eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bud. przy u.l. Westerplatte nr 6 i ul. Niedziałkowskiego nr 3 wraz z przynależną komórką na dz. 13/8 w Z-ciu z przeznaczeniem na mieszkania chronione".Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bud. przy u.l. Westerplatte nr 6 i ul. Niedziałkowskiego nr 3 wraz z przynależną komórką na dz. 13/8 w Z-ciu z przeznaczeniem na mieszkania chronione”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: LEŚNA 2

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 494 12 74, +48 32 494 12 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bud. przy u.l. Westerplatte nr 6 i ul. Niedziałkowskiego nr 3 wraz z przynależną komórką na dz. 13/8 w Z-ciu z przeznaczeniem na mieszkania chronione”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbd1639c-c3f5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139577

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053367/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul.Westerplatte 6 i ul.Niedziałkowskiego 3 wraz z przynależną komórką na działce 13/8 w Zawierciu z przeznaczeniem na mieszkania chronione

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu oraz adresy e mail Wykonawców podane w
formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w
formularzu ofertowym
lub
2) poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie
Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć
ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy
przetargowej - dostępnymi pod adresem https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin
korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1
SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem:
https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal
B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 -
1600.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru
opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy,
zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Ze względu na ogr. ilość znaków pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana – Michała Furgacz, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: e-mail: iod@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ulicy Westerplatte nr 6 i ulicy Niedziałkowskiego nr 3 wraz z przynależną komórką na działce 13/8 w Zawierciu z przeznaczeniem na mieszkania chronione”.
nr postępowania WIZP.271.11.2023.ED.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): I. RODO (ograniczenia stosowania) - nie dotyczy.
II. Opis przedmiotu zamówienia (1):

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ulicy Westerplatte nr 6 i ulicy Niedziałkowskiego nr 3 wraz z przynależną komórką na działce 13/8 w Zawierciu z przeznaczeniem na mieszkania chronione”.

2. Stan istniejący:
Budynki przy ulicy Westerplatte nr 6 i ulicy Niedziałkowskiego nr 3 są niepodpiwniczone, dwukondygnacyjne, zły stan wnętrza budynku jak i brak funkcjonalności wymaganej przez aktualne warunki techniczne wymaga usunięcia wewnętrznych ścian i stropów oraz dachu przy pozostawieniu ścian zewnętrznych murowanych, posiada dwa wejścia.
Pomiędzy budynkami posadowiona jest komórka przynależna do budynków w złym stanie technicznym.
Obiekty wchodzi w skład założenia urbanistycznego byłego osiedla TAZ w Zawierciu i są pod ochroną konserwatorską.

Objęte zamówieniem budynki są realizowane ze wsparciem finansowym z Funduszu Dopłat rządowego programu budownictwa komunalnego w ramach umowy Nr BSK/22/22/0002469 z 22.09.2022 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy trzech budynków i dostosowania ich do zmiany sposobu użytkowania na 17 mieszkań chronionych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynków.

3. Zakres robót obejmuje m.in:
Budynek przy ul. Westerplatte 6, budynek Niedziałkowskiego 3, budynek byłej komórki łącznie:
1) Roboty rozbiórkowe:
 rozebranie elementów więżb dachowych, deskowanie dachu z pokryciem – 703 m²;
 rozebranie kominów wolno stojących – 9,588 m3;
 rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami – 23,00 m3;
 rozebranie schodów o konstrukcji drewnianej –37,6 m2;
 rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 256,6 m2 ;
 rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych – 318,1 m2 ;
 zerwanie posadzki cementowej – 311,60 m2;
 rozebranie elementów stropów drewnianych – podsufitek polepy – 713,8 m2;
 rozebranie elementów stropów drewnianych – belek stropowych o przekroju 300cm2 – 620,3 m;
 rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cem – wap. – 328,288 m2;
 odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cem. – wap. na ścianach, filarach o pow. ponad 5 cm2 – 961,094 m2;
 wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. 10 km – 832,796 m3;
 rozebranie murów z cegły – 33,578 m3;
 rozebranie fundamentów – 9,548 m3.

2) Roboty żelbetowe:
 stopy fundamentowe żelbetowe – 22,992 m3;
 opaska żelbetowa – 76,784 m3;
 płyty fundamentowe żelbetowe – 3,78 m3;
 przygotowanie i montaż zbrojenia – 3,976 t;
 ławy fundamentowe żelbotowe – 10,335 m3;
 słupy żelbetowe w deskowaniu – 18,172 m3;
 belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu 22,81 m3;
 płyty stropowe – 848,132 m2;
 przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – 18,032 t;
 schody żelbetowe proste na płycie gr. 18 cm z zastosowanie pompy do betonu – 21,78 m2;
 ściany żelbetowe 113,296 m2.

