eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Organizacja przez szko造 - w ramach dobrych praktyk 2 imprez (eventy m這dych przedsi瑿iorc闚 powi您ane z przedstawicielami rynku pracy, pikniki edukacyjne, festiwale nauki i techniki) (...)Og這szenie z dnia 2023-03-16


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Organizacja przez szko造 – w ramach dobrych praktyk 2 imprez
(eventy m這dych przedsi瑿iorc闚 powi您ane z przedstawicielami rynku pracy, pikniki edukacyjne, festiwale nauki i techniki) (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miasto Krosno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440809

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Lwowska 28a

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Kro郾ie雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.krosno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Organizacja przez szko造 – w ramach dobrych praktyk 2 imprez
(eventy m這dych przedsi瑿iorc闚 powi您ane z przedstawicielami rynku pracy, pikniki edukacyjne, festiwale nauki i techniki) (...)

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-8e95c923-c3f8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00139382

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-16

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00015511/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.17 Organizacja przez szko造 – w ramach dobrych praktyk 6 imprez (eventy m這dych przedsi瑿iorc闚 powi您ane z przedstawicielami rynku pracy, pikniki edukacyjne, festiwale nauki i techniki) (...)

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiaj帷y wymaga komunikowania si za po鈔ednictwem plarformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia o warto軼i mniejszej ni progi unijne ofert, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1, sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiaj帷y, zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami, okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.: - sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s, - komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, - zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet explorer minimalnie wersja 10 0., - w陰czona obs逝ga JavaScript, - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf, - Platforma dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, - oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z Platformy dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu Platformy znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla wykonawc闚” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zalecenia: - podczas podpisywania plik闚 zaleca si stosowanie algorytmu skr鏒u SHA2 zamiast SHA1. - je郵i wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze郾iejsze podpisanie ka盥ego ze skompresowanych plik闚. - ze wzgl璠u na niskie ryzyko naruszenia integralno軼i pliku oraz 豉twiejsz weryfikacj podpisu, Zamawiaj帷y zaleca, w miar mo磧iwo軼i, przekonwertowanie plik闚 sk豉daj帷ych si na ofert na format PDF i opatrzenie ich podpisem.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.24.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 I – Organizacja w Zespole Szk馧 Ponadpodstawowych Nr 2 w Kro郾ie w dniu 19 kwietnia 2023 r. wydarzenia pod
nazw „Event M這dego Przedsi瑿iorcy”
I. Przeprowadzenie pokazu produkcji pralin – temperowanie czekolady, sposoby formowania pralin, degustacja – czas
trwania 1,5 godz. (zapewnienie sprz皻u i materia堯w potrzebnych do pokazu le篡 po stronie wykonawcy).
II. Przeprowadzenie pokazu barma雟kiego – czas trwania 15 – 20 min. (zapewnienie sprz皻u i materia堯w potrzebnych do
pokazu le篡 po stronie wykonawcy).
III. Przeprowadzenie pokazu baristycznego po陰czonego z degustacj – czas trwania 60 min. (zapewnienie sprz皻u i
materia堯w potrzebnych do pokazu le篡 po stronie wykonawcy).
IV. Zakup i dostarczenie do szko造 materia堯w potrzebnych do przygotowania stanowiska do bada kryminalistycznych oraz
stanowiska z preparatami kosmetycznymi.
V. Zakup i dostarczenie do szko造 materia堯w potrzebnych do przygotowania stoiska fryzjerskiego.
VI. Zakup i dostarczenie do szko造 nagr鏚 rzeczowych dla laureat闚 loterii „Bran穎wa Niespodzianka”.
VII. Zapewnienie materia堯w promocyjnych.
VIII. Zapewnienie us逝gi cateringowej – 1000 szt. przek御ek.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79952000-2 - Us逝gi wzakresie organizacji imprez

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Us逝gi dostarczania posi趾闚

79342200-5 - Us逝gi wzakresie promocji

79823000-9 - Us逝gi drukowania idostawy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-04-19

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przyzna zam闚ienie wykonawcy, kt鏎y spe軟iaj帷 warunki okre郵one w SWZ zaoferuje najni窺z cen (art. 239 ust. 2 ustawy Pzp).

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Wg kolejno軼i

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejno嗆 kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cz窷 II - Organizacja w Zespole Szk馧 Elektrycznych i Og鏊nokszta販帷ych w Kro郾ie w dniu 20 kwietnia 2023 r.
wydarzenia pod nazw „Piknik Zawodowy ELEKTROSUKCES”
I. Zapewnienie i dostarczenie do szko造 materia堯w potrzebnych do pokazu w pracowni elektronicznej, pracowni automatyki,
pracowni techniki automatyki, pracowni elektrycznej, pracowni informatyki i programowania.
II. Zapewnienie 2 komplet闚 sprz皻u nag豉郾iaj帷ego do nag這郾ienia sali 55 m2.
III. Zapewnienie na czas pikniku.
IV. Zapewnienie us逝gi cateringowej dla oko這 500 os鏏.
V. Zapewnienie materia堯w promocyjnych.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79952000-2 - Us逝gi wzakresie organizacji imprez

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Us逝gi dostarczania posi趾闚

79342200-5 - Us逝gi wzakresie promocji

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-04-20

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y przyzna zam闚ienie wykonawcy, kt鏎y spe軟iaj帷 warunki okre郵one w SWZ zaoferuje najni窺z cen (art. 239 ust. 2 ustawy Pzp).

