eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wymiana/renowacja zabytkowej stolarki okiennej witrażowej oraz drzwiowej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana/renowacja zabytkowej stolarki okiennej witrażowej oraz drzwiowej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Francuska 38

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-028

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@katowice.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana/renowacja zabytkowej stolarki okiennej witrażowej oraz drzwiowej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fa29af7-c26c-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00134086/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana/renowacja zabytkowej stolarki okiennej witrażowej oraz drzwiowej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1fa29af7-c26c-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą Systemu dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@katowice.so.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-240-1/23/OIR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana/renowacja zabytkowej stolarki okiennej witrażowej na klatce schodowej w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 w Katowicach. Dla Części 1 przewidziano do wymiany/renowacji 9 szt. drewnianej stolarki okiennej na klatce schodowej (wraz z renowacją istniejących witraży).
Zakres robót dla Części 1, zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją, obejmuje w szczególności:
a) prace przygotowawcze:
− zabezpieczenie frontu robót (m.in. wykonanie dokładnych pomiarów demontowanych elementów, indywidualny pomiar dla każdego otworu, wykonanie dokumentacji fotograficznej od zewnątrz oraz od wewnątrz),
− zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem,
− ogrodzenie i oznakowanie terenu prac zgodnie z wymogami BHP,
− demontaż witraży przewidzianych do odrestaurowania,
− demontaż skrzydeł okiennych przeznaczonych do wymiany/ odtworzenia,
− wykucie istniejących ościeżnic przeznaczonych do wymiany/ odtworzenia,
− demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
b) roboty podstawowe:
− wymiana/ odtworzenie okien drewnianych z zachowaniem istniejącego typu, kształtu, wymiarów oraz zdobień i okuć (9 okien witrażowych na głównej klatce schodowej),
− renowacje witraży z uzupełnieniem brakujących lub uszkodzonych elementów, ponowny montaż witraży i zespolenie ich z nową szybą okienną,
− odtworzenie zewnętrznych profili usztywniających oraz ozdobnych obramowań okiennych,
− renowacja istniejących zabytkowych okuć i montaż w nowej stolarce okiennej zgodnie z dokumentacją,
− montaż nowych parapetów zewnętrznych oraz montaż odrestaurowanych parapetów wewnętrznych,
c) Roboty towarzyszące:
− zabezpieczenie otworów okiennych na czas renowacji witraży,
− wywóz elementów do renowacji w warunkach warsztatowych,
− na czas renowacji parapetów wewnętrznych należy zdemontować drewniane poręcze schodów, a po zakończeniu prac należy je ponownie zamontować,
− prace tynkarsko – malarskie związane z odtworzeniem ościeży oraz uszkodzonych w czasie prac ścian.
− wywóz i utylizacja odpadów, w szczególności części okien przewidzianych do odtworzenia oraz wszystkich innych elementów powstałych w trakcie prowadzenia prac,
− uporządkowanie terenu prowadzenia prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421132-8 - Instalowanie okien

