eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Busko-Zdrój › "Bieżące oznakowanie pionowe i poziome na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój"Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Bieżące oznakowanie pionowe i poziome na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Busko-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Mickiewicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 41 370-52-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.busko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Bieżące oznakowanie pionowe i poziome na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1d468b9-c260-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139350

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025337/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b1d468b9-c260-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 52 80.
 inspektorem ochrony danych osobowych Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Pani Katarzyna Irla-Sztefko, tel. 41 370 52 60*
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RSID.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące oznakowanie pionowe i poziome na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój, a w tym:

Oznakowanie pionowe
1 Montaż słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm do znaków lub tablic – nawierzchnia gruntowa – materiał Wykonawcy - 30 szt
2 Montaż słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm do znaków lub tablic wraz z odtworzeniem nawierzchni chodników – materiał Wykonawcy - 50 szt
3 Montaż słupków do znaków lub tablic pochodzących z demontażu-materiał Zamawiającego -10 szt
4 Montaż słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm wysięgnik gięty do znaków lub tablic wraz z odtworzeniem nawierzchni chodników – materiał Wykonawcy - 10 szt
5 Demontaż słupków do znaków lub tablic do znaków - 40 szt
6 Montaż tarcz znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych informacyjnych, (grupa znaków „małe”) – materiał Wykonawcy - 70 szt
7 Montaż tarcz znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych informacyjnych, (grupa znaków „średnie”) – materiał Wykonawcy - 15 szt
8 Montaż tarcz znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych pochodzących z demontażu – materiał Zamawiającego - 30 szt
9 Demontaż tarcz znaków bez względu na wielkość - 50 szt
10 Wykonanie i montaż pod znakami tabliczek informacyjnych o treści podanej przez Zamawiającego – materiał Wykonawcy - 25 szt
11 Montaż tabliczek typu R- materiał Wykonawcy - 5 szt
12 Montaż tarcz znaków drogowych typu F-6 - 10 szt
13 Montaż tablicy D-44 i D-45 – materiał Wykonawcy - 8 szt
14 Montaż elementów progów zwalniających małych o wymiarach 600x500x50 mm - element podstawowy – materiał Wykonawcy - 16 szt
15 Montaż elementów progów zwalniających małych o wymiarach 600x350x50 mm – element zakończenia – materiał Wykonawcy - 4 szt
16 Montaż elementów progów zwalniających o wymiarach 900x500x50 - element podstawowy - materiał Wykonawcy - 12 szt
17 Montaż elementów progów zwalniających o wymiarach 900x450x50 - element zakończenia - materiał Wykonawcy - 4 szt
18 Montaż progu wyspowego1800x2000x65 – materiał Wykonawcy - 1 kpl
19 Montaż słupków do barier łańcuchowych – materiał Wykonawcy - 10 szt
20 Montaż łańcuchów do barierek – materiał Wykonawcy - 10 mb
21 Dostawa i montaż słupka U-1a – materiał Wykonawcy - 10 szt
22 Dostawa i montaż słupka U-1b – materiał Wykonawcy - 10 szt
23 Dostawa i montaż słupka U-2 – materiał Wykonawcy - 10 szt
24 Dostawa i montaż słupka przeszkodowego U-5a - aplikacja folią II generacji – materiał Wykonawcy - 2 szt
25 Montaż lustra drogowego U-18a, śr.60cm – materiał Wykonawcy - 3 szt
26 Montaż lustra drogowego U-18a, śr.80cm – materiał Wykonawcy - 3 szt
27 Montaż ochronnych barierek drogowych SP-09 – materiał Wykonawcy - 40 mb
28 Naprawa elementów progów zwalniających bez ich wymiany /przykręcenie/ -10 szt
29 Montaż barieroporęczy U-11b - materiał Wykonawcy -15 mb
30 Wykonanie bariery ozdobnej z rur stalowych Ø50cm z wewn. rombem po przekątnej, rozstaw słupków 2,0 m, malowana proszkowo - 20 mb
31 Montaż blokad parkingowych Z-6 - 2 szt
Oznakowanie poziome:
32 Wykonanie znaków poprzecznych w tym przejść dla pieszych - masa chemoutwardzalna - grubowarstwowo - 400 m2
33 Odnowienie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową z użyciem mikrokulek szklanych - 1700 m2
34 Wykonanie nowego oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową z użyciem mikrokulek szklanych - 100 m2
35 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową kolor niebieski lub czerwony - 300 m2
36 Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego - 50 m2

W zakresie oznakowania poziomego należy uwzględnić wykonanie:
a) oznakowania poziomego cienkowarstwowego – znaków drogowych poziomych, umieszczonych na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.
b) znaków poprzecznych - wyznaczających miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.
c) znaków uzupełniających - w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz innych określających szczególne miejsca na nawierzchni.
d) usunięcie oznakowania poziomego poprzez frezowanie, piaskowanie lub innym sposobem
Roczna ilość robót jest szacunkową ilością określoną na podstawie wielkości zrealizowanego zamówienia w 2022 r.
Ilość ta może ulec zmianie (zmniejszenie lub zwiększenie zakresu).
Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie określone na podstawie faktycznej ilości wykonanych robót z uwzględnieniem cen jednostkowych podanych w ofercie.
Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót należy do obowiązków Wykonawcy.
Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który posiada świadectwo jakości.

