eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Przebudowa terenu miejskiego przy ul. Szkolnej i Matejki na działkach ew. 37/ i 37/7 obręb Oleśnica.Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa terenu miejskiego przy ul. Szkolnej i Matejki na działkach ew. 37/ i 37/7 obręb Oleśnica.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OLEŚNICA - ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931022162

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbk.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com/pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa terenu miejskiego przy ul. Szkolnej i Matejki na działkach ew. 37/ i 37/7 obręb Oleśnica.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34257035-a22d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045525/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa terenu miejskiego przy ul. Szkolnej i Matejki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078614

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MT.481.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 455680,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie terenu miejskiego przy ul. Szkolnej i Matejki na działkach nr ew. 37/6 i 37/7 AM-51 w obrębie Oleśnicy. Zakres prac obejmujące remont istniejącego zagospodarowania, poprzez wymianę istniejącej nawierzchni chodników, wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej drogi wewnętrznej oraz parkingów (23 miejsca postojowe), lokalizację oświetlenia i elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych, oraz wykonanie edukacyjnej strefy nasadzeń hydrofilnych jako formy ekologicznego systemu odwodnienia nawierzchni utwardzonych.
Projektowane zagospodarowanie ma na celu stworzenie estetycznej przestrzeni o charakterze miejskim, poprzez remont podwórza zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej w Oleśnicy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

W postępowaniu na realizację robót budowlanych pt.: „Przebudowa terenu miejskiego przy
ul. Szkolnej i ul. Matejki na działkach nr ew. 37/6 i 37/7, AM-51 obręb Oleśnica”
wpłynęły trzy oferty:
1. PETRO Firma Ogólnobudowlana Piotr Kozłowski Osłowice 43 56-209 Jemielno,
kwota 396 000,00 zł, okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy – oferta odrzucona.
2. Baugart Sp. z o.o. ul. Floriana 7, 44-190 Knurów, kwota 1 025 724,72 zł okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy.
3. TOM – INSTAL Sp. z o.o. ul. Gimnazjalna 6, 51 – 170 Wrocław, 636 912,20 zł, okres gwarancji
i rękojmi 60 miesięcy.
Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 - PETRO Firma Ogólnobudowlana Piotr Kozłowski Osłowice 43
56-209 Jemielno, na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy, bowiem Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił odpowiedzi na żądanie wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny oferty, zgodnie z art. 224 ust. 2 pkt. 1 ustawy.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania do ceny oferty najkorzystniejszej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.