45421112-2 - Instalowanie ram okiennych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana/renowacja stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem jednego wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 w Katowicach.
Dla Części 2 przewidziano wymianę/renowację 5 szt. drewnianej stolarki drzwiowej zlokalizowanej na parterze budynku.
8) Zakres robót dla Części 2, zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją, obejmuje w szczególności:
a) prace przygotowawcze:
− Wykonanie dokładnych pomiarów demontowanych elementów,
− wykonanie dokumentacji fotograficznej (z zewnątrz oraz z wewnątrz),
− wykonanie szablonów łuków oraz zdobień,
b) prace rozbiórkowe:
 demontaż skrzydeł drzwiowych przeznaczonych do wymiany,
 demontaż skrzydeł naświetli przewidzianych do odtworzenia,
 wykucie istniejących ościeżnic i progów drzwiowych przeznaczonych do wymiany,
c) roboty podstawowe:
− wymiana/ renowacja drzwi drewnianych (futryna, skrzydło, próg) z zachowaniem istniejącego typu, kształtu, wymiarów oraz zdobień i okuć,
− Odtworzenie naświetli drzwiowych wraz z montażem w naświetlach zestawów szybowych 4/16Ar/4 z ciepłą ramką oraz wprowadzenie dodatkowych podziałów w postaci szprosów w kształcie rombu naklejanych obustronnie na szyby (nie wprowadzono dodatkowego podziału w naświetlu drzwi nr 4),
− renowację elementów wmurowanych należy wykonać na miejscu (przed wykonaniem prac należy zabezpieczyć podłogi i ściany przed uszkodzeniem oraz ogrodzić i oznakować miejsca prowadzenia prac),
− renowacja istniejących zabytkowych elementów metalowych w drzwiach (w szczególności zawiasów, zasuwek, mosiężnych elementów ozdobnych „ćwieków”, klamek, szyldów) i montaż w stolarce drzwiowej zgodnie z dokumentacją,
− w drzwiach przewidzianych do odtworzenia (drzwi nr 3 i 5) należy zamontować „ciepłe” progi,
− drzwi należy wyposażyć w samozamykacze w obudowie o zmiennej sile zamykania, uszczelki poliuretanowe na twardym trzpieniu polipropylenowym, uszczelniacze szczotkowe przykręcane do dolnej części drzwi, zamek zapadkowy wewnętrzny, szyldy i klamki,
− odtworzone drzwi należy wyposażyć dodatkowo w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkładkę patentową, komplet klamek mosiężnych z szyldem stylizowanym wg wzoru podanego w dokumentacji, elektrozamek (elektrozamki należy podłączyć do istniejącej instalacji),
− styki stolarki w ościeżach należy zasłonić listwami maskującymi z drewna,
d) roboty towarzyszące:
− na czas renowacji drzwi należy zamontować skrzydła tymczasowe (nie dotyczy drzwi nr 2, ten otwór na czas renowacji skrzydła drzwiowego można zaślepić),
− prace tynkarsko – malarskie związane z odtworzeniem ościeży drzwiowych,
− elementy przeznaczone do renowacji należy przewieźć do warsztatu lub zmagazynować w miejscu suchym i zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i zniszczeniem przez osoby postronne,
− regulacja stolarki drzwiowej,
− wywóz i utylizacja wszystkich odpadów powstałych w trakcie prac,
− likwidacja stanowisk roboczych łącznie z usunięciem zabezpieczeń i uporządkowaniem miejsca pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej dla części 1:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu/wymianie/remoncie/renowacji stolarki okiennej w budynku wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót co najmniej 90 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zsumowania wartości (90 000,00 zł brutto) z kilku różnych umów.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:
− 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
− 1 osobą, która będzie kierować pracami związanymi z renowacją elementów wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz spełniającą wymagania określone w art. 37a ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 282).
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej dla części 2:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu/wymianie/remoncie stolarki drzwiowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zsumowania wartości (60 000,00 zł brutto) z kilku różnych umów.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.:
− 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
− 1 osobą, która będzie kierować pracami związanymi z renowacją elementów wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz spełniającą wymagania określone w art. 37a ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 282).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik 1F do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców indywidualnie.
3. Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności danych zawartych w oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców indywidualnie – wzór stanowi Załącznik nr 1I do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku, o którym powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączać do oferty oświadczenie – załącznik 1H do SWZ, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagany jest oryginał w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu pełnomocnictwa (w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem) poświadczone za zgodność z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia cyfrowego odwzorowania dokonuje mocodawca - podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub notariusz - kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadkach ustawowo dopuszczalnych przepisem art. 455 ustawy PZP oraz w okolicznościach przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu jej wykonania, w następstwie:
a) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) zwiększenia czasochłonności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 11, w stosunku do czasochłonności robót podstawowych objętych przedmiotem umowy,
c) wstrzymaniem realizacji przez Nadzór Budowlany lub inne odpowiednie służby,
d) przerwami w realizacji robót zainicjowanymi przez Zamawiającego (zawieszenie robót Wykonawcy) - niezależnymi od Wykonawcy,
e) przerwami w realizacji robót spowodowanymi działaniem siły wyższej,
f) w przypadku napotkania przeszkód (w tym w szczególności nieoznaczonych w dokumentach instalacji), których istnienia mimo należytej staranności Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć,
g) wprowadzenia prac dodatkowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie osoby wskazanej w § 7 ust. 3 w sytuacji braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej czynności w przypadku: śmierci, długotrwałej choroby, utraty uprawnień, rozwiązania umowy bądź niewywiązywania się przez te osoby z powierzonych im obowiązków. Wykonawca może wskazać inną osobę o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniającą warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, jak również niedostępności materiałów na rynku, lub możliwości zmniejszenia kosztów realizacji niniejszej umowy, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. W przypadku zainicjowania ww. zmiany przez Zamawiającego – Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 w przypadku:
a) wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót budowlanych wynikającą z kosztorysu szczegółowego stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy, a wartością zleconych i wykonanych prac dodatkowych, o których mowa w § 11 umowy,
b) ograniczenia zakresu robót,
c) w przypadku zmian określonych w ust. 4.
d) wprowadzenia prac dodatkowych
6. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie.
7. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W przypadku zainicjowania przez Zamawiającego zmiany polegającej na wprowadzeniu prac dodatkowych, bądź zmiany sposobu wykonywania zamówienia, o którym mowa w ust. 2 lit. f lub ust. 5 – Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania i realizacji prac dodatkowych, bądź zmiany sposobu wykonywania zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający dopuszcza i zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w następujących terminach:
a) w dniu 20 marca 2023 r. o godz. 13.00
b) w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 13.00
2) Zbiórka we wskazanych wyżej terminach o godz. 12:50 przy ul. Andrzeja 16/18 w Katowicach. Dojazd Wykonawców na miejsce zbiórki we własnym zakresie i na własny koszt.
3) Zamawiający nie prowadzi listy osób zainteresowanych wizją, a Wykonawcy nie anonsują Zamawiającemu w żaden sposób chęci wzięcia udziału w wizji lokalnej.
4) Wizja lokalna przewidziana przez Zamawiającego jest dobrowolna i jej nie odbycie nie stanowi przeszkody w złożeniu ważnej oferty w niniejszym postępowaniu i nie spowoduje odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy PZP.
5) Ryzyko nieodbycia wizji lokalnej i nierozpoznania miejsca realizacji zamówienia obciąża Wykonawcę. Wykonawca nie może na etapie realizacji powoływać się względem Zamawiającego na okoliczności, które możliwe były do rozpoznania podczas wizji lokalnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.