eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Terespol › Zakup mat. bud. na budowę chodników w pasach drogowych ulic miejskich: Błotków, Lipowa, Pocieja, Stacyjna, Łąkowa, Asnyka, Czerwonego Krzyża, Kraszewskiego, Topolowa w Terespolu z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup mat. bud. na budowę chodników w pasach drogowych ulic miejskich: Błotków, Lipowa, Pocieja, Stacyjna, Łąkowa, Asnyka, Czerwonego Krzyża, Kraszewskiego, Topolowa w Terespolu z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TERESPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237463

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czerwonego Krzyża 26

1.5.2.) Miejscowość: Terespol

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-550

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833752036

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@terespol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/terespol

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup mat. bud. na budowę chodników w pasach drogowych ulic miejskich: Błotków, Lipowa, Pocieja, Stacyjna, Łąkowa, Asnyka, Czerwonego Krzyża, Kraszewskiego, Topolowa w Terespolu z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d70b562-c331-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017120/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Zakup mat.budowlan. na budowę chodników w pasach drogowych ulic miejskich: Błotków, Lipowa, Pocieja, Stacyjna, Łąkowa, Asnyka, Czerwonego Krzyża, Kraszewskiego, Topolowa w Teresp z podz na części :

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/terespol/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/terespol/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma dostępnej na profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/terespol.
11.2. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu zaleca się kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem (22)101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl,
11.3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) Józef Paderewski e-mail: jpaderewski@terespol.pl
b) Jowita Leszcz e-mail: jleszcz@terespol.pl
c) Agnieszka Górecka e-mail: agorecka@terespol.pl
11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika platformy zakupowej dostępna na stronie:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z platformy zakupowej wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
11.5. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.
11.6. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, ub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
6) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
7) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
8) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
9) pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/terespol, w zakładce dedykowanej postępowaniu.
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiad. do zam.”. dalsza część swz 11 roz

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/terespol/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup materiałów budowlanych na budowę chodników w pasach drogowych ulic miejskich: Błotków, Lipowa, Pocieja, Stacyjna, Łąkowa, Asnyka, Czerwonego Krzyża, Kraszewskiego, Topolowa w Terespolu z podziałem na części:
1)Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy chodników.
2) Zakup i dostawa piachu do budowy chodników.
w ramach zadania Przebudowa chodników na terenie miasta Terespol”
3) prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IP.271.2.2023.JL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy chodników.
Lp asortyment j.m. ilość
1. kostka brukowa prostokątna 10x20x6 cm - szara m2 315,00
2. kostka brukowa prostokątna 10x20x6 cm - czerwona m2 322,00
3. kostka brukowa prostokątna10x20x8 cm - szara m2 28,00
4. kostka brukowa prostokątna10x20x8 cm - czerwona m2 966,00
5. obrzeże chodnikowe 100x20x6 - szare mb 689,00
6. obrzeże chodnikowe 100x20x8 - szare mb 180,00
7. krawężnik drogowy 100x30x15 - szary mb 256,00
8. krawężnik najazdowy 100x30x22 - szary mb 47,00
9. cement 32,5 t. 30,00
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia wymienione w części 1:
a) kostka brukowa, betonowa wibroprasowana o kształcie prostokąta o wym. 20x10cm, grubości 6cm i 8 cm, kolor szary i czerwony, struktura wyrobu zwarta, bez pęknięć, plam i ubytków; powierzchnia górna równa i szorstka; krawędzie równe i proste; tolerancja wymiarów: długość i szerokość ±3mm, grubość ±5mm; wytrzymałości na ściskanie nie mniejsza niż 50 MPa, nasiąkliwość max. 5%, ścieralność max. 4mm, gatunek I - nowa.
W przypadku ujawnienia wad typu pęknięcia lub ubytków w dostarczonym materiale, Zamawiający żądać będzie jego wymiany na nowy (bez wad) na koszt Dostawcy.
b) obrzeża betonowe wibroprasowane z betonu B-35, o wym. 100x20cm, grubości 6 cm, kolor szary, powierzchnia bez pęknięć, ubytków, plam; krawędzie równe, proste; tolerancja w wymiarach: długość i szerokość ± 3 mm, grubość ± 5mm, gatunek I. Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: liczba, max 2; długość max 20 mm; głębokość max 6 mm. – nowe.
W przypadku ujawnienia wad typu pęknięcia lub ubytków w dostarczonym materiale, Zamawiający żądać będzie jego wymiany na nowy (bez wad) na koszt Dostawcy.
c) krawężnik drogowy i najazdowy wibroprasowany z betonu B-35; o wym. 100x30cm, grubości 15cm; o wym. 100x22cm, grubości 15cm; powierzchnia bez pęknięć, ubytków i plam; krawędzie równe i proste, gatunek I - nowy.
W przypadku ujawnienia wad typu pęknięcia lub ubytków w dostarczonym materiale, Zamawiający żądać będzie jego wymiany na nowy (bez wad) na koszt Dostawcy.
d) cement: portlandzki klasy nie mniejszej niż 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1
Poprzez sformułowanie dostawa cementu portlandzkiego 32,5 należy rozumieć: sprzedaż cementu Zamawiającemu, jego załadunek, transport oraz rozładunek na wskazanych punktach na terenie Miasta Terespol. Cement powinien posiadać okres przydatności do wbudowania przez min. 3 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu. Cement winien być pakowany w worki papierowe o wadze do 25 kg i transportowane na paletach zbiorczych do 1,4 t., które winny być zabezpieczone przed zamoknięciem.
Cement może być przewożony samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie. Dostawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału. Dostawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń (m.in. odnośnie obciążeń osi pojazdu) podczas transportu materiału po drogach publicznych. Wraz
z każdą dostawą cementu Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginalnych dowodów dostawy WZ. Brak dostarczenia ww. dokumentu daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru cementu.
Dostawca jest także odpowiedzialny za: jakość wykonanych robót transportowych, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac transportowo-rozładunkowych, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto na Dostawcy spoczywają następujące obowiązki:
- zapewnienia odpowiedniego oznakowania samochodów transportowych sygnałami błyskowymi barwy żółtej, Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu.
- nie naruszania własności i innych praw osób trzecich,
- ubezpieczenia robót z tytułu szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji naziemnych
i podziemnych,
- przestrzegania przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44113100-6 - Materiały chodnikowe

