eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wąbrzeźno › Modernizacja Wąbrzeskiego Domu KulturyOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Wąbrzeźno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 18

1.5.2.) Miejscowość: Wąbrzeźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 56 688 45 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wabrzezno.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wabrzezno.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35537deb-c197-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019912/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wabrzezno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wabrzezno/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne, umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl , w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce: „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Zamawiający zaleca sporządzanie plików w formacie .pdf
5. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
1) .zip (ZIP file format)
2) .7Z (7-ZIP file format).
6. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu znajdują się: .rar .gif .bmp .numbers .pager Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
7. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5 MB.
8. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PADES (podpis wewnętrzny).
9. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
10. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Rozdziale 43 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Rozdziale 43 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury”. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o uchwałę Rady Ministrów nr 84/2021
z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienioną uchwałą nr 176/2021 z dnia 28.12.2021 r., uchwałą nr 87/2022 z dnia 26.04.2022 r. oraz uchwałą nr 205/2022 z dnia 13.10.2022 r.) objęte wstępną Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczącą dofinansowania inwestycji Nr Edycja2/2021/2675/PolskiLad.
2. Zakres rzeczowy zadania stanowi wykonanie zamówienia obejmującego wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym kompleksowe wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową.
3. Opis projektowanych rozwiązań - zawarty został w SWZ.
4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt zaliczany jest do kategorii IX (budynki kultury, nauki i oświaty, m.in. domy kultury).

5. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy
Projektowane prace modernizacyjne nie zmieniają obecnego przeznaczenia pomieszczeń i nie jest wymagana zmiana ich sposobu użytkowania i uzyskanie pozwolenia na budowę.
Inwestycja obejmuje modernizację Wąbrzeskiego Domu Kultury, zlokalizowanego na działce nr ewid. 610, obręb 0001 Wąbrzeźno Miasto, jedn. ewid. 041701_1 Wąbrzeźno. Projektowana inwestycja nie zmienia funkcji użytkowej budynku.
Budynek pełni wiele funkcji:
 na parterze – zlokalizowana jest restauracja wraz z zapleczem magazynowym, kuchnią oraz pomieszczeniem gospodarczym, hol główny prowadzący na klatkę schodową, do sal wielofunkcyjnych oraz kolejnego holu, z którego można dostać się do szatni, portierni, toalet, pomieszczenia technicznego, biura oraz sali widowiskowej z infrastrukturą towarzyszącą w postaci garderób, sanitariatów oraz pomieszczeń technicznych. Dodatkowo za sceną znajduje się część budynku, w której zlokalizowane są: sala spotkań Klubu Seniora, toalety oraz dwie klatki schodowe prowadzące na pozostałe kondygnacje budynku,
 na piętrze – część ogólnodostępna składająca się z dużego holu, sale ekspozycji, izby muzealne, część biurowo-administracyjna (sekretariat, księgowość, gabinet dyrektora), toalety, biura, pomieszczenia magazynowe, gospodarcze oraz realizatorskie. W części wschodniej budynku zlokalizowane są pomieszczenia należące do lokalnej gazety (biuro, sala nagrań) oraz pomieszczenia hotelu dla gości (pokoje gościnne wraz z sanitariatami),
 w piwnicy – kotłownia, sala wielofunkcyjna, magazyny, toalety, pomieszczenia techniczne, garaż, zaplecze pracownicze, pralnia, archiwum, biura oraz sale muzyczne.

6. Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
Bryła budynku nietypowa w kształcie nieregularnej litery „T”. W zdecydowanej części jest to budynek dwukondygnacyjny (parter + I piętro). Budynek jest częściowo podpiwniczony.
Projektowana inwestycja nie obejmuje jego rozbudowy, a co za tym idzie nie zmienia kształtu budynku.
Planowana inwestycja zakłada:
a) kompleksową przebudowę sali kinowej:
 ściany, posadzki, wykończenie wnętrz, wraz z pełnym wyposażeniem,
 instalacje elektryczne,
 instalacje telekomunikacyjne
 instalacje sanitarne,
 akustyka, elektroakustyka, mechanika sceniczna i oświetlenie sceniczne,
 systemy multimedialne,
 budowę platformy schodowej zewnętrznej i dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 wyposażenie obiektu w instalację fotowoltaiczną.