3) Więźba dachowa i pokrycie dachu:
 krokwie zwykłe, długości ponad 4,50m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy;
 nasyconej -10,52 m3;
 płatwie, słupy, jętki, murłaty – 7,44 m3 drew;
 podwaliny z tarcicy nasyconej o długości ponad 2 m – 3,36 m3 drew;
 krokwie zwykłe, długości do 4,50m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -1,88 m3;
 deskowanie pełne – 705,50 m2;
 pokrycie dachów papą termozgrzewalną – dwuwarstwowe – 705,50 m2;
 izolacja stropu wełną mineralną – 172,638 m2;
 rynny dachowe półokrągłe o sr. 12 cm z blachy ocynkowanej – 109,84,00 m;
 rury spustowe okrągłe o sr. 10 cm z blachy stalowej ocynkowanej – 81,6 m;
 pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami – 280,65 m2;
 montaż systemów asekuracyjnych dla obsługi mieszkańców - 6 punktów asekuracyjnych – 2 kpl.

cd w sekcji 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZP.271.11.2023.ED

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cd OPZ (2):
1) Ściany murowane:
 przemurowanie co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach – 360,36 m;
 uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach – 15,016 m3;
 ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków o gr. 17,50 cm – 453,036 m2;
 ściany z bloczków M 15 w budynkach 1 – kondygnacyjnych – 974,88m2;
 kanały wentylacyjne budynków wielokondygnacyjnych z pustaków wentylacyjnych – 199,50 m;
 kanały spalinowe i dymowe z pustaków betonowych – 20,00 m;
 ściany fundamentowe komórki z bloczków silikatowych – 35,064 m2;
 ściany powyżej terenu komórki– 78,552 m2.

2) Roboty wykończeniowe – tynki wew. gipsowe i okładziny ścian:
 tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm – 2345,631 m2;
 ścianki działowe GR z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach metalowych – 199,765 m2 ;
 licowanie ścian płytkami o wym. 20x25 na klej – 469,862 m2 .

3) Warstwy posadzkowe:
 warstwy posadzkowe na gruncie – płyta posadzki gr.15 – 466,184 m2 ;
 warstwy posadzkowe – 598,40 m2 ;
 posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 30x30 na zaprawie klejowej – 619,49 m2 ;
 posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – PCW – 169,00m2 .

4) Stolarka okienno – drzwiowa:
 okna drewniane i drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami - wg zestawienia stolarki;
 balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków – 12,9 m.

5) Roboty malarskie:
 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pogłoży gipsowych z gruntowaniem – 2776,873 m2.

6) Elewacja – tynki zewnętrzne:
 uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach cegły i pustaków – 960,902 m2;
 tynki zewnetrzne szlachetne cyklinowane na ścianach płaskich wykonywane ręcznie – 737,84 m2;
 tynki zewnętrzne szlachetne cylinowane na cokołach – 69,672 m2;
 warstwa licowa z cegły klinkierowej – 154,85 m2.

7) Opaska żwirowa:
 obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na podsypce piaskowej w wypełnieniem spoin – 295,00 m;
 podbudowa z kruszywa naturalnego – dolna i górna warstwa – 142,40 m2.

8) Winda:
 montaż dźwigu elektrycznego, udżwig 630 kg z wyposażeniem, próbami, regulacją, odbiorami – 2 kpl.

9) Wyposażenie łazienek:
 uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej podnoszone do umywalek – 34 szt;
 uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej podnoszone do WC – 34 szt;
 uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej pod prysznic kątowe – 17 szt;
 uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej pod prysznic proste – 17 szt;
 siedziska składane dla niepełnosprzwnych pod prysznic ze stali nierdzewnej – 17 szt;
 lustro z regulowanym katem pochyłu – 17 szt;
 wieszaki na ręczniki ze stali nierdzewnej – 18 szt;
 uchwyt na papier toaletowy – 18 szt;
 szczotka do WC - 18 szt.

10) Inne:
 uzgodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym niedowidzące i niedosłyszące (elementy oznakowane) poza drzwiami głównymi do mieszkania – 3 kpl.

11) Instalacje elektryczne:
 układanie przewodów z osprzętem elektroinstalacyjnym – 3 kpl;
 montaż kompletnej rozdzielnicy elektrycznej TL z wyposażeniem i okablowaniem wewnętrznym – 3 kpl;
 montaż kompletnej rozdzielnicy elektrycznej TM z wyposażeniem i okablowaniem wewnętrznym – 17 kpl;
 montaż opraw oświetleniowych – 168 kpl;
 montaż instalacji odgromowej i uziemienia – 3 kpl;
 montaż instalacji słaboprądowych, RTV/SAT, domofonowej, systemu przyzywowego, systemu telewizji dozorowej – 3 kpl.

