eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Annopol › Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego przeznaczonego na remont dróg na terenie Gminy AnnopolOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego przeznaczonego na remont dróg na terenie Gminy Annopol

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANNOPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Annopol

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-235

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 15 861 30 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@annopol.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.annopol.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego przeznaczonego na remont dróg na terenie Gminy Annopol

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c18df8ac-c320-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036053/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.annopol.info

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zamówień Publicznych ZETO PZP: https://zamowienia.annopol.info (oraz pomocniczo poczty elektronicznej: sekretariat@annopol.eurzad.eu ).
12.9. Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania) w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem platformy ZETO PZP.
12.10. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numerem referencyjny postępowania.
12.11. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami pracownika Urzędu Miejskiego w Annopolu: Agnieszka Bieniek – Podinspektor ds. zamówień publicznych, e-mail: agnieszka.bieniek@annopol.eurzad.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na platformie ZETO PZP.
12.3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie: https://zamowienia.annopol.info/
3) Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, na który otrzymuje link aktywacyjny, a następnie ustanawia hasło.
4) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy w strefie Wykonawcy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.
5) Po założeniu konta i uzupełnieniu danych firmy Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
12.4. Instrukcja zakładania konta na Platformie oraz ogólne zasady korzystania z Platformy opisane zostały w „Instrukcji dla Wykonawcy v.3.0.pdf” dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.annopol.info/#/help
12.5. Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy Pzp określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
6) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
12.6. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania odbioru danych:
1) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig, oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych.
2) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Użytkownika na Platformie ZETO PZP i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę ZETO PZP stanowi datę oraz dokładny czas (dd mmmm rrr hh:mm:ss) generowany według czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.TC.
12.7. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy, opisane zostały w „Regulaminie korzystania z platformy ZETO PZP” dostępnym pod adresem
https://zamowienia.annopol.info/#/help
12.8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zamówień Publicznych ZETO PZP, tel. +48 81 718 42 27 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 7.00- 15.00), e-mail: hd@zeto.lublin.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Annopol pod adresem: ul. Rynek 1, 23-235 Annopol, tel. 15 861 30 61.
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@annopol.eurzad.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego przeznaczonego na remont dróg na terenie Gminy Annopol”, numer ZP.271.1.5.2023 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla Urzędu Miejskiego w Annopolu.
5) Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania wraz z załącznikami przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Pani/Pana dane osobowe zawarte w pozostałej dokumentacji będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
7) Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn. „Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego przeznaczonego na remont dróg na terenie Gminy Annopol” w 2023 roku.
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Dostawa kruszywa naturalnego, drogowego przeznaczonego do remontu dróg:
− mieszanka sortowana frakcji 0-63 mm w ilości 225 ton;
− mieszanka sortowana frakcji 0-31,5 mm w ilości 2.975 ton.
2) Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Annopol, po złożeniu przez Zamawiającego e-mailem zapotrzebowania okresowego na dostawę, z określeniem ilości materiału i miejsca dostawy.
3) Minimalna miesięczna ilość ton przyjęta do dostarczenia - 150 ton
4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Annopol.
5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać oraz rozładować przedmiot zamówienia w godzinach od 8:00 do 15:00.
6) Transport przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczać samochodami samowyładowczymi mogącymi przewieźć jednorazowo około 30 ton kruszywa (tzw. patelnie).
4.5. Kruszywo musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242, UWAGA: dostarczana docelowo mieszanka kruszyw danej frakcji nie może być nadmiernie zagliniona - musi charakteryzować się właściwym udziałem frakcji pylastej. Każda mieszanka powinna odpowiadać właściwym wymaganiom WWiORB nr D-04.04.02 określonym dla podbudowy zasadniczej (Załącznik nr 9 do SWZ). Wymagania dla mieszanki kruszywa powinny być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot uprawniony do kontroli jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4.4. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w ramach:
− mieszanka sortowana frakcji 0-63 mm w ilości 225 ton – do 30% wartości zamówienia podstawowego;
− mieszanka sortowana frakcji 0-31,5 mm w ilości 2.975 ton – do 30% wartości zamówienia podstawowego.
4.4.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i dodatkowo zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb.
4.4.2. W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie. Oświadczenie będzie stanowiło załącznik do umowy.
4.4.3. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4.4.4. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.
4.4.5. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.
4.4.6. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone.
19.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
19.6. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
19.7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
19.8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 19.7. SWZ, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
19.9. Wykonawcy składający ofert dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy od momentu zgłoszenia zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.2.3. sytuacja ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonali co najmniej 1 dostawę obejmującą swym zakresem dostawę kruszywa drogowego w ilości co najmniej 3 000 ton.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.5.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zasobów/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z pkt. 8.1. SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (wzór – Załącznik nr 8 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.4. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1. SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ).
b) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ
c) na wezwanie Zamawiającego zobowiązani są złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.5. SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w pkt. 8.5.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku,
 w pkt. 8.5.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór Załącznik nr 7 do SWZ).
11.4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

23.3. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 12 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 16.1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy ZETO PZP pod adresem: https://zamowienia.annopol.info

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.