eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brusy › "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" - "Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach.".Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” - „Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach.”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brusy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Na Zaborach 1

1.5.2.) Miejscowość: Brusy

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-632

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523969300

1.5.8.) Numer faksu: 523969303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@brusy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: brusy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44e1243f-8fe9-11ec-94c8-de8df8ed9da1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” - „Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach.”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44e1243f-8fe9-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040371/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” - Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082566

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Nr ZP.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 187211,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 91627,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Odwodnienie ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach.
2. Inwestycja objęta nadzorem polegała będzie na:
1) Budowa odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusach w Brusach
a) budowa kanałów deszczowych z rur o średnicy Ø400x11,7 mm oraz Ø300x9,6mm, Ø1200 WIPRO,
b) budowa przykanalików deszczowych z rur o średnicy Ø110x3,2mm, Ø160x4,7mm
oraz Ø200x5,9mm,
c) montaż studni ściekowych wpustów ulicznych prefabrykowanych o średnicy Ø500
z betonu klasy nie niższej niż C35/45 z osadnikiem, zwieńczenie studni wpustem, ulicznym żeliwnym klasy D 400,
d) montaż studni rewizyjnych prefabrykowanych o średnicy Ø1000 oraz Ø1200 i 2000 mm
z betonu klasy nie niższej niż C35/45 wraz z przykryciem włazem kanałowym żeliwnym okrągłym Ø600mm (klasa B125 oraz D400 w zależności od lokalizacji w terenie)
e) montaż studni wpadowej przed wlotem do urządzeń podczyszczającyh z kręgów betonowych Ø2000 mm z betonu klasy nie niższej niż C35/45 z odsadnikiem w dnie oraz osadnikiem poziomym zewnętrznym na wlocie do studni o długości 2,0 m,
f) rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni drogowych chodników i jezdni (podbudowa i nawierzchnia) na całej szerokości pasa drogowego oraz wykonanie nowych wg następujących warstw:
- jezdnia – nawierzchnia asfaltowa (warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm, Warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=1,5-2,5MPA
- chodniki i wjazdy – kostka brukowa cegiełka gr. 8 cm (szara, wjazdy – grafitowa) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10 cm
2) Budowa zbiornika retencyjnego na dz. 72/64 na potrzeby odprowadzenia wód deszczowych z ulic Osiedla Słowackiego (powierzchnia zbiornika 3700m2)
3. Zamówienie obejmuje:
a) pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej,
b) pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej,
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizując zadanie będzie zobowiązany do:
1) reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzjami, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z Wykonawcą Inwestycji;
2) kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad także na żądanie Zamawiającego, kontrolowania rozliczeń budowy;
3) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich robót;
4) organizowania roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót
z udziałem Zamawiającego i wszystkich niezbędnych stron oraz sporządzania protokołów z tych narad,
5) opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń i technologii,
6) w razie zaistnienia robót dodatkowych niezwłocznego zgłoszenia na piśmie konieczności wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe,
7) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
8) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia;
9) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
10) dokonywania odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu;
11) sprawdzania i zatwierdzanie operatu kolaudacyjnego przed odbiorem końcowym;
12) uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji i przyjmowania od wykonawców wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletności dokumentów, atestów, aprobat technicznych, protokołów pomiarów, DTR, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów i ich części, dziennika budowy oraz innych), niezbędnych do odbioru końcowego całego zadania;
13) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;
14) żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;
15) bieżącej kontroli ilości i terminowości wykonywanych robót;
16) podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;
17) po rozpoczęciu robót budowlanych nadzorowania budowy z taką częstotliwością oraz w takich godzinach, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia;
18) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie
w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
19) informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);
20) prowadzenia dokumentacji fotograficznej inwestycji w szczególności robót ulegających zakryciu, wykonanych wadliwie lub z opóźnieniem i udostępnianie jej na każde żądanie Zamawiającego;
21) udziału w przekazaniu placu budowy;
22) uczestnictwa w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych
na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi bez dodatkowego wynagrodzenia;
23) wykonywania innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru
w umowie z wykonawcą inwestycji;
24) wykonania czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót;
25) przyjęcia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy oraz po uprzednim ich sprawdzeniu przekazania ich Zamawiającemu,
26) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, powierzchnie, szt., itp.).
7. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.
8. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru różnych branż jest inspektor nadzoru branży sanitarnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 385,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 408,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 385,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY Daniel Folehr

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 220217284

7.3.3) Ulica: Plac Piastowski 25a

7.3.4) Miejscowość: Chojnice

7.3.5) Kod pocztowy: 89-600

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.