eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubniewice › Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glisno - działka nr 124Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glisno - działka nr 124

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubniewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966705

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 51

1.5.2.) Miejscowość: Lubniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-210

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957557052

1.5.8.) Numer faksu: 957557024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lubniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubniewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/gminalubniewice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glisno - działka nr 124

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d19ac0d1-a2df-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007372/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glisno - działka nr 124

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077607

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.02.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przebudowy obejmuje przebudowę układu drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia na projektowanym odcinku drogi. Przebudowie podlegają drogi zlokalizowane na działkach nr 124 i 136/6. W ramach inwestycji zakłada się: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie koryta pod projektowaną konstrukcję jezdni i poboczy, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, wykonanie kanału technologicznego, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej zjazdów i dojść, wykonanie poboczy z miału i kruszywa, wykonanie oświetlenia drogowego, humusowanie i obsianie trawą, uporządkowanie terenu, oznakowanie ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 408408,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 647121,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 408408,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9271866064

7.3.3) Ulica: Sobieskiego 14

7.3.4) Miejscowość: Świebodzin

7.3.5) Kod pocztowy: 66-200

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zakres: Instalacje elektryczne, roboty elektryczne zewnętrzne, oświetlenie terenu. Firma: RAK Henryk Rak, ul. Szkolna 8, 64-212 Siedlec

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 408408,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.