12) Instalacje sanitarne:
 rurociągi instalacji kan. sanitarnej z rur PVC DN 200 mm – 34,5 m;
 rurociągi instalacji kan. sanitarnej z rur PVC DN 160 mm – 4,0 m;
 rurociągi instalacji kan. sanitarnej z rur PVC DN 110 mm – 276 m;
 rurociągi instalacji kan. sanitarnej z rur PVC DN 50 mm – 110 m;
 umywalki z bateriami– 18 kpl;
 miski ustępowe – 18 kpl;
 zlewozmywaki z bateriami – 19 kpl;
 brodziki natryskowe z bateriami– 17 kpl;
 rurociągi instalcji wodociągowej z rur PP 16,20,25,32,50,63 mm – 968m;
 skrzynka gazowa z wyposażeniem – 3 kpl;
 rurociągi instalacji gazowej z rur stalowych DN 32mm – 21 m ;
 rurociągi instalcji co z rur stalowych 32 mm – 136 m;
 rurociągi instalcji co z rur stalowych 25 mm – 4 m;
 grzejniki z zaworami i głowicami termostatycznymi– 19 szt;
 instalacja ogrzewanai podłogowego – 636,80 m2;
 kocioł gazowy kondensacyjny z automatyką, rurociągami wewnętrznymi w kotłowni i armaturą - 3 kpl.

13) Zagospodarowanie terenu i instalacje zewnętrzne:
 rurociągi kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 250, 160, 110 mm – 166,20 m;
 studzienki kanalizacyjne z PVC DN 600 mm -5 szt;
 studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm – 4 szt;
 rurociągi wodociągowe z rur PE DN125mm – 71m;
 rurociągi wodociągowe z rur PE DN63mm – 7,8m;
 rurociągi wodociągowe z rur PE DN40mm – 14m;
 studzienki wodociągowe betonowe DN 1000 mm – 3 szt;
 zewnętrzne linie zasilające elektryczne, oświetlenia zewnętrznego – 1 kpl;
 chodniki o nawierzchni z kostki betonowej – 10m2;
 chodniki o nawierzchni mineralnej – 350m2;
 wykonanie trawników – 1730 m2;
 montaż małej architektury (ławki,kosze na śmieci, stojaki na rowery) – 10 szt;
 wykonaine rabaty kwiatowej z obsadzeniem - 400m2.

Zamawiający informuje, iż znajdujące się na rysunkach w dokumentacji projektowej n/w elementy wyposażenia oraz sprzęty (AGD i RTV) nie są przedmiotem niniejszego zamówienia (dotyczy budynku N3, W6 oraz komórek):
 szafki dolne i górne,
 blaty,
 płyty indukcyjne,
 elektryczne piekarniki do zabudowy .
 zlewy,
 pochłaniacze węglowe (lub wyciągi) ,
 pralko-suszarki,
 lodówki podblatowe,
 oświetlenie LED blatu roboczego w szafce górnej,
 telewizorów,
 mebli: stołów i krzeseł jadalnianych, łóżek, szafek nocnych, foteli, szaf ubraniowych, szafek łazienkowych.

Szczegółowy zakres robót określa dok. projektowa, specyfikacje tech.wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót (jako element pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią zał. do SWZ.

2. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

3. Wykonawca zapewni kierownika budowy (warunek udziału w postępowaniu patrz. Rozdział V ust. 3 pkt 4 lit. b SWZ) oraz kierowników robót branżowych.
Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ - PPU..
6. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego. (Szczegóły w SWZ).

4. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowo-kosztorysowa (...) Szczegóły w SWZ.
5. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy - § 13.

6. Wykonawca jest obowiązany udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na nie mniej niż 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

7. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat.

8. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
Celem wykonania obowiązków określonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z załączonego do SWZ przedmiaru robót (t.j. roboty architektoniczne, roboty konstrukcyjne, roboty sanitarne, roboty elektryczne, roboty związane z zagospodarowaniem terenu), były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Wymagania dotyczące sposobu dok. zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.
(...)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z postanowieniami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku/ów o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) brutto.

Pojęcia „budowa”, „przebudowa” oraz „remont” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. nr 2351 z późn. zm.).