7. CAŁY MATERIAŁ ROZBIÓRKOWY (W TYM ELEMENTY WYPOSAŻENIA) JEST WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO.

8. Program zapewnienia jakości (PZJ).
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika pro-jektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organi-zacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia bhp w czasie trwania robót,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-mentów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, na-staw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do SWZ:
1) Projekt Architektoniczno – Budowlany – załącznik nr 5,
2) Projekt techniczny – elektroakustyka, Oświetlenie sceniczne, Mechanika sceny – załącznik nr 6,
3) Projekt techniczny – Branża konstrukcyjna – załącznik nr 7,
4) Projekt techniczny – Branża sanitarna – załącznik nr 8,
5) Projekt techniczny – Branża Elektryczna – załącznik nr 9,
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 10,
7) Przedmiary robót – załącznik nr 11.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45410000-4 - Tynkowanie

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45232460-4 - Roboty sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 273 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena - waga 60 pkt
Kryterium „cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru
C = (Cn/Co) x 60% x 100
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium cena
Cn - najniższa zaoferowana cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Co – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca w kryterium „cena” wynosi 60 pkt

2) Wydłużony okres gwarancji za wady – waga 40 pkt
Kryterium „wydłużony okres gwarancji za wady" (G) będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji za wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia, podanego przez wykonawcę w Formularzu oferty.
Obligatoryjny minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Do takiej gwarancji za wady zobowiązany jest każdy wykonawca. Wykonawca, który zaoferuje dłuższy okres gwarancji za wady otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z poniższym:
• gwarancja za wady – 4 lata, licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia – 10 pkt,
• gwarancja za wady – 5 lat, licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia – 20 pkt,
• gwarancja za wady – 6 lat i więcej, licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia – 40 pkt.
Termin gwarancji za wady powinien zostać podany w latach, przy czym wykonawca nie może zaproponować terminów innych niż wskazane powyżej.
Jeżeli wykonawca nie zaproponuje dłuższego okresu gwarancji za wady niż 3 lata wówczas zamawiający nie przyzna takiej ofercie żadnych punktów w ramach tego kryterium a jeżeli zaproponuje okres krótszy niż 3 lata zamawiający dokona odrzucenia takiej oferty.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca w kryterium „wydłużony okres gwarancji za wady” wynosi 40 pkt

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów, przyznanych w każdym z ww. kryteriów, obliczonych wg wzoru:

S = C + G
S - ocena oferty w punktach (suma)
C – liczba punktów za kryterium „cena”
G – liczba punktów za kryterium „wydłużony okres gwarancji za wady”

3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2 zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – Załącznik nr 3 do SWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy podmiotowy środek dowodowy składa każdy z wykonawców odrębnie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ .
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów lub ich odpowiednika w danym kraju.
4. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) dostarczą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
5. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) - wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający go żąda.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą zobowiązani przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę tych wykonawców.
5. Składając ofertę wspólnie (art. 58 Pzp) przez dwóch lub więcej wykonawców należy wpisać ich dane z zaznaczeniem słowa „konsorcjum”, tak aby z treści tego zapisu jednoznacznie wynikało, kto składa ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczka w wysokości 5% wynagrodzenia brutto zostanie wypłacona do 30 dni od dnia podpisania umowy i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Szczegółowa informacja na temat zaliczki została zawarta w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.
2. Projektowane postanowienia umowy, zawierają wszystkie postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie w sprawie zamówienia publicznego, określone zostały
w Załączniku nr 4 do SWZ.
3. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 455 Pzp.
5. Warunki zmian umowy zostały opisane przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie zamawiającego.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wabrzezno/proceedings , tj. na stronie prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: 273 dni, z zastrzeżeniem, że wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy począwszy od 1 czerwca 2023 roku, z tym, że roboty wewnątrz obiektu należy rozpocząć nie wcześniej niż 1 lipca 2023 roku.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.