44114200-4 - Produkty betonowe

44111200-3 - Cement

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert dla każdej części oddzielnie:


Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100


Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ---------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- liczba punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w kryterium cena (C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Zakup i dostawa piachu do budowy chodników.
Lp asortyment j.m. ilość
1. piach fr. 0-2 t. 680,00
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia wymienione w części 2:

e) piasek: naturalny PN-B-11113, gatunek 2, o frakcji do 2 mm, bez zanieczyszczeń;
Poprzez sformułowanie dostawa piasku fr. 0-2 należy rozumieć: sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek, transport oraz rozładunek na wskazanych drogach bądź punktach na terenie Miasta Terespol. Piach nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci: drutów, gwoździ, szkła a także innych zanieczyszczeń (niesortowane kruszywo, margiel, glina itp.) oraz nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (azbest, popioły, itp.). W przypadku ujawnienia w zawartości piachu takich zanieczyszczeń, Zamawiający żądać będzie ich usunięcia na koszt Dostawcy lub nie przyjmie dostawy.
Materiał może być przewożony samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie. Dostawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału. Dostawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń (m.in. odnośnie obciążeń osi pojazdu) podczas transportu materiału po drogach publicznych. Dostawa obejmuje również ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku. Wraz z każdą dostawą piachu Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginalnych dokumentów ważenia kruszywa oraz dowodów dostawy WZ. Brak dostarczenia ww. dokumentów daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru kruszywa. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania doraźnej kontroli wagi dostarczonego kruszywa.
Dostawca jest także odpowiedzialny za: jakość wykonanych robót transportowych, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac transportowo-rozładunkowych, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto na Dostawcy spoczywają następujące obowiązki:
- zapewnienia odpowiedniego oznakowania samochodów transportowych sygnałami błyskowymi barwy żółtej, Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu.
- nie naruszania własności i innych praw osób trzecich,
- ubezpieczenia robót z tytułu szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji naziemnych i podziemnych,
- przestrzegania przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego.
Dostarczenie materiałów wymienionych w pkt. a), b), c), d) i e) obejmuje następujące czynności: - produkcja materiałów zgodnie ze sztuką budowlaną (wraz z ich sezonowaniem), - załadunek materiałów z miejsca jego składowania przez Dostawcę, - dostarczenie materiałów budowlanych i rozładunek na place w Mieście Terespol wskazane przez Zamawiającego - rozładunek zamówionego materiału może odbywać się w kilku punktach na terenie miasta Terespol, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Termin realizacji zamówień cząstkowych: 2 dni robocze licząc od dnia złożenia zamówienia.
W przypadku ujawnienia wad w dostarczonych materiałach budowlanych, Zamawiający żądać będzie ich usunięcia na koszt Dostawcy w stosunku 1:1 lub nie przyjmie dostawy.
Wraz z każdą dostarczoną partią materiałów budowlanych Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dowodów dostawy WZ. Brak dostarczenia ww. dokumentów daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru materiałów.
Dostawca jest także odpowiedzialny, za: jakość wykonanych robót transportowych, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac transportowo-rozładunkowych, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto na Dostawcy spoczywają następujące obowiązki:
 zapewnienia odpowiedniego oznakowania samochodów transportowych sygnałami błyskowymi barwy żółtej, Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu.
 nie naruszania własności i innych praw osób trzecich,
 ubezpieczenia robót z tytułu szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
 wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji naziemnych i podziemnych,
 przestrzegania przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego.
HARMONOGRAM dostaw / usług
rok 2023 galanteria bet. cement piach
styczeń -- -- --
luty -- -- --
marzec -- -- --
kwiecień 10% 10% 20%
maj 10% 20% 20%
czerwiec 20% 20% 20%
lipiec 30% 30% 20%
sierpień 30% 20% 20%
wrzesień -- -- --
październik -- -- --
listopad -- -- --
grudzień -- -- --
razem 100% 100% 100%

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert dla każdej części oddzielnie:


Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100


Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ---------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- liczba punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w kryterium cena (C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty
w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub wystąpiły nieprzewidziane przez zamawiającego w dniu ogłaszania postępowania okoliczności o charakterze finansowym, ekonomicznym lub społecznym, które powodują, że dostawa w minimalnym zakresie prowadziłaby do nieefektywnych wydatków publicznych;
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej dostawę i rozładunek przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie,
3) zmiana kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
ad pkt 1)- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego, społecznego, finansowego lub ekonomicznego zamawiającego
ad pkt. 2) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit a) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
ad pkt 3) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie z uwględnieniem przepisów prawa wprowadzających zmianę dla dostaw realizowanych po wejściu w życie nowych przepisów - zgodnie z przepisami przejściowymi wprowadzającymi zmiany w przepisach.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Zmiana danych teleadresowych Wykonawcy, w tym numeru konta bankowego nie stanowi zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na platformie zakupowej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.