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Wg kolejno軼i

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejno嗆 kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Pe軟omocnictwo: oferta musi by podpisana przez osob/osoby wykonawcy uprawnion/ne do zaci庵ania zobowi您a w Jego imieniu b康 przez ustanowionego przez ni/nie pe軟omocnika/闚. Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika. Pe軟omocnictwo mo瞠 dotyczy zar闚no reprezentowania wszystkich
wykonawc闚 sk豉daj帷ych wsp鏊n ofert w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zam闚ienie publiczne. Je瞠li pe軟omocnictwo upowa積ia jedynie do reprezentowania wykonawc闚 w post瘼owaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiaj帷ym wymagane b璠zie z這瞠nie kopii umowy reguluj帷ej
wsp馧prac tych wykonawc闚 (art. 59 ustawy Pzp). Pe軟omocnictwo musi wskazywa pe軟omocnika (w tym zakres jego umocowania), a tak瞠 wskazywa wszystkich wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. Pe軟omocnictwo musi by podpisane przez osoby wykonawc闚 sk豉daj帷ych wsp鏊n ofert uprawnione do zaci庵ania zobowi您a w jego
imieniu. Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa w niniejszym punkcie musi zosta z這穎ne wraz z ofert w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiaj帷ym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane b璠 przez pe軟omocnika wskazanego pe軟omocnictwem.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania wykonawca zobowi您any jest z這篡 wraz z ofert o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie
bezpiecze雟twa narodowego. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa powy瞠j sk豉da ka盥y z wykonawc闚.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika. Pe軟omocnictwo mo瞠 dotyczy zar闚no reprezentowania wszystkich wykonawc闚 sk豉daj帷ych wsp鏊n ofert w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zam闚ienie publiczne. Je瞠li pe軟omocnictwo upowa積ia jedynie do
reprezentowania wykonawc闚 w post瘼owaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiaj帷ym wymagane b璠zie z這瞠nie kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚 (art. 59 ustawy Pzp). Pe軟omocnictwo musi wskazywa pe軟omocnika (w tym zakres jego umocowania), a tak瞠 wskazywa wszystkich wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o
zam闚ienie. Pe軟omocnictwo musi by podpisane przez osoby wykonawc闚 sk豉daj帷ych wsp鏊n ofert uprawnione do zaci庵ania zobowi您a w jego imieniu. Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa w niniejszym punkcie musi zosta z這穎ne wraz z ofert w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiaj帷ym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane b璠 przez pe軟omocnika wskazanego pe軟omocnictwem. Podmiot sk豉daj帷y ofert jako uczestnik konsorcjum i jednocze郾ie sk豉daj帷y ofert samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako sk豉daj帷y dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udzia貫m zostan odrzucone.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy w nast瘼uj帷ym zakresie:
1. Termin realizacji zam闚ienia mo瞠 ulec zmianie w nast瘼uj帷ych sytuacjach:
a) w przypadku op騧nienia Zamawiaj帷ego w rozstrzygni璚iu przetargu i/lub op騧nienia Zamawiaj帷ego w podpisaniu umowy,
b) w przypadku wyst徙ienia w okresie umownego terminu wykonania umowy okoliczno軼i niezale積ych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, 瞠 zmiana ta wynika z okoliczno軼i, kt鏎ych wykonawca nie m鏬 przewidzie na etapie sk豉dania oferty lub podpisania umowy i nie jest przez niego zawiniona. Wykonawcy przys逝guje prawo 膨dania przed逝瞠nia okresu wykonania umowy o ilo嗆 dni, w kt鏎ych te okoliczno軼i uniemo磧iwi造 wykonywanie jakichkolwiek prac/czynno軼i zwi您anych z wykonaniem umowy,
c) w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z okoliczno軼i niemo磧iwych do przewidzenia i niezale積ych od stron, wyst徙ienia zjawisk zwi您anych z dzia豉niem si造 wy窺zej (kl瘰ka 篡wio這wa, niepokoje spo貫czne, dzia豉nia militarne, epidemie, pandemie), w przypadku wyst徙ienia powy窺zej okoliczno軼i, w zakresie maj帷ym wp造w na przebieg realizacji zam闚ienia, termin wykonania umowy mo瞠 ulec odpowiedniemu przed逝瞠niu o czas niezb璠ny do zako鎍zenia wykonania przedmiotu umowy w spos鏏 nale篡ty.
2. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiaj帷ego,
b) uzasadnienie zmian – prawid這wa realizacja przedmiotu umowy, obni瞠nie koszt闚,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-04-22

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Projekt pn. "Kreujemy+Rozwijamy+O篡wiamy+Stymulujemy+Nakre郵amy
+Odmieniamy=KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozw鎩 Lokalny, wsp馧finansowany w 85% ze 鈔odk闚 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z bud瞠tu pa雟twa.
„Wsp鏊nie dzia豉my na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjaj帷ej integracji spo貫cznej”

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.