eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 110530E w miejscowości JadwigówOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 110530E w miejscowości Jadwigów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminatomaszowmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminatomaszowmaz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 110530E w miejscowości Jadwigów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2ce8488-c321-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137308

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027764/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-tomaszow-mazowiecki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sidaspzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zamówień publicznych zamawiającego tj.: a. niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne:
I. dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, II. komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM, procesor 1500
MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje; III.
zainstalowana przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Opera – w najnowszej wersji, IV. włączona obsługa JavaScript, V.
Zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat Reader, VI. Dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o
wielkości do 100 MB to: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, tif, png, zip, tar, gz, 7z VII. Informacja
odnośnie kodowania i czasu odbioru danych: 1. Plik załączony przez wykonawcę na platformie i zapisany nie jest widoczny dla
Zamawiającego, ponieważ w systemie występuje jako plik zaszyfrowany, 2. Jako czas złożenia oferty za pomocą platformy
zamówień publicznych zamawiającego przyjmuje się moment otrzymania żądania przez serwer po kliknięcia w opcję „Złóż ofertę”.
Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) zgodnie ze strefą czasową ustawioną na komputerze. Po kliknięciu w opcję „Złóż ofertę”
wykonawca jest informowany poprzez zmianą statusu, że jego oferta została złożona. VIII. Czas serwera jest synchronizowany z
czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- wykonanie pełnej konstrukcji jezdni o szer. 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej (szerokość pasa ruchu: 2 x 2,25m),
- wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych z kostki betonowej,
- wykonanie jednostronnego pobocza utwardzonego kostką betonową o szer. 1,20 m,
- wykonanie drugostronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szer. 0,75 m,
- wykonanie zjazdów do nieruchomości,
- wykonanie pętli autobusowej. W obrębie pętli jezdnia o szer. 5,0-6,0 m o nawierzchni bitumicznej,
- usunięcie kolizji infrastruktury drogowej z istniejącą siecią elektroenergetyczną,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- regulacja studzienek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XVII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące minimalne poziomy zdolności:
1.1. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

1.2. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

1.3. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

1.4. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu następująco:

a) w zakresie zdolności technicznej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej:
• dwie roboty budowlane, polegające na:
 budowie lub przebudowie drogi ogólnodostępnej o nawierzchni z kostki betonowej i powierzchni
co najmniej 4.000 m2 - łącznie dwie roboty.

Zamawiający dopuszcza również spełnienie powyższego warunku w dwóch robotach budowlanych polegających na budowie chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo rowerowych zlokalizowanych w ciągach dróg ogólnodostępnych o nawierzchni z kostki betonowej i powierzchni
co najmniej 4.000 m2 - łącznie dwie roboty.

Przez drogę ogólnodostępną rozumie się:
• drogę publiczną zaliczoną na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693) do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem tj.: droga krajowa; droga wojewódzka; droga powiatowa; droga gminna.
• drogę wewnętrzną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693), której zarządcą jest Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Wykazane roboty powinny być uwierzytelnione stosownymi dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Okres wyrażony w latach liczy się od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

b) - w zakresie zdolności zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że osoby które będą przez niego skierowane
do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie niezbędne do czynności w zakresie co najmniej:
- do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada co najmniej 5 lata doświadczenia jako kierownik budowy/inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych)
2) posiada wymagane ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
Okres wyrażony w latach liczy się od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Kierownik budowy/robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie składane wraz z ofertą przez wykonawcę, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowi w niniejszym postępowaniu dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, odpowiednio na dzień składania ofert

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SWZ). Jeżeli wykonawca
powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz winien
obejmować te roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Samooczyszczenie, pełnomocnictwo, oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, jeżeli powodują one, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy – okoliczności wskazane w art. 454 ustawy Pzp. Istotna zmiana wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp. 3. Zmiany zawartej umowy następują w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą stron Umowy. 4. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z w/w przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Pozostałe zmiany umowy zostały wskazane w § 15 załącznika nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sidaspzp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.