eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną biologiczną oczyszczalnią ścieków ze złożem zraszanym w miejscowości Stary Kraków, gm. SławnoOgłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną biologiczną oczyszczalnią ścieków ze złożem zraszanym w miejscowości Stary Kraków, gm. Sławno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sławno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: I Pułku Ułanów 11

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 59 810 75 26

1.5.8.) Numer faksu: +48 59 810 75 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaslawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.slawno.ibip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-08c74eee-97ce-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną biologiczną oczyszczalnią ścieków ze złożem zraszanym w miejscowości Stary Kraków, gm. Sławno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08c74eee-97ce-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00139033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007702/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Kraków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

PROW na lata 2014 – 2020 typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w związku z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stary Kraków, gm. Sławno”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044117

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RSSA.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3600000,12 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną biologiczną oczyszczalnią ścieków ze złożem zraszanym w miejscowości Stary Kraków, gm. Sławno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa etapy realizacji inwestycji:
1) Etap I – Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków ze złożem zraszanym w miejscowości Stary Kraków, gm. Sławno.
2) Etap II – Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sary Kraków, gm. Sławno.
3. Przedmiot zamówienia określa:
1) dokumentacja Projekt budowlany projekt zagospodarowania terenu, budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Sary Kraków, gm. Sławno;
2) dokumentacja Projekt budowlany projekt techniczny, budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Sary Kraków, gm. Sławno;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych, budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Sary Kraków, gm. Sławno;
4) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do projektu budowlanego – dokumentacji budowlanej, parametrów równoważności dla produktów, dla których w dokumentacji budowlanej użyto nazw własnych oraz inne uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu zmówienia zostały zawarte w Załączniku nr 2 do SWZ „Informacje dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej oraz parametry równoważności”.
4. Etap I obejmuje – budowę przepompowni przed blokiem biologicznej oczyszczalni, realizację lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA, kolektor ścieków oczyszczonych z studnią pomiarową oraz wylotem, drogę dojazdową do oczyszczalni, zmianę lokalizację przepustu, wykonanie instalacji elektrycznych w tym:
1) Przepompownie ścieków P – 1 kpl.
2) Lokalną biologiczną oczyszczalnię ścieków – 1 kpl.
3) Kanalizacja wykonana z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm długości 34 m.
4) Kolektor ciśnieniowy PE90 mm – 62m, PE63 mm – 32m.
5. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla Etapu I wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:
1) zbiornik przepompowni P należy wykonać z jego dociążeniem przed wyporem wody gruntowej;
2) Wykonawca w ramach prac wykona rozruch oczyszczalni. Potwierdzeniem zakończenia prac rozruchowych będzie wynik badania ścieków oczyszczonych, zgodny z wydanym pozwoleniem wodno – prawnym;
3) Wykonawca sporządzi instrukcję eksploatacji wykonanej oczyszczalni ścieków;
4) sposób pracy pomp w przepompowni należy potwierdzić z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji pracy pomp przy pełnym obciążeniu układu;
5) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB w Sławnie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
6. Etap II obejmuje – sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do przepompowni przed blokiem biologicznej oczyszczalni ścieków, tj.:
1) Kanalizacja wykonana z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm długości 1345 m.
2) Kanalizacja wykonana z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm długości 280 m.
3) Kolektor ciśnieniowy PE63 mm – 100 m.
4) Lokalną przepompownie ścieków P2 – 1 kpl.
7. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla Etapu II wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:
1) przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zrealizować do granicy działki lub do studni kanalizacji sanitarnej znajdującej się przy granicy działki. Przyłącza zapewniające dostęp do kanalizacji sanitarnej dla więcej niż jednego odbiorcy sieci należy zrealizować do punktu rozdziału;
2) Na przyłączach od studni S2, S4, S8 zabudować dodatkowe studnie rewizyjne PVC 315 mm przed budynkiem;
3) zbiornik przepompowni P2 należy wykonać z jego dociążeniem przed wyporem wody gruntowej;
4) sposób pracy pomp w przepompowniach należy potwierdzić z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Administratorem sieci oraz na podstawie obserwacji pracy pomp przy pełnym obciążeniu układu;
5) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB w Sławnie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na wykonaną sieć kanalizacji sanitarnej.
8. Prowadzenie robót na budowie:
1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego Kierownik Budowy.
2) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowego z podziałem tygodniowym i przekazanie go Zamawiającemu do akceptacji.
9. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:
1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);
2) studnie PVC oraz studnie betonowe należy zamówić i zamontować wraz z systemowymi żelbetowymi pierścieniami odciążającymi;
3) przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych pracach;
4) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania (w tym koszty odszkodowań za uprawy rolne, koszty zajęcia pasa drogowego, itp.);
5) Wykonawca wykonana zgłoszenia wodnoprawne na prowadzenie trwałego odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt. 5. Prawa wodnego;
6) opinie, uzgodnienia i załączniki uzyskane na etapie projektu uznaje się za wiążące i zobowiązuje się Wykonawcę do wypełniania zawartych w nich ustaleń i warunków;
7) Wykonawca w ramach powyższego zadania musi zrealizować wszystkie niezbędne próby, płukania, badania zakończone stosownym protokołem zgodnie z dokumentacją projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
8) na dzień odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną zatwierdzoną
przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
9) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesjio utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonywania robót;
10) w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości;
11) przed wejściem na teren prywatnych działek należy spisać z Właścicielem nieruchomości protokół wejścia na działkę oraz protokół zejścia z działki po realizacji wszystkich prac;
12) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót;
13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę;
14) przed przystąpieniem do realizacji robót należy wystąpić z wnioskiem o zajecie pasa drogowego;
15) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczególności jego dozór;
16) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu;
17) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania się z istniejącą zabudową;
18) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury;
19) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów;
20) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy;
21) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót;
22) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
23) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.
10. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji:
1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.
2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SWZ.
c. d. w SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3441540,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4945245,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3441540,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo „HYDROGEOBUDOWA” Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8390024299

7.3.3) Ulica: ul. Koszalińska 60

7.3.4) Miejscowość: Sławno

7.3.5) Kod pocztowy: 76-100

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3441540,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.