Wymogi dla materiałów:
a) znaki drogowe typu A,B,C,D,E,F,G,T,U, progi zwalniające i lustra drogowe powinny posiadać certyfikat wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub inne upoważnione jednostki,
b) znaki powinny być:
- wykonane z folii typu II (II generacji) dla znaków o symbolach: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b
- wykonane z folii typu I ( I generacji) dla pozostałych znaków i tablic,
- wykonane z blachy ocynkowanej,
- podwójnie zaginane na całym obwodzie,
- pomalowane z zastosowaniem farby proszkowej.
c) słupki do znaków powinny być wykonane z rur ocynkowanych o średnicach 60 mm, winny posiadać kotwy uniemożliwiające obrót elementu ( po jego osadzeniu ) w gruncie wokół jego osi. Długości słupków należy dostosować w zależności od konfiguracji mocowanego na nich znakowania z zachowaniem wymaganych skrajni pionowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311 z późn. zm.).
d) materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
e) oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinno być wykonane poprzez nałożenie warstwy grubości od 0,3 do 0,8 mm na mokro z użyciem refleksyjnych kulek szklanych
f) oznakowanie poziome grubowarstwowe powinno być wykonane poprzez nałożenie warstwy grubości od 0,9 do 3,5 mm masy chemoutwardzalnej aplikowanej na zimno.
g) każdy materiał używany przez wykonawcę do poziomego oznakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną.

Wykonawca jest zobowiązany do:
a) przystąpienia do wykonywania prac na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego,
b) niezwłocznego, jednak nie dłużej niż w terminie 3 dni usuwania wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego przypadków uszkodzenia oznakowania,
c) niezwłocznego, jednak nie dłużej niż w terminie 3 dni usuwania wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego przypadków nienależytego wykonania umowy,
d) zagwarantowania ciągłości wykonywania zadania i pełnej dyspozycyjności w okresie trwania umowy.

W cenie zamówienia należy uwzględnić:
a) koszty własne,
b) koszty naprawy szkód powstałych w wyniku korzystania z nieruchomości,
c) koszty utrzymania terenu objętego przedmiotem zamówienia, zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów użytkujących drogi i chodniki,
d) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,
e) zakup oraz zainstalowanie wszelkich potrzebnych do realizacji zadania materiałów,
f) koszty związane z przycięciem gałęzi w celu odsłonięcia tarcz znaków,
g) koszty przeglądu i sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej (na płycie CD) oznakowania pionowego dróg i ulic gminnych niespełniającego warunków rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Oznakowanie niespełniające warunków w/w rozporządzenia zostanie zastąpione znakami spełniającymi warunki,
h) koszty przeglądu w celu ustalenia ewentualnych nieprawidłowości w istniejącym oznakowaniu pionowym,
i) koszty robót przygotowawczych, demontażowych i oznakowania robót
j) koszty prac pomiarowych
k) koszty oczyszczenia nawierzchni
l) koszty przedznakowania
m) koszty związane z ochroną znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót i tuż po nich (do czasu wyschnięcia farby)
n) koszty przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

Płatności będą dokonywane na podstawie poprawnie wystawionej faktury złożonej na dziennik podawczy Zamawiającego – po odbiorze zadania i podpisaniu protokołu odbioru robót.

2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SWZ zawierającej:
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi na materiały

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

min. jedną robotę polegającą na wykonaniu bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i poziomego dróg wykonaną w ramach jednej umowy o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

UWAGA!
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania ruchem drogowym,
• min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót z doświadczeniem w kierowaniu na stanowisku kierownika robót min. 1 robotą przy bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

Na potwierdzenie niniejszego warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż:
• szczotkę mechaniczną - min 1 szt.;
• malowarkę samobieżną do oznakowania cienkowarstwowego, z elektronicznym sterowaniem znakowania, z możliwością regulowania szerokości malowanej linii, oraz wyposażona w system pneumatyczny do wykonania odblasku - min 1 szt.;
• malowarkę do wykonywania drobnych elementów oznakowania cienkowarstwowego, ze sterowaniem ręcznym wyposażona w system pneumatyczny do wykonania odblasku - min. 1 szt.;
• pojazd z przyczepą z oznakowaniem pulsacyjnym – min 1 szt.;
• samochód dostawczy lub ciężarowy do przewożenia elementów oznakowania pionowego – min. 1 szt. wraz z podaniem informacji o podstawie dysponowania wymienionym sprzętem.
Sprzęt, który zostanie wykorzystany do realizacji przedmiotu zamówienia winien być zgodny z Polskimi Normami i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadanych uprawnieniach.
3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2 W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 SWZ - w zakresie wykonanych dostaw wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami zawartymi z SWZ Rozdział XXII.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Terminy wykonania zamówienia: 8 miesięcy od podpisania umowy., w tym:
odnowienie oznakowania poziomego w centrum miasta w terminie: 42 dni od podpisania umowy, (z uwzględnieniem odpowiednich warunków atmosferycznych przewidzianych w SST).

Wymagany termin rękojmi:
- na wykonane oznakowanie pionowe - 12 miesięcy
- na materiały – min. 36 miesięcy
- na oznakowanie poziome cienkowarstwowe - 12 miesięcy
- na oznakowanie poziome grubowarstwowe - 36 miesięcy
Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.