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia tj.: posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. nr 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu - nie dotyczy.
II. cd opisu przedmiotu zamówienia (3):
Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Budynek W6 i N3:
Budynek posiada 2 wejścia, z czego 1 wejście, od strony północnej, dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Wszystkie mieszkania znajdujące się na parterze i na piętrze są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dojście dla niepełnosprawnych z poziomu projektowanego terenu, który znajduje się 2 cm poniżej poziomu „zero” budynku jest zapewnione poprzez odpowiednie ukształtowanie chodnika przed budynkiem, co zapewnia bezpośredni dostęp bez konieczności stosowania ramp. Każde mieszkanie posiada toaletę dostosowaną dla niepełnosprawnych. Na piętro budynku zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych za pomocą dźwigu. Zastosowano również, poza udogodnieniami dla niepełnosprawnych ruchowo, udogodnienia umożliwiające korzystanie z obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym niedowidzących i niedosłyszących, a między innymi: a) wewnątrz na poziomie wejścia należy umieścić tabliczkę dotykową z planem budynku i opisami w alfabecie Braille’a; b) podstopnice istniejących schodów wykonane są z płytek w kolorze grafitowym kontrastującym z jasną powierzchnią stopnic; c) na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodów należy nakleić kontrastową anty-poślizgową taśmę samoprzylepną dedykowaną do schodów; d) na spocznikach przed każdym początkiem i końcem biegu schodów należy przykleić samoprzylepne guzy w 4 rzędach w odstępach 10 cm pomiędzy guzami; e) drzwi główne do każdego mieszkania będą w kolorze kontrastującym ze ścianą f) przed wejściem do mieszkań i w mieszkaniach zamontowane zostaną tabliczki z oznaczeniem funkcji pokoju w alfabecie Braille’a; g) na początku i końcu każdego biegu schodów na poręcze naklejone zostaną oznaczenia wypukłe z informacją o pomieszczeniach w kierunku poruszania się w alfabecie

Komórki:
Mieszkanie znajdujące się na parterze jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dojście dla niepełnosprawnych z poziomu projektowanego terenu, który znajduje się 2 cm poniżej poziomu „zero” budynku jest zapewnione przez odpowiednie ukształtowanie chodnika przed budynkiem, co zapewnia bezpośredni dostęp bez konieczności stosowania ramp. Mieszkanie posiada toaletę dostosowaną dla niepełnosprawnych.
Zastosowano również, poza udogodnieniami dla niepełnosprawnych ruchowo, udogodnienia umożliwiające korzystanie z obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym niedowidzących i niedosłyszących, a między innymi: a) wewnątrz na poziomie wejścia należy umieścić tabliczke dotykową z planem budynku i opisami w alfabecie Braille’a; b) drzwi główne do każdego mieszkania będą w kolorze kontrastującym ze ścianą; c) przed wejściem do mieszkań i w mieszkaniach zamontowane zostaną tabliczki z oznaczeniem funkcji w pokoju w alfabecie Braille’a; d) domofon wewnątrz mieszkania poza sygnalizacją dźwiękową wyposażony będzie w sygnalizator świetlny.

Ponadto brak barier architektonicznych na ciągach pieszych prowadzących do budynków w ramach zagospodarowania terenu wokół budynków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (okr. przez Zamawiającego w ust. 3 rozdziału SWZ) na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie którtszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.


b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą należy złożyć:
1.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale V SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenia stanowią dowód pot.brak podstaw wykl. oraz spełniania waru. udziału w post. na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalif. podpisem elektr.) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostep.zasoby przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostę. zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio speł. warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgo. z zał. nr 3 do SWZ).
1.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezent. Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publ.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifik.podpisem elektr., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektr., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dok.w postaci papierowej. Poświadczenia zgo. cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
1.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifik.podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci pap. i opatrzone własn. podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzor. z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
1.4. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 9 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenie tego ośw. na Formularzu ofertowym), z którego wynika, które roboty bud./usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – dot.tylko wykonawców wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia.
1.5. Dowód wniesienia wadium.
1.5.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument potw. wniesienie wadium – zg. z ust. 6 Roz. XXII SWZ;
W przypadku Wykonawców skład. ofertę wspólną treść dok.wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zam. co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzym. wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich W. wspólnie ubieg. się o udzielenie zamówienia;
1.5.2. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.
1.6. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w rozdziale SWZ.

3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).

4. Termin wnoszenia wadium upływa w terminie składania ofert.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805.

Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

8. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Uwaga:
Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdziale XXVI SWZ.

9. Zatrzymanie wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
9.3. Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.2. rozdz. XI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art.112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8 rozdziału wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi/dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 4 do SWZ.

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do
SWZ.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej.
Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym podpisem elektronicznym
– zgodnie z rozdz. VIII ust. 2 SWZ.
W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę
także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy
(obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
4. Pełna nazwa zamówienia:
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ulicy Westerplatte nr 6 i ulicy Niedziałkowskiego nr 3 wraz z przynależną komórką na działce 13/8 w Zawierciu z przeznaczeniem
na mieszkania chronione”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.