eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2020/2021"Ogłoszenie z dnia 2021-08-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00138870 z dnia 2021-08-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2020/2021”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158477040

1.5.8.) Numer faksu: 158477077

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@koprzywnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2020/2021”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ac3b9dd-f5c4-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00138870

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013004/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty składane są wyłącznie w sposób określony w rozdziale XI, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl, zwanego Platformą. Instrukcja korzystania z Systemu jest dostępna w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz w załączniku „Instrukcje dla wykonawców dotyczące platformy eZamawiający”.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem Platformy.
3. Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową na adres: inwestycje@koprzywnica.eu (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania). Wielkość załączonego do pojedynczej wiadomości pliku nie może przekraczać rozmiaru 10 MB.
4. Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego:
1) w sprawach proceduralnych zamówienia – pan Stanisław Sarzyński, mail: inwestycje@koprzywnica.eu
2) w sprawach merytorycznych zamówienia – pan Krystian Jarosz, mail: inwestycje@koprzywnica.eu.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne do przekazania danych przez Platformę:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3) zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox,
4) Google Chrome lub MS Edge;
5) włączona obsługa JavaScript;
6) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Format kodowania i oznaczania czasu:
1) plik załączony i zapisany przez Wykonawcę widoczny jest na Platformie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
2) możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu oferty przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.

Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert oraz innych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (tj. podpisywania oferty i innych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
1) kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę na Platformie;
2) włączoną w przeglądarce obsługa JavaScript;
3) zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta
4) w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK);
5) zainstalowaną aplikację Szafir Host;
6) podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do Platformy do strefy Wykonawcy oneplace.marketplanet.pl, przez kliknięcie przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje że administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest :
1) Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, ul.11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, telefon: 15 847 70 40
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym inni wykonawcy, pracownicy i współpracownicy Zamawiającego oraz organy kontrolne;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymaganiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie istotnym oraz nie może naruszać
integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników)
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 9) nie
przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
10) Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Wykonawców oraz osób przez nich wskazanych w ofertach lub załącznikach przesyłanych za pomocą Platformy będzie także spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której
Gmina Koprzywnica prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.77.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 170000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dowóz 187 uczniów do szkół i odwóz ze szkół na terenie gminy Koprzywnica wraz z opieką nad nimi w czasie przewozu, w roku szkolnym 2021/2022 oraz dzierżawa samochodu marki AUTOSAN TYP H9-21.41S. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określono w rozdziale XX SWZ ust. 1-3. Zamawiający oceni oferty biorąc
pod uwagę kryterium ceny biletu miesięcznego na poszczególnych trasach oraz czas podstawienia pojazdu zastępczego .
W zakresie ceny punkty będą przyznawane w drodze ceny oferty badanej z najniższa ceną spośród wszystkich ofert nieodrzuconych. Maksymalnie wykonawca otrzyma 60 pkt w zakresie ceny. W zakresie czasu podstawienia pojazdu zastępczego, za :
1) podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 30 minut – 40 pkt.
2) podstawienie pojazdu zastępczego w czasie od 31 minut do 45 minut – 30 pkt.
3) podstawienie pojazdu zastępczego w czasie od 46 minut do 60 minut – 20 pkt.
4) podstawienie pojazdu zastępczego w czasie od 61 minut do 75 minut – 10 pkt.
5) podstawienie pojazdu zastępczego w czasie od 76 minut – 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna w/w warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje minimum 2 kierowcami posiadającymi ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami wyszczególnionymi w SWZ, a także legitymującymi się co najmniej 3-letnim stażem pracy w charakterze kierowcy autobusu - na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika nr 6 do SWZ – wykazu osób;
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
5. Wymagania w zakresie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w punkcie 4.2 (lit. a) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) warunek określony w pkt 4.3 musi być spełniony łącznie przez działających wspólnie wykonawców.
6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w punkcie 4.2 musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo);
7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ). Wykonawca może na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy złożyć dodatkowo oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy, o ile takie przesłanki wykluczenia dotyczą Wykonawcy (oświadczenie objęte załącznikiem nr 3 do SWZ).
8. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 Pzp, w tym:
1) zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;
2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wskazanych w ust. 7, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
1) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby,
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby,
3) w formie cyfrowego odwzorowania zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzonego w postaci papierowej, poświadczonego przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub notariusza.
11. Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 108 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, składane razem z ofertą:
1) Elektroniczny formularz oferty, sporządzany wyłącznie za pomocą platformy zakupowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl. Będzie zawierał oferowaną oferowaną cenę biletów miesięcznych oraz czas zapewnienia pojazdu zastępczego,
2) Oświadczenie dotyczące spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);
3) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, w ramach oświadczenia składa także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów oraz, jeżeli dotyczy, dodatkowe oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy składane na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy (dokumenty te zostały określone w rozdziale VII ust. 7 SWZ);
4) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale VII ust. 9 SWZ - dotyczy Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów (załącznik nr 8 do SWZ);
5) Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancji lub poręczenia), o ile nie został przesłany przed upływem terminu składania ofert pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@koprzywnica.eu lub wadium nie zostało wpłacone w formie pieniężnej (oryginał w postaci elektronicznej zgodnie z wyjaśnieniami w rozdziale XV SWZ);
6) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, aktualnych na dzień złożenia (art. 274 ust. 1 i 3 Ustawy):
1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek doświadczenia wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót, zgodnie z rozdziałem VII pkt 2 lit. a - załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z rozdziałem VII pkt 2 lit. b - załącznik nr 4 do SWZ;
3) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie rozdziałem VII pkt 3;
4) Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 2 500,00 zł.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 34 85170007 0080 0000 2639 0016.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez załączenie dokumentu do oferty na Platformie lub przesłanie przed upływem terminu składania ofert na adres: inwestycje@koprzywnica.eu.
Uwaga - wadium w formie gwarancji lub poręczenia jest przekazywane w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta lub poręczyciela, tj. oryginału dokumentu w postaci elektronicznej. Wadium wystawione w postaci papierowej i załączone do oferty jako dokument elektroniczny (skan oryginału w formie pisemnej) poświadczony elektronicznie za zgodność z oryginałem nie będzie uznane za wadium w postaci elektronicznej.
9. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwy dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w punkcie 4.2 (lit. a) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) warunek określony w pkt 4.3 musi być spełniony łącznie przez działających wspólnie wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki i zakres zmiany umowy określa załącznik nr 5 do SWZ. Zgodnie z § 9 ust. 3. Zaoferowana przez Przewoźnika cena jednostkowa ustalona zostaje na okres trwania umowy i będzie zmieniana w przypadku zmiany jednostkowej ceny paliwa na następujących zasadach:
1) w przypadku zmiany jednostkowej ceny netto paliwa wskutek wzrostu, bądź spadku cen określanych w cenniku hurtowym PKN ORLEN S.A. ogłaszanym na stronie internetowej www.orlen.pl w trakcie trwania umowy o więcej niż 15% w stosunku do ceny obowiązującej
w dniu podpisania niniejszej umowy, Zamawiający będzie zmieniał cenę jednostkową za przewóz proporcjonalnie do kosztu udziału paliwa w cenie jednostkowej przewozu według kalkulacji Przewoźnika
2) zmiana ceny jednostkowej kosztu przewozu obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zmiana ceny jednostkowej paliwa przekroczyła ustalony próg. Ustalona cena obowiązywać będzie każdorazowo do chwili następnego wzrostu bądź spadku ceny jednostkowej netto paliwa na zasadach określonych w § 9 ust. 2.
Zgodnie z § 4 Wzoru umowy:
W związku z trwającym stanem epidemii ogłoszonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491 z późn. zm.), w przypadku ponownego wprowadzenia przez Ministra Edukacji Narodowej czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i przejściem wszystkich uczniów na tryb nauki zdalnej, w celu rekompensaty Przewoźnikowi stałej gotowości do świadczenia usługi, w tym kosztów dzierżawy gminnego autobusu, Strony przewidują okresowe obniżenie ceny wszystkich biletów miesięcznych do wysokości 50% zaoferowanej przez Wykonawcy ceny dla:
1) biletu miesięcznego ulgowego (ulga ustawowa uczeń);
2) biletu miesięcznego normalnego (opiekunowie).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty nalż składać wyłącznie w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-10

2021-08-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.