Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżąca naprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego - część II: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ZGORZELECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821351

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 A

1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 77 50 672 w. 208

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.zgorzelec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzgorzelecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżąca naprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego - część II: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-839052eb-be53-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059813/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-zgorzelec.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-zgorzelec.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w pkt 6.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 1, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w pkt 6 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa poniżej.
3. Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem https://powiat-zgorzelec.ezamawiajacy.pl/ w
zakładce „Korespondencja”. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zp@powiat.zgorzelec.pl, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy składania ofert w postępowaniu.
4. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
5. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2;
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Zamawiający, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
7. Zamawiający, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
8. Ofertę i oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje Wykonawców, że
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych):
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900 Zgorzelec.
2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Administratora lub drogą mailową: iod@powiat.zgorzelec.pl.
3) Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Bieżąca naprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego - część II: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową” oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, świadczenia usługi serwera mailowego oraz właścicielowi Platformy Zakupowej, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Posiada Pani/Pan następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych – art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszeni danych – art. 20 RODO;
f) prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.
6) Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7) Pani/Pana dane, nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania tych danych będzie
brak możliwości realizacji wniosku, udziału w postępowaniu lub zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia (kontakt listowny na adres Administratora bądź na adres e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl).
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Ograniczenia do korzystania z praw w związku z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
b) wystąpienie, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.272.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 365552,85 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 81000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie Powiatu Zgorzeleckiego. Zakres rzeczowy prac w ramach ww. przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) oznakowanie miejsca prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu, 2) cięcie piłą mechaniczną nawierzchni po uprzednim wytrasowaniu, 3) usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 4) dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu przy użyciu sprężarki, 5) usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego 6) usunięcie śladów i plam olejowych oraz zagruntowanie ścianek spękań, 7) spryskanie dna i krawędzi naprawianego miejsca emulsja asfaltową, 8) wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej z jej zagęszczeniem za pomocą walca, 9) posmarowanie asfaltem powierzchni styku nowej i starej nawierzchni celem zapewnienia szczelności. Zamawiający w trakcie wykonywania przedmiotu umowy określał będzie lokalizację, zakres oraz termin wykonania remontu. Przewidywany zakres remontu ogółem to ok. 540,00 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena - 60 %
2) Termin płatności - 10%
2) Okres gwarancji – 30 %
3. Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych przez Komisję, zgodnie ze stosowanymi kryteriami.
4. Komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (załącznik nr 5 do SWZ).

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (załącznik nr 5 do SWZ).

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Określenie warunków: warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).


4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie co najmniej 1 roboty odpowiadającej swoim rodzajem (robota budowlana polegająca na bieżącej naprawie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową) robocie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto.

Ponadto Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje (posiadanie, dzierżawa, wynajem, umowa kupna lub w inny sposób) co najmniej następującym potencjałem technicznym: frezarka do nawierzchni lub młot pneumatyczny -1 szt., skrapiarka do bitumu – 1 szt., piła do cięcia nawierzchni bitumicznych - 1 szt., sprężarka – 1 szt., zagęszczarka płytowa lub walec wibracyjny (do zagęszczania nawierzchni ) - 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1a) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, Zamawiający żąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. VIII.4.1) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
1b) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony w pkt. VIII.4.1) SWZ winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.
1c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. VIII.4.1) SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VIII.4.1), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! Wykonawca może wskazać dane umożliwiające dostęp do dokumentu o którym mowa w pkt. VIII.4.1) SWZ celem pobrania go przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych – poprzez wypełnienie pkt. II.1 Załącznika nr 5 do SWZ. W takim przypadku Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia tego podmiotowego środka dowodowego.

2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 8 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. VIII.5.1) SWZ, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje wykonanie co najmniej 1 roboty odpowiadającej swoim rodzajem (robota budowlana polegająca na bieżącej naprawie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową) robocie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto. – Załącznik nr 6 do SWZ.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca przedstawi w wykazie robót, kwotę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.

3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (posiadanie, dzierżawa, wynajem, umowa kupna lub w inny sposób) co najmniej następującym potencjałem technicznym: frezarka do nawierzchni lub młot pneumatyczny -1 szt., skrapiarka do bitumu – 1 szt., piła do cięcia nawierzchni bitumicznych - 1 szt., sprężarka – 1 szt., zagęszczarka płytowa lub walec wibracyjny (do zagęszczania nawierzchni ) - 1 szt. – Załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Wypełniony kosztorys ofertowy - załącznik nr 4 do SWZ;
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy pzp, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostepniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, o czym mowa w punktach VIII.6. 1) – 8) SWZ.
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt. IX.4 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zapisami pkt. VIII.6.14)-17) SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z liderem.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zobowiązuje wykonawców przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w załączniku nr 9 do SWZ.
2. Zgodnie z art. 455 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w § 15 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://powiat-zgorzelec.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 12:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Powiatu Zgorzeleckiego https://powiat-zgorzelec.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
a) podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
b) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
c) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.